RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izmjene MRS-ova i novi MSFI-i

Ponedjeljak, 22.04.2013.

U "Narodnim novinama" br. 45. od 16. travnja 2013. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja koju je donio Odbor za standarde financijskog izvješćivanja. Jedan dio objavljenih standarda odnosno njihovih izmjena stupa na snagu za financijska izvješća koja obuhvaćaju razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2013., a dio tih standarda mogu se primjenjivati i prije.

Primjena jednog ili drugog roka zahtijeva primjenu nekih drugih standarda ili njihovo izostavljanje iz primjene.

Novi su standardi: MSFI 10 – Konsolidirana financijska izvješća, MSFI 11 – Zajednički poslovi, MSFI 12 – Objavljivanje udjela u drugim subjektima, MSFI 13 – Mjerenje fer vrijednosti, MRS 27 – Nekonsolidirana financijska izvješća, MRS 28 – Udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim pothvatima.

Izmijenjeni su standardi: MRS 12 – Porezi na dobit, MRS 32 – Financijski instrumenti prezentiranje.

Osim toga objavljena su i nova tumačenja i to: Tumačenje IFRIC 20 – Troškovi uklanjanja otkrivke u proizvodnoj fazi površinskog kopa, dok je izmijenjeno Tumačenje IFRIC 19 – Zatvaranje financijskih obveza glavničkim instrumentima (s izmjenama i dopunama iz rujna 2010.), istodobno je povučeno tumačenje SIC 21 – Porez na dobit – nadoknada revalorizirane imovine koja se ne amortizira.

Osim tih izmjena standarda brojni dugi MSFI i MRS-ovi su u pojedinim dijelovima (točkama) izmijenjeni kako bi se njihov sadržaj uskladio s novim odnosno izmijenjenim standardima.

Nakon objavljivanja Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja u "Narodnim novinama" br. 136/09., to je deseta intervencija u sadržaj odnosno izmjene i dopune teksta standarda.


MRS 12 Porezi na dobit – izmjena Prestaje vrijediti SIC 21

98. Izmjenama i dopunama pod naslovom »Odgođeni porezi: povrat povezane imovine«, objavljenima u prosincu 2010. godine, točka 52. postala je točka 51.A,. izmijenjeni i dopunjeni su točka 10. i primjeri iza točke 51.A . i dodane su točke 51.B. i 51.C. te primjer koji slijedi, kao i točke 51.D., 51.E. te 99. Subjekt je navedene izmjene i dopune dužan primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2012. godine. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt primjenjuje spomenute izmjene i dopune na neko ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu objaviti.

POVLAČENJE TUMAČENJA SIC br. 21

99. Izmjene i dopune pod naslovom »Odgođeni porezi: povrat povezane imovine«, izdane u prosincu 2010. godine, zamjenjuju Tumačenje SIC-a br. 21 »Porez na dobit – nadoknada revalorizirane imovine koja se ne amortizira«.«

MRS 27 - Nekonsolidirani financijski izvještaji (novi)

20. Ovaj standard izdan je paralelno s MSFI-jem 10. Navedena dva standarda zajedno zamjenjuju MRS 27 »Konsolidirani i odvojeni financijski izvještaji« (s izmjenama i dopunama iz 2008.).«

18. Subjekt je ovaj standard dužan primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2013. godine. Dopuštena je ranija primjena. Subjekt koji ovaj MSFI primijeni na neki raniji datum, dužan je tu činjenicu objaviti te istovremeno primijeniti MSFI 10, MSFI 11, MSFI 12 »Objavljivanje udjela u drugim subjektima« i MRS 28 (s izmjenama i dopunama iz 2011.).

MRS 28 - Udjeli u pridruženim subjektima i zajedničkim pothvatima (novi)

45. Subjekt je ovaj standard dužan primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2013. godine. Dopuštena je ranija primjena. Subjekt koji ovaj MSFI primijeni na neki raniji datum, dužan je tu činjenicu objaviti te istovremeno primijeniti MSFI 10, MSFI 11, MSFI 12 »Objavljivanje udjela u drugim subjektima« i MRS 27 (s izmjenama i dopunama iz 2011.).

Pozivanje na MSFI 9

46. Subjekt koji primijeni ovaj MSFI, ali još ne primjenjuje MSFI 9, svako pozivanje u ovome MSFI-ju na MSFI 9 treba čitati kao pozivanje na MRS 39.

POVLAČENJE MRS-a 28 IZ 2003.

47. Ovaj standard zamjenjuje MRS 28 »Ulaganja u pridružene subjekte« (prerađen 2003.).«

32 – Financijski instrumenti: prezentiranje

točka 43. mijenja se i glasi:

MSFI 9 »Financijski instrumenti« (izdan u studenome 2009.)

Točka C.2 mijenja se i glasi:

MSFI 9 »Financijski instrumenti« (izdan u listopadu 2010.)

Točke C2. i C3. mijenjaju se i glase:

MSFI 7 – Financijski instrumenti: objavljivanje iza točke 13. dodaju se naslov i točke 13.A – 13.F koji glase:

»44.R Izmjenama i dopunama MSFI-ja 7 pod naslovom »Objavljivanje – prijeboj financijske imovine i financijskih obveza«, izdanima u prosincu 2011. godine, dodane su točke UV9., 13A – 13F i B40 – B53. Subjekt je navedene izmjene i dopune dužan primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2013. godine te razdoblja unutar ovih godišnjih razdoblja. Subjekt je dužan retroaktivno objaviti informacije propisane izmjenama i dopunama.«

MSFI 10 Konsolidirani financijski izvještaji (novi)

Djelokrug

4. Subjekt koji je matica, dužan je prezentirati konsolidirane financijske izvještaje. Ovaj MSFI primjenjuje se na sve subjekte, izuzev:

a) na maticu koja nije dužna prezentirati financijske izvještaje ako ispunjava sve sljedeće uvjete:

i) ovisno je društvo u potpunom ili djelomičnom vlasni
Š.G.Ostale vijesti:

Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 06.12.2019.
Konačni prijedlog IV. kruga porezne reforme
Četvrtak, 05.12.2019.
Predsjednički izbori – rokovi važni za birače
Utorak, 03.12.2019.
Prilog - Poslovanje neprofitnih organizacija
Utorak, 03.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.
Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)