Djelatnost turističkog vodiča – porezni položaj

Datum: 06.12.2007, Četvrtak
Klasa: 334-01/07-01/5
Davatelj: Porezna uprava

Od Udruge Turistički vodiči S., primili smo upit koji se odnosi na status i porezni tretman djelatnosti turističkih vodiča koju obavljaju fizičke osobe. U upitu je navedeno da je ta Udruga imala posredničku funkciju između naručitelja, turističkih agencija i turističkih vodiča. Naručiteljima je Udruga ispostavljala račune za izvršene usluge turističkih vodiča te iz naplaćenih iznosa, a na temelju zaključenih ugovora o djelu, turističkim vodičima isplaćivala naknadu, uz istodobni obračun, obustavu i uplatu poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja. Međutim, u upitu je navedeno da prema stajalištu Državnog inspektorata Udruga ne može naplaćivati naknadu za usluge turističkog vodiča, već bi to trebali činiti sami vodiči. U praksi se trenutno zbog toga različito postupa pri isplati tih naknada, pri čemu se naknade isplaćuju i bez obračuna i uplate propisanih obveza za javna davanja (prema navodima iz upita i na »crno«) ili pak na žiro račun turističkih vodiča, pa se time ostavlja prostor da turistički vodiči sami obračunaju i uplate ili pak, ne obračunaju i ne uplate propisane obveze za javna davanja. Zbog navedenog, Udruga je upitom naslovljenim na resorna ministarstva inicirala donošenje odgovarajućeg rješenja za tu djelatnost. Nastavno odgovaramo u segmentu koji se odnosi na status i obveze poreznih obveznika koji obavljaju djelatnost turističkog vodiča i to u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje i oporezivanje njihovog dohotka.

U skladu sa člancima 26. Zakona o pružanju usluga u turizma (Nar. nov., br. 68/07.) turistički vodič je fizička osoba iz članka 3. stavak 6. toga Zakona odnosno fizička osoba koja za pružanje tih usluga nije registrirana kao obrtnik ili trgovac pojedinac, koji pruža turistima usluge pokazivanja i stručnog objašnjavanja prirodnih ljepota i rijetkosti, kulturno-povijesnih spomenika, umjetničkih djela, etnografskih i drugih znamenitosti, povijesnih događaja, ličnosti, legendi o tim događajima i ličnostima, gospodarskih i političkih tijekova i zbivanja. Turističkim vodičem se u smislu toga Zakona smatra državljanin Republike Hrvatske koji ispunjava uvjete za turističkog vodiča propisane tim Zakonom. Turistički vodič može osobno pružati usluge turističkog vodiča i kao obrtnik ili trgovačko društvo.

U skladu sa člankom 27. Zakona o pružanju usluga u turizmu turistički vodič mora imati rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča, a odobrenje na njegov zahtjev izdaje nadležni ured prema području za koje je položen stručni ispit. Rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkih vodiča upisuje se u Upisnik turističkih vodiča koji vodi nadležni ured. Rješenje o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča nadležni ured dostavlja nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave, kao i nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata. Člankom 31. toga Zakona propisano je da turistički vodič mora pružati usluge turističkog vodiča u skladu s izdanim odobrenjem, a za pruženu uslugu dužan je izdati račun korisniku usluge, ako pružanje usluge ne organizira turistička agencija ili račun ne izda udruga turističkih vodiča koje je član.

Zakonom o obrtu (Nar. nov., br. 77/93., 90/96., 102/98., 64/01., 71/01.) nije izričito propisana obveza otvaranja obrta za djelatnost obavljanja usluga turističkog vodiča. Člankom 1. toga Zakona propisano je da se obrtom smatra samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti iz članka 3. istoga Zakona od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

Za svrhe oporezivanja prava i obveze turističkih vodiča i to u dijelu naknade koju ostvaruju za tu djelatnost odnosno rad, uređena su poreznim propisima. Primitke koje ostvaruju fizičke osobe obavljanjem usluga turističkog vodiča moguće je tretirati na tri načina i to: kao primitke turističkih vodiča ostvarene u radnom odnosu kod poslodavca iz članka 14. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04.) ili kao primitke od kojih se utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 18. toga Zakona ili kao primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 32. istoga Zakona.

Iz postavljenog upita proizlazi da se u predmetnom slučaju ne radi o turističkim vodičima koji tu djelatnost obavljaju u okviru radnog odnosa i po kojoj osnovi od poslodavca ostvaruju primitke od nesamostalnog rada iz članka 14. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak.

Odredbama članka 18. stavak 2. točka 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se djelatnostima slobodnih zanimanja smatraju profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima koji uređuju obvezna osiguranja, odnosno djelatnosti fizičkih osoba kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u registar obveznika poreza na dohodak. Djelatnostima slobodnih zanimanja osobito se, između ostalih smatra i djelatnost turističkih djelatnika.

Prema tome, ako je fizička osoba po osnovi obavljanja djelatnosti turističkog vodiča obvezno osigurana prema propisima o obveznim osiguranjima ili ako se po osnovi obavljanja te djelatnosti kao osnovne, upisala u registar obveznika poreza na dohodak prema odredbama članka 62. stavci 1. i 2. točka 1. Zakona o porezu na dohodak, za svrhe oporezivanja obavlja samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja turističkog vodiča, a od primitaka koje ostvaruje obavljanjem djelatnosti usluga turističkog vodiča utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti na način propisan člancima 19. do 24. toga Zakona i to na temelju podataka iz propisanih poslovnih knjiga.

U tom slučaju isplatitelji naknada za rad tim turističkim vodičima, imaju u skladu sa člankom 61. Zakona o porezu na dohodak ugovorenu naknadu, uključivo i računom propisanog sadržaja zaračunat porez na dodanu vrijednost, ako se radi o fizičkoj osobi koja je obveznik poreza na dohodak i obveznik poreza na dodanu vrijednost, doznačiti na žiro račun turističkih vodiča otvoren kod organizacije ovlaštene za platni promet i to bez obveze obračuna, obustave i uplate propisanog predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te bez obračuna i uplate propisanih doprinosa za obvezna osiguranja prema posebnom zakonu.

Ako fizička osoba nije obvezno osigurana po osnovi obavljanja djelatnosti turističkog vodiča odnosno ako obavljanje djelatnosti turističkog vodiča nije osnovna djelatnost fizičke osobe po osnovi koje je upisana u registar obveznika poreza na dohodak, od primitaka koje po toj osnovi ostvaruje, utvrđuje se drugi dohodak na način propisan člankom 32. stavci 1., 2., 3. točka 4. i stavak 4. Zakona o porezu na dohodak.

U tom slučaju isplatitelji naknada imaju obvezu u skladu s člankom 48. stavci 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak pri isplati i istodobno s isplatom ugovorene naknade turističkim vodičima obračunati, iz dohotka obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te obračunati i uplatiti propisane doprinose za obvezna osiguranja prema posebnom zakonu, a isplatu poreznim obveznicima izvršiti u skladu s člankom 61. istoga Zakona na njihov žiro račun otvoren kod organizacije ovlaštene za platni promet.

Iz navedenog proizlazi da su propisima o porezu na dohodak riješena pitanja statusa i načina oporezivanja te isplate naknade za djelatnost turističkih vodiča koji su kao fizičke osobe obveznici poreza na dohodak.

Povratak na mišljenja