Isplata dividendi i udjela u dobitku – plaćanje posebnog poreza na primitke na skrbničke račune

Od isplatitelja dividende i udjela u dobiti primili smo upit o načinu postupanju prilikom isplate dividendi i udjela u dobiti sukladno Zakonu o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke na skrbničke račune koje se vode pod zaporkom ili kao zbirni. Naime, skrbnički račun je račun vrijednosnih papira na kojem skrbnik, odnosno banka ili investicijsko društvo na temelju odgovarajućeg pravnog posla vode pozicije vrijednosnih papira u ime i za račun treće osobe. Prilikom isplate dividende i udjela u dobiti na skrbničke račune koji se vode pod zaporkom ili zbirno isplatitelju nije poznat identitet korisnika, nadalje identitet korisnika skrbničkih računa koji se vode pod zaporkom ili zbirno nije poznati ni Središnjem depozitnom klirinškom društvu, već jedino skrbnik zna identitet korisnika odnosno nalogodavatelja za čiji račun skrbi nad vrijednosnim papirima. U nastavku dostavljamo odgovor.

Odredbama članka 3. Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Nar. nov., br. 94/09.; dalje u tekstu Zakon) obveznik obračunavanja, obustavljanja i plaćanja posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke je isplatitelj plaća, mirovina i drugih primitaka.

Sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke rezidenata plaća se na: 1. primitke od nesamostalnog rada (plaću i mirovinu) prema Zakonu o porezu na dohodak, 2. primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak, 3. mirovine na koje se prema Zakonu o porezu na dohodak ne plaća porez na dohodak, 4. primitke koji se fizičkim i pravnim osobama isplaćuju po osnovi dividendi i udjela u dobiti.

Prema članku 5. stavku 1. Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke plaća se: 1. po stopi od 2% na ukupni iznos plaće, mirovine i drugog primitka iz članka 4. stavka 2. do 7. ovoga Zakona ako je iznos veći od 3.000,00 kuna, a manji od 6.000,00 kuna ukupno u tijeku jednog mjeseca, 2. po stopi od 4% na ukupni iznos plaće, mirovine i drugog primitka iz članka 4. stavka 2. do 7. ovoga Zakona ako je iznos veći od 6.000,00 kuna ukupno u tijeku jednog mjeseca.

Prema članku 6. Zakona poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke plaća se istodobno sa isplatom plaće, mirovine i drugih primitaka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak te isplatom dividendi i udjela u dobiti. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje može poseban porez na mirovine uplatiti do kraja mjeseca u kojem je mirovina isplaćena. Isplatitelj je obvezan poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke uplatiti na poseban račun sukladno posebnom propisu.

Prema članku 54. Zakona o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 88/08., 146/08. – ispravak 74/09.) prilikom pružanja investicijskih usluga i/ili, ovisno o slučaju, pomoćnih usluga klijentima, investicijsko društvo dužno je postupati u najboljem interesu klijenata, korektno i u skladu s pravilima struke, poštujući odredbe ovog Zakona i propisa donesenih na temelju ovog Zakona. Članovi uprave i nadzornog odbora ili upravnog odbora investicijskog društva, brokeri, investicijski savjetnici, ostali zaposlenici investicijskog društva i vezani zastupnici dužni su čuvati podatke o klijentima, o stanju i prometu na računima klijenata, uslugama koje pružaju klijentima, kao i druge podatke i činjenice za koje saznaju u svezi pružanja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti i, kada je primjereno, pomoćnih usluga. Ovi se podaci smatraju poslovnom tajnom, a navedene osobe ne smiju ih koristiti, odavati trećima, niti omogućavati trećima njihovo korištenje. Podaci iz stavka 2. ovoga članka ne predstavljaju poslovnu tajnu kada ih u izvršavanju svojih nadzornih i drugih javnih ovlasti u skladu s ovim ili drugim zakonom zahtijevaju Agencija (HANFA), burza, pravosudna i upravna tijela ili kada njihovo objavljivanje odobri klijent.

Sukladno članku 168. Zakona o kreditnim institucijama (Nar. nov., br. 117/08. i 74/09.) bankovna tajna su svi podaci, činjenice i okolnosti koje je kreditna institucija saznala na osnovi pružanja usluga klijentima i u obavljanju poslova s pojedinačnim klijentom. Kreditna institucija dužna je čuvati bankovnu tajnu. Nadalje članak 170. stavak 3. točka 3. toga Zakona propisano je da obveza kreditne institucije na čuvanje bankovne tajne ne odnosi se na sljedeće slučajeve ako se povjerljivi podaci priopćavaju Hrvatskoj narodnoj banci, Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske ili drugom nadzornom tijelu za potrebe supervizije ili nadzora, a u okvirima njihove nadležnosti.

Temeljem članka 593. Zakona o tržištu kapitala središnja depozitarna agencija koja ima dozvolu za obavljanje poslova depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira te poslova prijeboja i namire sklopljenih pravnih poslova s tim papirima u skladu sa Zakonom o tržištu vrijednosnih papira, nastavlja poslovanje kao središnje klirinško depozitarno društvo u skladu s odredbama ovog Zakona, koje je dobilo odobrenje za obavljanje djelatnosti iz članka 506. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovog Zakona s vrijednosnim papirima i trezorskim, blagajničkim i komercijalnim zapisima.

Nadalje navodimo da prema Uputi Središnjeg depozitnog klirinškog društva U-148/09-08 od 7. svibnja 2009. godine po nalogu skrbnika koji vrijednosne papire drži za treće osobe, središnje depozitno klirinško društvo otvara skrbničke račune, na kojima se vode pozicije registrirane sa skrbnikom. Skrbnički računi mogu biti računi na ime, pod zaporkom i zbirni računi. Kod računa pod zaporkom i zbirnih računa, jedino skrbnik koji daje nalog za otvaranje računa zna pravi identitet ulagatelja, te je obvezan voditi evidenciju o stvarnim imateljima vrijednosnih papira. Kod skrbničkog računa na ime skrbnik je dužan račun otvoriti s istinitim podacima o ulagatelju, pri čemu obvezno navodi njegovo ime i prezime odnosno naziv ili tvrtku, datum rođenja/datum osnivanja, državljanstvo te OIB. Imatelj vrijednosnih papira na skrbničkom računu na ime je ulagatelja za čiji račun skrbnik skrbi nad vrijednosnim papirima.

Slijedom navedenog razvidna je obveza isplatitelja da prilikom isplate dividendi i udjela u dobiti obračuna, obustavi i plati poseban porez na plaće mirovine i druge primitke. Međutim, u slučaju isplate primitaka dividendi i udjela u dobiti na skrbničke račune koji se vode pod zaporkom ili zbirno isplatitelju nije poznat identitet korisnika. Stoga kako bi isplatitelj mogao sukladno članku 5. Zakona obračunati, obustaviti i platiti poseban porez na naveden primitke nužno je da od skrbnika dobije potrebne podatke. Tako je potrebno da skrbnik prije svake jednokratne isplate na skrbničke račune koji se vode pod zaporkom ili zbirno isplatitelju dostavi podatke o broju korisnika, iznosima njihovih udjela, te iznosu obračunatog posebnog poreza sukladno članku 5. Zakona za svakog korisnika bez otkrivanja njihovog identiteta. Napominjemo da je skrbnik sukladno naprijed navedenim propisima obvezan postupati u najboljem interesu klijenata, ali i otkriti identitet korisnika skrbničkih računa u slučaju obavljanja nadzora od strane nadležnih institucija.

Povratak na mišljenja