RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izmjene MRS-ova i novi MSFI-i

Ponedjeljak, 22.04.2013.

U "Narodnim novinama" br. 45. od 16. travnja 2013. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja koju je donio Odbor za standarde financijskog izvješćivanja. Jedan dio objavljenih standarda odnosno njihovih izmjena stupa na snagu za financijska izvješća koja obuhvaćaju razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2013., a dio tih standarda mogu se primjenjivati i prije.

Primjena jednog ili drugog roka zahtijeva primjenu nekih drugih standarda ili njihovo izostavljanje iz primjene.

Novi su standardi: MSFI 10 – Konsolidirana financijska izvješća, MSFI 11 – Zajednički poslovi, MSFI 12 – Objavljivanje udjela u drugim subjektima, MSFI 13 – Mjerenje fer vrijednosti, MRS 27 – Nekonsolidirana financijska izvješća, MRS 28 – Udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim pothvatima.

Izmijenjeni su standardi: MRS 12 – Porezi na dobit, MRS 32 – Financijski instrumenti prezentiranje.

Osim toga objavljena su i nova tumačenja i to: Tumačenje IFRIC 20 – Troškovi uklanjanja otkrivke u proizvodnoj fazi površinskog kopa, dok je izmijenjeno Tumačenje IFRIC 19 – Zatvaranje financijskih obveza glavničkim instrumentima (s izmjenama i dopunama iz rujna 2010.), istodobno je povučeno tumačenje SIC 21 – Porez na dobit – nadoknada revalorizirane imovine koja se ne amortizira.

Osim tih izmjena standarda brojni dugi MSFI i MRS-ovi su u pojedinim dijelovima (točkama) izmijenjeni kako bi se njihov sadržaj uskladio s novim odnosno izmijenjenim standardima.

Nakon objavljivanja Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja u "Narodnim novinama" br. 136/09., to je deseta intervencija u sadržaj odnosno izmjene i dopune teksta standarda.


MRS 12 Porezi na dobit – izmjena Prestaje vrijediti SIC 21

98. Izmjenama i dopunama pod naslovom »Odgođeni porezi: povrat povezane imovine«, objavljenima u prosincu 2010. godine, točka 52. postala je točka 51.A,. izmijenjeni i dopunjeni su točka 10. i primjeri iza točke 51.A . i dodane su točke 51.B. i 51.C. te primjer koji slijedi, kao i točke 51.D., 51.E. te 99. Subjekt je navedene izmjene i dopune dužan primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2012. godine. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt primjenjuje spomenute izmjene i dopune na neko ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu objaviti.

POVLAČENJE TUMAČENJA SIC br. 21

99. Izmjene i dopune pod naslovom »Odgođeni porezi: povrat povezane imovine«, izdane u prosincu 2010. godine, zamjenjuju Tumačenje SIC-a br. 21 »Porez na dobit – nadoknada revalorizirane imovine koja se ne amortizira«.«

MRS 27 - Nekonsolidirani financijski izvještaji (novi)

20. Ovaj standard izdan je paralelno s MSFI-jem 10. Navedena dva standarda zajedno zamjenjuju MRS 27 »Konsolidirani i odvojeni financijski izvještaji« (s izmjenama i dopunama iz 2008.).«

18. Subjekt je ovaj standard dužan primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2013. godine. Dopuštena je ranija primjena. Subjekt koji ovaj MSFI primijeni na neki raniji datum, dužan je tu činjenicu objaviti te istovremeno primijeniti MSFI 10, MSFI 11, MSFI 12 »Objavljivanje udjela u drugim subjektima« i MRS 28 (s izmjenama i dopunama iz 2011.).

MRS 28 - Udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim pothvatima (novi)

45. Subjekt je ovaj standard dužan primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2013. godine. Dopuštena je ranija primjena. Subjekt koji ovaj MSFI primijeni na neki raniji datum, dužan je tu činjenicu objaviti te istovremeno primijeniti MSFI 10, MSFI 11, MSFI 12 »Objavljivanje udjela u drugim subjektima« i MRS 27 (s izmjenama i dopunama iz 2011.).

Pozivanje na MSFI 9

46. Subjekt koji primijeni ovaj MSFI, ali još ne primjenjuje MSFI 9, svako pozivanje u ovome MSFI-ju na MSFI 9 treba čitati kao pozivanje na MRS 39.

POVLAČENJE MRS-a 28 IZ 2003.

47. Ovaj standard zamjenjuje MRS 28 »Ulaganja u pridružene subjekte« (prerađen 2003.).«

32 – Financijski instrumenti: prezentiranje

točka 43. mijenja se i glasi:

MSFI 9 »Financijski instrumenti« (izdan u studenome 2009.)

Točka C.2 mijenja se i glasi:

MSFI 9 »Financijski instrumenti« (izdan u listopadu 2010.)

Točke C2. i C3. mijenjaju se i glase:

MSFI 7 – Financijski instrumenti: objavljivanje iza točke 13. dodaju se naslov i točke 13.A – 13.F koji glase:

»44.R Izmjenama i dopunama MSFI-ja 7 pod naslovom »Objavljivanje – prijeboj financijske imovine i financijskih obveza«, izdanima u prosincu 2011. godine, dodane su točke UV9., 13A – 13F i B40 – B53. Subjekt je navedene izmjene i dopune dužan primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2013. godine te razdoblja unutar ovih godišnjih razdoblja. Subjekt je dužan retroaktivno objaviti informacije propisane izmjenama i dopunama.«

MSFI 10 Konsolidirani financijski izvještaji (novi)

Djelokrug

4. Subjekt koji je matica, dužan je prezentirati konsolidirane financijske izvještaje. Ovaj MSFI primjenjuje se na sve subjekte, izuzev:

a) na maticu koja nije dužna prezentirati financijske izvještaje ako ispunjava sve sljedeće uvjete:

i) ovisno je društvo u potpunom ili djelomičnom vlasni
Š.G.Ostale vijesti:

[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)