Novosti u izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak

U Narodnim novinama br. 61. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak kojim se usklađuju i pojašnjavaju pojedine odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak koji se primjenjuje od 1. ožujka 2012.

Među prvim odredbama izmijenjenog Pravilnika nalazimo pojašnjenje vezano za oporezivanje nasljedstva i darova. Nasljedstva i darovi se ne oporezuju porezom na dohodak ako je ostavitelj na te primitke platio porez na dohodak.

Slijedeće odredbe odnose se na oslobađanje od oporezivanja naknada koje se u skladu s propisima o poticanju zapošljavanja isplaćuju nezaposlenima na teret Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Neke odredbe se prilagođavaju novim momentima vezanim za približavanje RH Europskoj uniji pa se tako neoporezivim primicima smatraju dodijeljena sredstva koja su iskorištena za pokriće troškova službenog puta u visini naknada za službena putovanja (putni troškovi, dnevnice, troškovi noćenja, uporaba privatnog automobila za službene potrebe), financirani bespovratnim sredstvima iz fondova EU isplaćeni posredstvom neprofitne organizacije iz tuzemstva ili izravno iz fondova EU.

U vezi s odredbama prema kojima se trajnom samostalnom djelatnošću smatra prodaja više od tri nekretnine iste vrste unutar 5 godina pojašnjava se što se smatra istovrsnom nekretninom kod prodaje zemljišta, a što kod prodaje građevinskih objekata.

Postavljena je nova granica glede visine godišnjeg prometa do kojega osobe koje obavljaju obrtničku samostalnu djelatnost i djelatnost poljoprivrede mogu plaćati porez paušalno. To je svota u visini 65% od iznosa propisanog za ulazak u sustav PDV-a koji od 1. siječnja 2013. iznosi 230.000,00 kn. To znači da osobe koje u 2012. ostvare primitak od navedenih djelatnosti veći od 149.500,00 kn, više ne mogu plaćati porez paušalno već su obvezni utvrđivati dohodak na temelju stvarnih podataka iskazanim u poslovnim knjigama.

Oporezivanje dividendi i udjela u dobitku uvedeno je od 1. ožujka 2012. i odnosi se na sve dividende i udjele koje se isplaćuju iz dobitka ostvarenog nakon 31. prosinca 2000. godine. Od oporezivanja se izuzima isplata dividende i udjela u dobitku u visini 12.000,00 kn ali ta olakšica se može primijeniti tek predajom godišnje porezne prijave koju porezni obveznik nije dužan predati, ali u slučaju da želi ostvariti tu olakšicu obvezan je u poreznoj prijavi iskazati sve ostvarene primitke oporezive porezom na dohodak ostvarene u poreznom razdoblju, kalendarskoj godini.

Izričito su navedeni primici na koje se ne plaća porez na dohodak od kapitala ako su ostvareni u okviru ESOP programa, odnosno radničkog dioničarstva.

Umirovljenici kojima se isplaćuje mirovina od dva ili više isplatitelja, a u ukupnoj svoti koja ne prelazi 3.400,00 kn mjesečno, mogu koristiti osobni odbitak u djelomičnim svotama kod jednog i drugog isplatitelja. Ako je isplatitelj jedne mirovine HZMO koji koristi osobni odbitak prema poreznoj kartici dostavljenoj mu elektronskim putem od nadležne Porezne uprave a koji nije iskorišten jer je mirovina manja od osobnog odbitka, tada umirovljenik može zatražiti presliku porezne kartice od nadležne Porezne uprave i dostaviti je drugom isplatitelju radi iskorištenja i drugog dijela osobnog odbitka, s tim da mu priloži i podatak o visini mirovine koju isplaćuje HZMO. U tom slučaju umirovljenici nisu obvezni predavati poreznu prijavu.

Umirovljenici koji ostvaruju mirovinu od HZMO i mirovinu iz inozemstva, a osobni odbitak žele koristiti pri obračunu predujma poreza na dohodak s osnove mirovine ostvarene u inozemstvu, poreznu karticu će zatražiti od nadležne Porezne uprave do 20. u mjesecu za obračun poreza pri isplati mirovine u idućem mjesecu.

Osobni odbitak za uzdržavano dijete i drugog uzdržavanog člana obitelji, porezni obveznik može koristiti ako dijete ili drugi uzdržavani član obitelji ne ostvari primitak veći od 11.000,00 kn u poreznom razdoblju, kalendarskoj godini. Iznimno za 2012 ta granična svota iznosi 10.966,00 kn zbog izmjene Zakon u tijeku godine.

Primitci koje ostvare djeca do navršene punoljetnosti, odnosno do završetka redovitog školovanja obavljajući sezonske poslove u poljoprivredi, mogu se isplatiti u gotovu novcu. U skladu s izmjenama Zakona o porezu na dohodak, ovim Pravilnikom su propisani i novi obrasci IP, ID-1 te Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Više o izmijenjenim odredbama Pravilnika o porezu na dohodak pročitajte u slijedećem broju našeg časopisa RRiF.

Povratak na vijesti