RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Fiskalizacija u prometu gotovinom – prigodna prodaja rukotvorina članicama udruge

Broj: 410-01/13-01/2656 od 20.08.2013.

    Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska, kojim traži tumačenje Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12., dalje u tekstu: Zakon), u smislu obveze fiskalizacije prilikom prigodne prodaje radova (tekstilne rukotvorine, suveniri) članica udruge na izložbama i sajmovima. Prihod od prodaje radova je namijenjen financiranju rada udruge.

    Obveznici fiskalizacije prema čl. 3. Zakona su fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti te pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit za sve djelatnosti koje obavljaju, osim za djelatnosti izuzete od obveze izdavanja računa prema posebnim propisima te djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije prema čl. 5. Zakona.

    Sukladno čl. 2. st. 1. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10. i 22/12.) porezni obveznik je trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti, dohotka ili prihoda ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi.

    Člankom 2. stavcima 5. i 6. Zakona o porezu na dobit utvrđeno je koje pravne osobe u načelu nisu obveznici poreza na dobit, dok je st. 7. toga članka Zakona propisana mogućnost oporezivanja tih pravnih osoba.

    Sukladno čl. 2. st. 5. i 6. Zakona o porezu na dobit tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave i Hrvatska narodna banka nisu obveznici poreza na dobit, osim ako tim Zakonom nije drukčije određeno. Državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge, umjetničke udruge, dobrovoljna vatrogasna društva, zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska društva i savezi, zaklade i fundacije nisu obveznici poreza na dobit. Stavak 7. navedenog članka Zakona propisuje, da iznimno ako osobe iz st. 5. i 6. toga članka obavljaju gospodarsku djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanje neopravdanih povlastica za tržištu, Porezna uprava će na vlastitu inicijativu ili na prijedlog drugih poreznih obveznika ili druge zainteresirane osobe, rješenjem utvrditi da su navedene osobe obveznici poreza na dobit za tu djelatnost.

    Sukladno čl. 6. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05., 133/07., 156/08., 146/09., 123/10., 137/11., 61/12. i 146/12.) ako osobe iz čl. 2. st. 5. i 6. Zakona o porezu na dobit obavljaju gospodarsku djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti dovelo bi do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, Porezna uprava na vlastitu će inicijativu ili na prijedlog drugih osoba ili na prijedlog samim navedenih osoba rješenjem utvrditi da su navedene osobe obveznici poreza na dobit za tu djelatnost. Rješenje o statusu poreznog obveznika donosi nadležna ispostava Porezne uprave prema sjedištu pravne osobe. U procjeni gospodarstvene djelatnosti treba utvrditi obavlja li se gospodarstvena djelatnost samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti ili drugih gospodarstveno procjenjivih koristi. Ako pravna osoba u svojim aktima o osnivanju nema cilj ostvarivanje dobiti nego samo prihoda radi financiranja svoje djelatnosti, a prihode stječe razmjenom dobara i usluga na tržištu, smatra se da obavlja djelatnost na način i uz uvjet po kojima tu djelatnost obavljaju i poduzetnici koji su osnovani radi stjecanja dobiti.

    Stoga udruga u načelu nije obveznik poreza na dobit, pa time niti obveznik fiskalizacije. Međutim obvezu poreza na dobit može utvrditi rješenjem nadležne ispostave Porezne uprave, ali nakon što utvrdi da ustanova obavlja određenu gospodarstvenu djelatnost samostalno, trajno i radi ostvarivanja dobiti ili drugih gospodarstveno procjenjivih koristi.

    Slijedom gore iznesenog odgovarajuće se primjenjuju i odredbe Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)