Izmjene i dopune članka 73c. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost – oslobođenja

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 34/08.), koji je stupio na snagu 26. ožujka 2008. godine, došlo je do izmjene članka 73c. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 79/07.) kojim je propisano oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri uvozu dobara kao i isporuci dobara i obavljanju usluga u tuzemstvu za međunarodne organizacije koje su s Republikom Hrvatskom sklopile međunarodne ugovore koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

Odredbama članka 13. točka 4. Dodatka A Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice (Nar. nov. – međ. Ug., br. 8/02. i 11/02.), koji ima snagu međunarodnog ugovora i koji je u skladu s odredbom članka 140. Ustava Republike Hrvatske nadređen domaćem zakonodavstvu, propisano je oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za sve isporuke dobara i usluga koje se financiraju iz potpora Europske unije.

Naputkom o ostvarivanju carinskih i poreznih oslobođenja temeljem članka 13. Dodatka A Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice (Nar. nov., br. 110/03. – dalje: Naputak) propisan je postupak i potrebna dokumentacija za ostvarivanje carinskih i poreznih oslobođenja ugovorenih navedenim Dodatkom A Okvirnog sporazuma.

Oslobođenja i postupci propisani Naputkom odnose se na ostvarivanje poreznih i carinskih olakšica pri provedbi programa pomoći CARDS, PHARE i OBNOVA. Prema odredbama navedenog Naputka za ovjeravanje Potvrde o ostvarivanju oslobođenja od plaćanja carine i poreza pri uvozu robe i Potvrde o oslobođenju od plaćanja PDV-a bilo je dijelom nadležno Ministarstvo financija, Uprava za financiranje programa i projekata pomoći EU, odnosno Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje Ministarstva financija.

Obzirom da je donijet Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (Nar. nov. – međ. ug., br. 10/07.), a Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje Ministarstva financija izdvojila se iz sastava Ministarstva financija i postala Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, navedeni Naputak se ne može više primjenjivati, te se očekuje njegova izmjena.

Zbog naprijed navedenog izmijenjen je članak 73c. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost u kojemu je dodan novi stavak 6. kojim je propisan postupak koji moraju provoditi jedinice za provedbu projekta kao i korisnici projekta da bi bili oslobođeni od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri nabavi dobara i usluga u tuzemstvu koje se plaćaju novčanim sredstvima iz navedenih potpora. U članku 73c. Pravilnika, dodan je i novi stavak 7. kojim je propisano da se ovjerena preslika ugovora iz stavka 6. ovog članka podnosi i nadležnoj carinarnici, radi oslobađanja od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost, kada se radi provedbe programa pomoći odnosno financijske potpore obavlja uvoz dobara iz inozemstva.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost propisuje se da je jedinica za provedbu projekta, odnosno nositelj projekta, obvezna korisniku projekta dati jedan primjerak ovjerenog preslika stranica ugovora iz kojih se vide podaci o potpisniku ugovora, naziv projekta, broj ugovora, iznos i namjena potpore - financijske pomoći. Korisnik projekta će ovjerenu presliku stranica ugovora imati u svojoj dokumentaciji, a pri nabavi dobara i usluga preslike tih ovjerenih stranica ugovora ovjeriti će svojim žigom i dati ih isporučitelju dobara i usluga kako bi bio oslobođen plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Na temelju tih ovjerenih dokumenata isporučitelj dobara ili usluga korisniku projekta neće zaračunati porez na dodanu vrijednost. Isporučitelj dobara i usluga mora na računu koji ispostavlja korisniku projekta navesti naziv projekta i broj ugovora temeljem kojeg je ostvareno pravo na porezno oslobođenje, a ovjerenu presliku priložiti uz primjerak računa koji mu služi kao isprava za knjiženje.

Jedinica za provedbu projekta može biti ujedno i korisnik projekta, u tom će slučaju ona kao korisnik projekta dati ovjerenu presliku stranica ugovora isporučitelju dobara radi ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Jedinica za provedbu projekta obvezna je dostavljati Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu, izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a pri nabavi robe i usluga u tuzemstvu na obrascu »Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a« po svakom korisniku projekta i ugovoru unutar projekta koji se financira iz potpore odnosno financijske pomoći Europske unije. Navedeni obrazac je sastavni dio Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost i sadrži sljedeće podatke: naziv programa i proračunsku godinu na koju se odnosi, naziv projekta, početak i planirani završetak projekta, naziv korisnika projekta, broj ugovora, podatke o isporučiteljima (naziv, adresu, matični broj), broj i datum računa i iznos naknade za isporučena dobra i obavljene usluge.

Korisnik projekta također je obvezan voditi evidenciju o ostvarenim oslobođenjima pri nabavi robe i usluga u tuzemstvu po isporučiteljima dobara i usluga koja mora sadržavati podatke o nazivu projekta, broj ugovora i podatke o isporučiteljima (naziv, adresu, matični broj), broj i datum računa i iznos naknade za isporučena dobra i obavljene usluge, te će o tome morati izvješćivati jedinicu za provedbu projekta kako bi ona mogla na vrijeme podnositi obrazac »Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a« Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb.

Povratak na mišljenja