RRiF-ova trgovina

Više o RRiF-ovim e-izdanjima (kako ih kupiti, preuzeti i čitati) možete vidjeti ovdje.

Hrvatski računovodstveni sustav

HSFI, MSFI, MRS, Tumačenja i ZOR s komentarom - služb. pročišćeni tekstovi

Osnovni podaci o knjizi

     
Biblioteka:   Biblioteka računovodstvo
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, veljača 2016.
Pripremila:   Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Broj stranica:   1102
Jezik:   hrvatski
     

 

Sve države članice Europske unije (dalje: EU), pa tako i Republika Hrvatska (dalje: RH), bile su obvezne najkasnije do 20. srpnja 2015. ugraditi u svoje nacionalne računovodstvene sustave odredbe nove računovodstvene Direktive 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i srodnim izvještajima za određena društva. Navedena je Direktiva zamijenila dosadašnju Direktivu 78/660/EC o godišnjim financijskim izvještajima, dosad poznatu kao četvrta Direktiva, i Direktivu 83/349/EEC o konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima, poznatu kao sedma Direktiva. U skladu s navedenim zahtjevom Hrvatski je sabor prvo donio novi Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15., dalje: novi ZOR). Novi je ZOR propisao obveznu primjenu propisanoga kontnog plana, sadržaj knjigovodstvenih isprava, nove rokove podnošenja financijskih izvještaja, nove obveznike revizije, ali i novu kategoriju poduzetnika – mikropoduzetnici. Međutim, izostala su pojednostavljenja pri sastavljaju financijskih izvještaja koja predviđa nova Direktiva za tu kategoriju poduzetnika. Razlog tomu je taj što su se ta društva, u slučaju primjene pojednostavljenja iz čl. 36. Direktive 2013/34/EU, trebala izuzeti od primjene fer vrijednosti pri utvrđivanju vrijednosti određenih financijskih instrumenata (kao što su, primjerice, dionice), a time oblikovati i novi zahtjevi u Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (dalje: HSFI) za tu kategoriju poduzetnika, što kod nas nije prihvaćeno. Doneseni je Zakon ubrzo nakon stupanja na snagu izmijenjen Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 134/15.) radi odgode primjene kontnog plana i brisanja nekih odredaba koje su se odnosile na sastavljanje knjigovodstvenih isprava. Odgoda primjene kontnog plana rezultat je velikog pritiska poduzetnika i stručne javnosti na Ministarstvo financija zbog vrlo kratkog roka koji je bio postavljen poduzetnicima za implementaciju istog, ali i vrlo visokih troškova implementacije. Uz to, veći se dio stručne javnosti, što je razumljivo, uglavnom ne slaže s koncepcijom propisivanja jedinstvenoga okvirnog plana s obzirom na to da se propisivanjem istog naš računovodstveni sustav vraća korak unatrag u odnosu na većinu drugih zemalja članica EU-a gdje je oblikovanje kontnog plana slobodno.

Nakon donošenja novog ZOR-a objavljeni su, izmijenjeni i dopunjeni HSFI-ji kako bi se uskladili sa zahtjevima nove Direktive 2013/34/EU. Izmjene su većim dijelom obavljene u definicijama određenih računovodstvenih pojmova koji se odnose na povezane osobe, konsolidaciju i sl. kako bi se uskladile s novom Direktivom 2013/34/EU. Uveden je i novi termin - rezerve fer vrijednosti koje čine promjene fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju, učinkoviti dio zaštite novčanog tijeka i zaštita s osnove ulaganja u inozemno poslovanje. Uz to, ukinuta je i kategorija izvanrednih prihoda i rashoda, a isti će se prema novim zahtjevima evidentirati kao ostali poslovni prihodi i ostali poslovni rashodi. U najvećoj je mjeri izmijenjen i dopunjen HSFI 2 – Konsolidirani financijski izvještaji. Pravila utvrđivanja vrijednosti elemenata u pojedinačnim financijskim izvještajima ostala su jednaka jer nije prihvaćeno uvođenje pojednostavljenja za mikrodruštva kako se očekivalo.

Od ulaska RH u EU Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) objavljuju se na hrvatskom jeziku u Službenom listu EU-a. Navedeni su standardi dostupni u Uredbi Europske komisije br. 1126/2008 od 3. studenog 2008. o usvajanju određenih Međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća.

U ovoj je knjizi dan pregled izmijenjenih i dopunjenih Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (dalje: HSFI-ja) koji se primjenjuju za izvještajna razdoblja koja započinju 1. siječnja 2016. i pročišćene verzije Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI-ja) iz 2015. Uz to se daje i pročišćeni tekst novog ZOR-a koji se primjenjuje od 1. siječnja 2016. u koji su ugrađene izmjene i dopune Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu.Zagreb, veljača 2016.Urednica

dr. sc. Tamara Cirkveni Filipović, ovl. rač.


Pročišćeni tekstovi povezanih zakona

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)
RRiFov letak