Knjiženje predujmova spomeničke rente – Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Nar. nov., br. 25/12.) – Uputa

Radi jednostavnog postupanja u provedbi odredaba Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara koji je stupio na snagu 1. ožujka 2012., u nastavku dajemo slijedeće upute.

Sve fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnosti propisane člankom 114.a. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Nar. nov., br. 69/99., 151/03., 157/03., 87/09., 88/10. i 61/11.) obveznici su plaćanja spomeničke rente od 1. ožujka 2012.

Iznimka od navedenog su pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti NKD klasifikacije 2007 propisane člankom 3. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Nar. nov., br. 25/12.), koje su obveznici plaćanja spomeničke rente i nakon 1. ožujka 2012. godine:

46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima
46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
61. Telekomunikacije (osim održavanja komunikacijske mreže i prijenosa radijskog i televizijskog programa)
64.1 Novčarko posredovanje
66.1 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova
92.00 Djelatnosti kockanja i klađenja.

Provedba odredbi predmetnog Zakona zahtijevala je implementaciju novog poslovnog pravila u aplikativnom podsustavu SR obrazac 2011. i to na način da se u polju „MJESEČNI PREDUJAM ZA NAREDNO RAZDOBLJE“ može unijeti iznos u intervalu od 0,00 do maksimalnog iznosa, koji je jednak rezultatu dijeljenja iznosa u polju „OBRAČUNATA SVOTA“ i broja mjeseci poslovanja. Navedeno pravilo odnosi se isključivo na porezne obveznike koji u polju „RAZDOBLJE OBRAČUNA DO“ imaju naveden datum 31. prosinca 2011.

Nadalje, napominjemo da su obveznici plaćanja spomeničke rente koji su obrazac SR za 2011. godinu predali u roku propisanom za obveznike poreza na dohodak (do 28. veljače 2012.), odnosno obveznici koji su obrazac SR predali prije stupanja na snagu predmetnog Zakona, mjesečni predujam spomeničke rente za naredno razdoblje utvrđivali i s osnove obavljanja djelatnosti koje nakon 1. ožujka 2012. više ne podliježu plaćanju spomeničke rente.

S obzirom da će se prema postavljenom pravilu aplikativnog sustava, tim obveznicima predujmovi spomeničke rente sistemski zadužiti prema utvrđenom iznosu u obrascu SR, u navedenom slučaju porezni obveznici mogu u nadležnu ispostavu Porezne uprave predati zahtjev za ispravak visine mjesečnog predujma spomeničke rente uz obavezu dokazivanja činjenica da za obavljanje određene djelatnosti od 1. ožujka 2012. više nisu u obvezi plaćanja spomeničke rente.

U nastavku dajemo prikaz pravila sistemskog knjiženja predujmova spomeničke rente u narednom razdoblju:

1. Sistemski predujam spomeničke rente za 3. mjesec 2012., koji se trebao zadužiti temeljem predujma za 12. mjesec 2011. godine, neće se zaduživati.
2. Obveznicima koji u RPO-u nemaju kao glavnu djelatnost unesenu jednu od gore navedenih djelatnosti (od 1. ožujka 2012. ne plaćaju spomeničku rentu) temeljem obrasca SR ne knjiži se zaduženje predujma za 03/2012. i naredne mjesece.
3. Obveznicima koji u RPO-u imaju kao glavnu djelatnost unesenu jednu od gore navedenih djelatnosti (obveznici plaćanja spomeničke rente i nakon 1. ožujka 2012.) knjiže se zaduženje predujma iz redovnog broja 7. obrasca SR za 03/2012. i naredne mjesece.
4. Iznimno, obveznici iz točke 2. i 3. koji su predali obrazac SR u 1. ili 2. mjesecu, sistemski će se izračunavati iznos novog mjesečnog predujma i knjižiti zaduženje istog za 1. i/ili 2. mjesec (ovisno u kojem mjesecu je predan obrazac) uz istovremeno storniranje već prije zaduženog „starog“ predujma za te mjesece. Novi predujam će se sistemski izračunavati na način: osnovica x 0,05% / broj mjeseci poslovanja.

Povratak na mišljenja