RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sa srećom! - uvodnik glavnog urednika

rrif - 12.2014, str. 15

Novo posebno uređenje zateznih kamata (I.)

pip - 12.2014, str. 16

Novi način obračuna plaća od 1. siječnja 2015.

rrif - 12.2014, str. 19

Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa

pip - 12.2014, str. 24

Prijedlog izmjena PDV-a od 1. siječnja 2015.

rrif - 12.2014, str. 21

Telekomunikacijske, radijske i TV usluge te elektronički obavljene usluge u sustavu PDV-a

pip - 12.2014, str. 33

Zapošljavanje osoba s invalidnošću i obračun doprinosa u 2015.

rrif - 12.2014, str. 28

Oporezivanje dohotka po osnovi kamata na štednju - modeli uvođenja i problemi

pip - 12.2014, str. 37

Predložene su izmjene i dopune Zakona o doprinosima

rrif - 12.2014, str. 37

Odlučivanje o izuzeću suca (odluka Europskog suda za ljudska prava)

pip - 12.2014, str. 45

Troškovi financiranja promidžbe predsjedničkih kandidata

rrif - 12.2014, str. 42

Konvalidacija staža osiguranja

pip - 12.2014, str. 49

Atipične bilančne transakcije

rrif - 12.2014, str. 47

Novosti u javnobilježničkoj ovrsi

pip - 12.2014, str. 53

Evidentiranje poslovnih događaja u izvanbilančnim zapisima

rrif - 12.2014, str. 51

Nepoštene ugovorne odredbe u potrošačkom ugovorima

pip - 12.2014, str. 57

Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2014.

rrif - 12.2014, str. 58

Ulaganje prava intelektualnog vlasništva u trgovačka društva

pip - 12.2014, str. 61

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa kod proračunskih osoba

rrif - 12.2014, str. 109

Prikaz programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece stradalih branitelja

pip - 12.2014, str. 67

ENC uređaji i nerecipročni prihodi

rrif - 12.2014, str. 112

Novi obračun osobnog odbitka u 2015.

rrif - 12.2014, str. 114

Prikazivanje putnih troškova u JOPPD-u 2015.

rrif - 12.2014, str. 122

Domaća sudska praksa

pip - 12.2014, str. 95

Darivanje za blagdane u 2014.

rrif - 12.2014, str. 132

Inozemna sudska praksa

pip - 12.2014, str. 104

Tko je porezni obveznik u 2015.?

rrif - 12.2014, str. 141

Informacije i očitovanja

pip - 12.2014, str. 110

Prodaja dobara na sajmovima u EU-u i registriranje za potrebe PDV-a

rrif - 12.2014, str. 156

Pitanja i odgovori

pip - 12.2014, str. 112

Priznavanje pretporeza ovisno o kategoriji motornih vozila

rrif - 12.2014, str. 163

Obračun poreza na autorske honorare

rrif - 12.2014, str. 166

Usporedbe kod određivanja transfernih cijena

rrif - 12.2014, str. 173

Otkrivanje krađe imovine poduzetnika u forenzičnoj reviziji

rrif - 12.2014, str. 179

Instrumenti zaštite (Hedge Accounting)

rrif - 12.2014, str. 184

Politika niskih poreza na široku bazu

rrif - 12.2014, str. 187

„Administrativna zabrana“: zapljena po pristanku dužnika - novosti

rrif - 12.2014, str. 189

Promjene u statističkom izvještavanju u području odnosa s inozemstvom

rrif - 12.2014, str. 193

Promjena načina oporezivanja s dohotka na dobitak

rrif - 12.2014, str. 201

Obveze PDV-a pri prijelazu „dohodaša“ u „dobitaša“ i obrnuto od 1. siječnja 2015.

rrif - 12.2014, str. 209

Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti u 2015. i godišnje izvješće za 2014.

rrif - 12.2014, str. 214

Carinsko postupanje kod komisijske prodaje robe

rrif - 12.2014, str. 224

Zajedničko uređenje tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (ZUT)

rrif - 12.2014, str. 228

Uvjeti i način obavljanja prigodne prodaje dobara

rrif - 12.2014, str. 234

Zdravstvena zaštita izaslanih radnika

rrif - 12.2014, str. 242

Zastara tražbina u obveznim i poreznim odnosima

rrif - 12.2014, str. 246

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 12.2014, str. 258

Novi propisi

rrif - 12.2014, str. 264
Pretplatnik
Obračun plaća, nadoknada, drugog dohotka uz prikaz u JOPPD-u (2)