RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Mišljenje o sadržaju usluge popravka na građevini

Petak, 19.07.2013.

 Više je pitanja o postupanju prilikom obračuna usluge popravka opreme grijanja koja čini sastavni dio građevinskog objekta, kao i popravak drugih dijelova građevine,  tj. da se u računu za uslugu popravka zasebno iskazuje vrijednost uporabljenog materijala, dijelova i opreme na koji treba obračunati PDV, te zasebno uslugu održavanja, popravka ili montaže koja može biti u postupku prijenosa porezne obveze. U nastavku dajemo naše mišljenje kako slijedi.

      1. Smisao promjena u našem sustavu poreza na dodanu vrijednost koja se temelji na članku 199. Direktive  Vijeća EU 2006/112, a koja je sadržajno unesena u naš Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13.) jest sprečavanje prevara u graditeljskoj djelatnosti i poslovanju s otpadom. Odredbom članka 75. st. 3. pod a) spomenutog Zakona propisano je da kad se obavi građevinska usluga od strane poreznog obveznika drugom poreznom obvezniku, obračunski se prenosi porezna obveza na naručitelja takve usluge koji je iskazuje kao svoju poreznu obvezu, a prema čl. 60. st. 1. t. d) istodobno s tog osnova ima pravo na priznavanje pretporeza, itd. (Načelo neutralnosti PDV-a). Građevinskim uslugama smatraju se sve usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem i popravkom građevine.
      2. Sadržajno definiranje građevinskih  usluga propisao je Ministar financija u Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13. i 85/13.) u čl. 152. st. 1. prema kojemu se građevinskim uslugama osobito smatraju i "h) postavljanje ili sklapanje strojeva ili opreme koji nakon postavljanja ili sklapanja postaju nepokretna imovina, ..." iz čega je vidljivo da kad se radi i o velikim vrijednostima da i one u kombinaciji ugradnje i montaže u građevinu radi funkcije same građevine (npr. sustav grijanja, dizala, klima uređaji) postaju sastavnim dijelom građevinske usluge. Jednako jest i kod popravaka te opreme gdje se pojavljuju značajno manje vrijednosti udjela materijala i dijelova, ali taj udio često je veći od udjela rada. Kako zakonodavac za graditeljske usluge ne provodi nikakvu podjelu vrijednosti na materijal i na rad nego ovakva isporuka čini jedinstvo obavljene usluge, stoga nema osnove za primjenu čl. 8. st. 5. Pravilnika o PDV-u jer se ta odredba ne odnosi na popravke dijelova nekretnine koja čini sastavni dio nekretnine. Ako bi se primijenila ta odredba prema kojoj kad udio vrijednosti materijala bude veći od 50%, i da to predstavlja isporuku dobra, tada se ruši cijeli zakonski koncept uređenja usluga građenja.
      3. Mišljenja smo da se odredba čl. 8. st. 5. Pravilnika o PDV-u odnosi na usluge popravka u servisnoj djelatnosti (automobila, strojeva, kućanskih aparata i td.). Sve to nema posebno značenje kad se radi o istoj poreznoj stopi. Ali, ako bi netko želio osporiti ovakav pristup, mora se suočiti s odredbom čl. 151. st. 1. Pravilnika o PDV-u koja u sebi sadrži i dobra koja se uključuju u prijenos porezne obveze (čl. 75. st. 3. Zakona o PDV-u), iako bi se trebalo smatrati da se ta odredba Pravilnika o PDV-u odnosi na isporuke rabljenog materijala, odnosno otpada.
      4. Zaključno, usluge popravka svega onoga što je sadržano u građevini jest građevinska usluga. Ako je naručitelj građevinske usluge porezni obveznik, primjenjuje se načelo prijenosa porezne obveze.


V.B.Ostale vijesti:

Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 20.01.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 17.01.2020.
Tečajna lista na dan 31. prosinca 2019.
Srijeda, 15.01.2020.
Paušalni obveznici poreza na dobitak
Četvrtak, 09.01.2020.
Stopa zateznih kamata od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine
Petak, 03.01.2020.
Konačno su objavljeni provedbeni propisi iz IV. kruga porezne reforme
Petak, 03.01.2020.
Prilog - Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2019. godinu za poduzetnike
Utorak, 31.12.2019.
Nova svota zaštićenog dijela plaće od ovrhe u 2020.
Utorak, 31.12.2019.
Prilog - Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2019. godinu
Ponedjeljak, 30.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Nedjelja, 29.12.2019.
Prošireno oslobođenje i na trgovačka društva (brisanje čl. 39. st. 3. Zakona o PDV-u)
Petak, 27.12.2019.
Kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2020. godinu je 3,42 %
Utorak, 24.12.2019.
Objavljena je IV. faza porezne reforme
Petak, 13.12.2019.
Upis udruga u registar stvarnih vlasnika
Petak, 13.12.2019.
Novi Ovršni zakon upućen je u saborsku proceduru na treće čitanje
Petak, 13.12.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 10.12.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 06.12.2019.
Konačni prijedlog IV. kruga porezne reforme
Četvrtak, 05.12.2019.
Predsjednički izbori – rokovi važni za birače
Utorak, 03.12.2019.
Prilog - Poslovanje neprofitnih organizacija
Utorak, 03.12.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.11.2019.
Novi zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima
Ponedjeljak, 18.11.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 14.11.2019.
Minimalna plaća za 2020. godinu
Četvrtak, 07.11.2019.
Promjene u zapošljavanje stranaca
Srijeda, 06.11.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 29.10.2019.
Novi broj RRiF-a
Petak, 25.10.2019.
Dnevna svjetla na automobilima i zimska oprema ne idu od istoga dana
Četvrtak, 24.10.2019.
Usklađenje velikog broja zakona s novim Zakonom o sustavu državne uprave
Ponedjeljak, 21.10.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.10.2019.
Plaće u zdravstvu za rujan 2019. godine
Petak, 04.10.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 27.09.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.09.2019.
Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)