RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Najznačajnije izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

Četvrtak, 23.02.2012.

Najznačajnije izmjene i dopune Zakon o porezu na dobit odnose se na sljedeće:

1. Porez po odbitku za isplate dividendi i udjela u dobitku inozemnim pravnim osobama (čl. 31., st. 4. „novog“ Zakona)

Od 1. ožujka 2012. porez po odbitku po stopi od 12 % plaća se i na dividende i udjele u dobitku iz 2001. do 2011. koje se plaćaju inozemnim pravnim osobama. Navedeno se odnosi i na isplate predujmova dividend i udjela u dobitku. Ali pritom tuzemni poduzetnik - isplatitelj treba uzeti u obzir odredbe koje proizlaze iz ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sklopljenog između Republike Hrvatske i zemlje čiji je rezident pravna osoba kojoj se isplaćuje dividenda odnosno udjel u dobitku. Ovisno o ugovoru, moguće je oslobođenje od plaćanja poreza po odbitku ili porez po odbitku obračunati po stopi nižoj od 12 % - uz uvjet da je spomenuti ugovor u primjeni te da je inozemna pravna osoba dostavila potvrdu u svojoj rezidentnosti ili zahtjev za oslobođenjem (umanjenjem) poreza po odbitku na obrascu koji je sastavni dio Pravilnika o porezu na dobit.

Od dana prijema Hrvatske u EU, porez po odbitku neće plaćati inozemni primatelji dividendi iz EU ako imaju najmanje 10% udjela u kapitalu u neprekidnom razdoblju od 24 mjeseca (čl. 31e., st. 1. „novog“ Zakona). Pritom se pod primateljem razumijeva trgovačko društvo:

a) koje ima jedan od oblika na koji se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja koji vrijedi za matična društva i povezana društva iz različitih država članica EU, prema popisu u dodatku koji je sastavni dio Pravilnika o porezu na dobit kojeg donosi ministar financija,
b) koje je rezident države članice EU u skladu s pravom te države i ne odnosi se na rezidente izvan EU prema međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, zaključenih s državama nečlanicama,
c) je obveznik jednog od poreza za koji se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja koji vrijedi za matična društva i povezana društva iz različitih država članica EU, prema popisu u dodatku koji je sastavni dio Pravilnika o porezu na dobit kojeg donosi ministar financija.
Navedeno se ne odnosi na društva koja su oslobođena plaćanja poreza po odbitku ili imaju mogućnost izbora prema sklopljenom ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

2. Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca

Sukladno izmijenjenom čl. 9.,st. 1. Zakona o porezu na dobit, vrijednosna usklađenja po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za isporučena dobra i obavljene usluge, priznaju se kao rashod ako je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 60 dana, a ista nisu naplaćena do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave. Navedeno se odnosi na potraživanja nastala od 1. ožujka 2012.

3. Reinvestirani dobitci kojima se povećava temeljni kapital u 2013. i dalje, umanjuju poreznu osnovicu (st. 4., st., 5., 6. i 7. „novog“ Zakona)

Kod sastavljanja prijave poreza na dobitak za 2012. godinu (u 2013.-toj godini) , porezna osnovica moći će se umanjiti za svotu ostvarenog dobitka u 2012. kojom se povećava temeljni kapital trgovačkog društva u 2013. sukladno posebnim propisima. To znači da će reinvestirani dobitci u 2013. poprimiti obilježje porezne olakšice, ali uz uvjet da se u roku od 6 mjeseci nakon isteka roka za podnošenje prijave poreza na dobitak nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostavi dokaz o povećanju temeljnog kapitala (Rješenje sudskog registra) i to upravo iz ostvarenog dobitka poreznog razdoblja za koje je poduzetnik iskazao smanjenje porezne osnovice.

Opširnije o svemu možete vidjeti u RRiF br. 3/12.


Đ.J.Ostale vijesti:

[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.
Predaja financijskih izvješća kod prestanka društva bez postupka likvidacije
Srijeda, 12.02.2020.
Rokovi sastavljanja i predaje Obrasca OPZ-STAT-1
Petak, 07.02.2020.
DOH i PD obrasci za 2019. godinu
Srijeda, 05.02.2020.
Novi rokovi za podnošenje Obrasca JOPPD za neke neoporezive naknade
Ponedjeljak, 03.02.2020.
Nove osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Petak, 31.01.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)