RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ispravak PDV-a kod privremenog raskida ugovora o leasingu

Broj: 410-19/14-01/461 od 29.07.2014.

Leasing društvo iz dostavnog popisa obratilo se u vezi ostvarivanja prava na odbitak pretporeza. Naime, leasing društvo sklopilo je s društvom A Ugovor o financijskom leasingu nekretnina 2007. godine. U listopadu 2013. iz razloga financijske nemogućnosti primatelja leasinga društva A da uredno i na vrijeme ispunjava svoje ugovorne obveze, oba društva sporazumno su raskinuli navedeni Ugovor o financijskom leasingu te potpisali Sporazumni raskid ugovora o financijskom leasingu nekretnina. Temeljem navedenog Sporazumnog raskida ugovora u financijskom leasingu leasing društvo došlo je u ekonomski posjed predmetne nekretnine preuzevši sva prava i obveze koje proizlaze iz uporabe iste. Leasing društvo od primatelja leasinga društva A nad kojim je u međuvremenu otvoren stečaj nije nakon Sporazumnog raskida ugovora o financijskom leasingu primilo račun za protuisporuku, kako bi moglo koristiti odbitak pretporeza. Obzirom na navedeno, postavljeno je pitanje na koji način leasing društvo može ostvariti pravo na odbitak pretporeza.
 
      Predmet oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) je sukladno odredbi čl. 4. st. 1. t. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
 
      Prema odredbi čl. 33. st. 7. Zakona o PDV-u i čl. 43. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13. – Ispravak, 160/13. i 35/14.) ako se porezna osnovica promijeni naknadno zbog opoziva, različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate, tada porezni obveznik koji je isporučio dobra ili obavio uslugu može ispraviti iznos PDV-a, ako porezni obveznik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja.
 
      Smanjenje porezne osnovice po osnovi naknadnih umanjenja smije se provesti kod isporučitelja tek nakon ispravka pretporeza kod primatelja o čemu je primatelj obvezan pisano izvijestiti isporučitelja.
 
      U konkretnom slučaju dolazi do prijevremenog raskida ugovora o financijskom leasingu, pri čemu leasing društvo uzima predmet leasinga, a do tada uplaćene rate zadržava kao naknadu za korištenje predmeta leasinga. Mišljenja smo da u takvom slučaju leasing društvo može temeljem pisane obavijesti primatelja leasinga društva A da je ispravio pretporez umanjiti svoju poreznu osnovicu, a time i poreznu obvezu prema čl. 33. st. 7. Zakona o PDV-u, pri čemu napominjemo da je ispravak porezne osnovice moguć u onom dijelu za koji nije izvršeno plaćanje predmeta leasinga.
 
      Prilikom daljnje prodaje predmeta leasinga koji je vraćen, davatelj leasinga obvezan je obračunati PDV.
 
      U slučaju da primatelj leasinga društvo A koje je u stečaju ne želi ispraviti odbitak pretporeza iako je došlo do povrata predmeta leasinga, napominje se da leasing društvo može sukladno čl. 27. Stečajnog zakona (Nar. nov., br.  44/96.,  29/99., 129/00., 123/03., 82/06., 116/10., 25/12. i 133/12.) zatražiti razrješenje stečajnog upravitelja.
 
      U vezi s navedenim ističemo da smo se o mogućnosti ispravka porezne osnovice kod prijevremenog raskida ugovora o leasingu očitovali odgovorom KLASA: 410-19/12-01/131 od 10. rujna 2012.  što ga dajemo u privitku.
     

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)