Analiza podataka o poslodavcima zaprimljenih od HZZO-a – uputa o postupanju

Vezano uz zaključak sa radnog sastanka održanog 29. listopada 2008. u APIS IT-u je izvršena analiza podataka o poslodavcima i podataka o podnijetim i obrađenim izvješćima na Obrascu ID te su pripremljeni podaci o poslodavcima:

– koji za rujan 2008. nisu podnijeli izvješće (Obrazac ID) te

– koji, prema podacima HZZO-a, imaju veći broj osoba prijavljenih na zdravstveno osiguranje od broja osiguranih osoba iskazanog na Obrascu ID za rujan 2008.

Liste su poredane prema nadležnoj ispostavi prebivališta odnosno sjedišta poslodavca, unutar ispostave prema nadležnom timu po abecednom redu, a poslodavci koji nemaju nadležni tim u registru poreznih obveznika posebno su izdvojeni na listama.

Liste će APIS-IT poslati Područnim uredima koji će ih proslijediti nadležnim ispostavama, te se u nastavku daje uputa o postupanju prema dostavljenim listama.

I. Pokretanje postupka

Nakon uvida u dostavljene liste potrebno je usporediti podatke iz dostavljenih lista sa podacima iz službenih evidencija Porezne uprave i to:

– provjeriti da li su uneseni svi zaprimljeni ID obrasci,

– usporediti s podacima iz RPO kako bi se utvrdilo da li poslodavac ima upisanu oznaku obveze 4 (oznaka obveznika podnošenja ID obrasca).

II. Tijek postupka

Ovisno o nalazu provjere i usporedbe u daljem postupku treba učiniti sljedeće:

II.1. Kada se radi o poslodavcu koji je na listi označen da nije podnio obrazac ID, a evidentirani je obveznik, te je u međuvremenu podnio izvješće potrebno je izvješće unijeti u bazu podataka uz provjeru podataka o obrascima za ranija razdoblja.

II.2. Kada se radi o tome da obveznici prema podacima HZZO-a imaju status poslodavaca i da zapošljavaju radnike a nisu:

– upisani u registar poreznih obveznika ili

– upisani su u RPO ali nemaju određenu obvezu podnošenja ID obrasca – upisanu oznaku obveze 4,

– ili da imaju određenu obvezu podnošenja ID obrasca

– upisanu oznaku obveze 4, ali ne podnose ID obrasce treba postupiti na sljedeći način:

II.2.1 Pozivanje obveznika doprinosa

Potrebno je pismenim putem (pozivom) upozoriti obveznika doprinosa na činjenicu daje, prema podacima zaprimljenih od HZZO-a, poslodavac koji zapošljava radnike a da nije podnosio propisana izvješća Poreznoj upravi (obrazac ID), te ga pozvati da se osobno ili putem opunomoćenika javi u roku od tri dana od dana primitka poziva u nadležnu ispostavu Porezne uprave radi iskaza činjenica bitnih za utvrđivanje obveze doprinosa odnosno poreza na dohodak.

Kada se obveznik odazove pozivu potrebno je, ovisno o izjavi obveznika, učiniti sljedeće:

– ako obveznik izjavi da više nije poslodavac, odnosno da više ne zapošljava radnike, potrebno gaje uputiti da se u roku od tri dana javi u nadležni područni ured HZZO radi usklađenja statusa, odnosno kako bi se u evidencijama zavoda brisao podatak da je predmetni obveznik poslodavac, te da se nakon toga ponovno javi u nadležnu ispostavu s dokazom iz kojeg je vidljivo da nije poslodavac (potvrda HZZO ili presliku tiskanice odjave sa zdravstvenog osiguranja),

– ako obveznik izjavi da su podaci zaprimljeni od HZZO ispravni potrebno je obvezniku odrediti rok od osam dana da sastavi i podnese obrasce ID za sva razdoblja za koje je zapošljavao ili zapošljava radnike.

O izjavi obveznika i određenom roku potrebno je sastaviti službenu bilješku. Nakon isteka zadanog roka potrebno je učiniti sljedeće:

– ako je obveznik do zadanog roka izvršio obvezu i podnio mjesečna izviješća (Obrasce ID) isti se zaprimaju i unose u ISPU na uobičajeni način:

– neposredno unosom Obrasca ID za svaki mjesec kada je to tehnički dopušteno ili

– zaduženjem – pripisom kada je riječ o prethodnim razdobljima za koja više nije dopušteno unositi podatke s Obrasca ID.

Kada se obveznik doprinosa nije odazvao pozivu ili se odazvao pozivu ali nakon isteka zadanog roka nije izvršio svoju obvezu te nije dostavio obrasce ID za tražena razdoblja ili dokaz da više ne zapošljava radnike, potrebno je učiniti sljedeće:

Kontaktirati nadležne područne urede HZZO-a i zatražiti izliste iz njihovih evidencija iz kojih je vidljivo:

– od kada je obveznik doprinosa poslodavac,

– imena i prezimena radnika koje je zapošljavao od dana stjecanja svojstva odnosno koje radnike trenutno zapošljava te,

– ako više nije poslodavac s kojim datum je odjavio zadnjeg radnika.

II.2.2. Donošenje pisanog zaključka

Nakon dobivanja dodatnih podataka o poslodavcima i radnicima od HZZO-a potrebno je pozivom na odredbu članka 221. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 53/91. i 103/96.) donijeti pisani zaključak kojim će se:

a) utvrditi činjenice:

– da je riječ o poslodavcu koji je izvršio prijavu radnika na obvezno zdravstveno osiguranje i da je taj podatak zaprimljen od mjerodavnog zavoda,

– datum s kojim je postao poslodavac u HZZO-u,

– datum prestanka obveze ukoliko poslodavac više nema prijavljenih radnika,

– razdoblja u osiguranju (godinu i svaki mjesec u godini) za koje nisu zaprimljena izvješća i nema evidentiranih zaduženja doprinosima te porezom na dohodak,

b) naložiti obvezniku izvršenje obveze izvješćivanja o obračunanim doprinosima te predujmu poreza na dohodak na način kako je to propisano člankom 63. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06. i 68/07.) i

c) odrediti rok u kojemu se radnja izvješćivanja ima izvršiti. Kao prilog zaključku prilaže se i dobiveni izlist od HZZO-a.

II.3. Postupak nakon isteka zadanog roka

II.3.1. Kada obveznik postupi prema nalogu iz zaključka

Ukoliko je obveznik do zadanog roka izvršio obvezu i podnio mjesečna izviješća (Obrasce ID) ista se zaprimaju i unose u ISPU.

II.3.2. Kada obveznik ne postupi prema nalogu iz zaključka

Kada obveznik do zadanog roka ne postupi prema nalogu iz zaključka, prema procjeni voditelja ispostave, može se podnijeti prijedlog za provođenje inspekcijskog nadzora kod obveznika doprinosa radi utvrđivanja obveze doprinosa.

O daljnjem korištenju podataka o poslodavcima koji se nalaze u podaplikativnom sustavu doprinosa za obvezna osiguranja te o utvrđivanju obveze doprinosa poslodavcima koji zapošljavaju radnike, a nisu ili su pogrešno utvrdili, obračunali i izvijestili o obvezi doprinosa izraditi će se poseban projekt, odnosno posebna uputa o postupanju u okviru ustrojavanja registra obveznika doprinosa.

Povratak na mišljenja