Nastanak porezne obveze pri prodaji dobara u komisiji

Porezni obveznik S. Dalmacija - trgovina d.o.o. obratio nam se u vezi nastanka obveze poreza na dodanu vrijednost. Naime, porezni obveznik obavlja djelatnost distribucije i prodaje tiskovina, te ima ugovore sa izdavačima tiskovina u kojima se obvezao da će u svoje ime, a za račun izdavača (komisijska prodaja) obavljati sve poslove nužne za kvalitetnu prezentaciju i prodaju tiskovina u vlastitoj maloprodajnoj mreži, kao i mreži svojih kupaca. Obračun prodaje obavlja se u postupku obrade remitende i predstavlja razliku između tiskovina upućenih u maloprodajna mjesta i količine vraćenih neprodanih tiskovina. Navedeni način obračuna predstavlja problem kod prodaje tjednih i petnaestodnevnih tiskovina, čiji ciklus prodaje često obuhvaća dva obračunska razdoblja, obzirom da je potrebno utvrditi stanje prodaje posljednjeg dana u mjesecu nekog obračunskog razdoblja, što znači da je potrebno provoditi fizičku inventuru. U vezi navedenog postavljeno je pitanje kada nastaje obveza obračuna poreza na dodanu vrijednost kod tjednika koji se prodavao u razdoblju od 29. prosinca 2010. do 5. siječnja 2011. godine, odnosno hoće li porezna obveza nastati po završetku ciklusa prodaje odnosno po proteku drugog obračunskog razdoblja (siječnja 2011.) ili porezna obveza za primjerke prodane u prosincu nastaje istekom prosinca 2010. godine, a za primjerke prodane u siječnju istekom siječnja 2011. godine.

Odredbama članka 2. stavka 1. točke 1.a Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. – 94/09.) porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba, novoizgrađenih građevina, opreme i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

Prema članku 5. stavku 1. i 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09.), poduzetnik koji isporuku obavlja u vlastito ime i za vlastiti račun, obračunava i plaća porez na punu naknadu isto kao i komisionar koji nastupa u vlastito ime, a za tuđi račun. Kada komisionar isporuči dobro u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost, nastaju dvije isporuke i to isporuka komisionara kupcu i isporuka komitenta komisionaru.

Shodno navedenom, kod prodaje robe u komisiji postoje dva prometa i nastaju dvije porezne obveze istodobno jednim činom prodaje, i to pri prodaji robe u komisiji i pri isporuci (obračunu) komitenta (vlasnika robe) i komisionara. Komisionar pri prodaji robe ispostavlja račun za prodanu robu kupcu te sastavlja obračun s komitentom za prodanu robu primljenu u komisiju, koji Šalje vlasniku robe. Komisionar može samo izvijestiti komitenta vlasnika robe o prodanoj robi na temelju koje obavijesti će komitent ispostaviti račun komisionaru.

Obzirom da istodobno nastaju dvije isporuke - isporuka kupcu robe te isporuka komitenta vlasnika robe komisionaru, porezna obveza nastaje u obračunskom razdoblju u kojemu je roba prodana kupcu, a taj podatak je komisionar obvezan dati vlasniku robe, komitentu.

Prema tome, poreznom obvezniku koji obavlja komisijsku prodaju porezna obveza nastaje u trenutku isporuke dobra, u ovom slučaju tiskovina kupcu, što znači da za tiskovine prodane u prosincu obveza za obračun poreza na dodanu vrijednost nastaje istekom obračunskog razdoblja iz članka 16. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost u kojemu je isporuka odnosno usluga obavljena što je propisano člankom 7. stavkom 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Povratak na mišljenja