IV. Blagajnički maksimum i mogući manjkovi u blagajni poduzetnika

rrif - 1.2013, str. 104

V. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2012.

rrif - 1.2013, str. 107

VI. Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2012.

rrif - 1.2013, str. 125

Domaća sudska praksa

pip - 1.2013, str. 89

VII. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2012. (Obrazac PD)

rrif - 1.2013, str. 142

Inozemna sudska praksa

pip - 1.2013, str. 104

VIII. Izvještaj o promjenama kapitala

rrif - 1.2013, str. 189

Pitanja i odgovori

pip - 1.2013, str. 111

IX. Izvještaj o novčanom tijeku

rrif - 1.2013, str. 193

Pregled novih propisa

pip - 1.2013, str. 115

X. Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku

rrif - 1.2013, str. 199

XI. Bilješke uz financijska izvješća

rrif - 1.2013, str. 202

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine kod proračunskih osoba

rrif - 1.2013, str. 212

Leasing

rrif - 1.2013, str. 214

Plaće i doprinosi u 2013.

rrif - 1.2013, str. 217

Isplatna lista plaće i naknade plaće

rrif - 1.2013, str. 229

Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2012.

rrif - 1.2013, str. 248

Konačni obračun PDV-a za 2012. kod korisnika proračuna i u neprofitnim organizacijama

rrif - 1.2013, str. 256

Godišnja izvješća i obveze za 2012. za posebne poreze i trošarine

rrif - 1.2013, str. 275

Tumačenje prihvatljivih metoda amortizacije

rrif - 1.2013, str. 287

Donošenje proračuna EU za razdoblje 2014. - 2020.

rrif - 1.2013, str. 289

Europski propisi o porezima i prekograničnim sporovima

rrif - 1.2013, str. 291

Novosti u platnom prometu 2013.

rrif - 1.2013, str. 293

Pravo na dječji doplatak u 2013.

rrif - 1.2013, str. 295

Raspuštanje radničkoga vijeća, sudjelovanje u štrajku i otpremnina – sudska praksa

rrif - 1.2013, str. 302

Izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013.

rrif - 1.2013, str. 304

Gospodarska kretanja u RH i EU

rrif - 1.2013, str. 309

Novi propisi

rrif - 1.2013, str. 318

Stručne informacije

rrif - 1.2013, str. 323

Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2012.

rrif - 1.2013, str. 2

I. Obračun amortizacije za 2012. kod obrtnika i slobodnih zanimanja

rrif - 1.2013, str. 3

Pripremne radnje za utvrđivanje dohotka od obavljanja samostalne djelatnosti za 2012.

rrif - 1.2013, str. 18

Sastavljanje godišnje prijave poreza na dohodak na Obrascima DOH-Z i DOH za 2012.

rrif - 1.2013, str. 43

Gdje smo? - Uvodnik glavnog urednika

rrif - 12.2012, str. 17

Nova izlučna zaštita u ovršnom postupku i stara pitanja

pip - 12.2012, str. 3

Primjena Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

rrif - 12.2012, str. 19

Upis vlasništva – problem tužbenog zahtjeva

pip - 12.2012, str. 17

Pripremne radnje za primjenu stope PDV-a od 5% od 1. siječnja 2013.

rrif - 12.2012, str. 27

Pravna motrišta vlasništva i suvlasništva, s posebnim osvrtom na transformaciju ustanove bračne stečevine

pip - 12.2012, str. 22

Predstečajne nagodbe – dužnik, vjerovnici i učinci sklopljene nagodbe

rrif - 12.2012, str. 32

Prikaz njemačkog Zakona o porezu na zemljište (nekretnine)

pip - 12.2012, str. 31

Odgovornost uprave za nelikvidnost, insolventnost i neadekvatnost kapitala

rrif - 12.2012, str. 39

Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu i izuzimanje s progresijom u sustavu poreza na dohodak

pip - 12.2012, str. 36

Državne potpore i predstečajna nagodba

rrif - 12.2012, str. 44

Iz početne prakse Upravnog suda u Rijeci

pip - 12.2012, str. 47

Vrednovanje potraživanja od kupaca

rrif - 12.2012, str. 47

Korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu na teret obveznoga zdravstvenog osiguranja

pip - 12.2012, str. 53