Darovanje (doniranje) hrane za humanitarne potrebe

     Jedna od novosti koja proizlazi iz izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost  (Nar. nov. br. 130/15), a koja  stupa na snagu 8. prosinca  2015. jest  i neoporezivanje prometa dobara kada se daruje hrana za ljude i hrana za životinje  isključivo neprofitnim pravnim osobama koje u svojim programima imaju humanitarnu djelatnost.

     Uvjeti za to su da je riječ o hrani kojoj  je rok uporabe  pred  istekom trajanja  čime se sprječava njeno uništavanje, a vrijednost darovanja svodi se na 2% od ukupnog prihoda/primitaka prethodne godine,  pa će time biti i porezno priznan trošak i glede poreza na dobitak. Postoji i iznimka za porezne obveznike koji započnu poslovati  kojima se svota  darovanja (doniranja) određuje prema  2% prihoda tekuće poslovne godine.

     Vrijednost darovane robe/proizvoda određuje se nabavnoj (proizvodnoj) cijeni. O vrijednosti darovanja izvješćuje se Porezna uprava na obrasacu DONH. Prvo izvješće za darovanu hranu u 2015.podnijet će se do 20. lipnja 2016.

     Knjigovodstveni postupak i šire naputke u vezi s ovom dopunom pravilnika dati će se u slijedećem broju našeg časopisa.

Povratak na vijesti