RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novosti vezane uz gradnju i prostorno uređenje

Petak, 08.06.2007.

Jedna od *novosti* koje donosi Zakon o prostornom uređenju
i gradnji *jest decentralizacija izdavanja dozvola* odnosno akata
potrebnih za građenje i uporabu građevina te obavljanje drugih poslova s
tim u vezi na način da će ove poslove, umjesto ureda državne uprave,
obavljati upravna tijela velikih gradova (koji imaju više od 35.000
stanovnika) i gradova sjedišta županija Zakonom se ujedno povećava
*uloga i odgovornosti ovlaštenih arhitekata i inženjera* u postupcima
izdavanja dozvola i drugih akata potrebnih za građenje i uporabu građevina.

Uz postojeće subjekte prostotnog se uređenja Zakonom se uvode i dva nova
subjekta: *fond za gospodarenje nekretninama* te *zavod za prostorno
uređenje velikog grada*. Današnji Zavod za prostorno planiranje
preoblikuje se u *Hrvatski zavod za prostorni razvoj* koji je samostalan
i čija je svrha izrada propisanih dokumenata prostornog uređenja, te
priprema podataka, informacija i druge dokumentacije kojima se osigurava
prostorni razvoj RH i provode mjere zaštite prostora.

Umjesto današnje „dokumentacije prostora" uvodi se *informacijski sustav
prostornog uređenja*.

Značajnu novost čini propisivanje slučajeva u kojima je *obvezno
donošenje urbanističkog plana uređenja*. Tako se ovaj plan, osim za
zaštićeno područje mora kako je to danas propisano, obvezno donosi za
neizgrađene dijelove i dijelove planirane za obnovu građevinskog
područja naselja, te za izdvojena građevinska područja izvan naselja. Na
tim se područjima lokacijska dozvola, rješenje o uvjetima građenja i
rješenje o izvedenom stanju može izdati samo na temelju urbanističkog
plana uređenja.

*Lokacijska dozvola* - njena pravna priroda ostaje ista ali je postupak
izdavanja u potpunosti izmijenjen (racionaliziran i detaljnije uređen po
uzoru na današnji postupak izdavanja građevinske dozvole). Osim toga
uvodi se i jedan novi Instrument - *rješenje o uvjetima građenja* koje
je istodobno instrument provođenja dokumenata prostornog uređenja i akt
na temelju kojega se smije pristupiti građenju određenih građevina.

Lokacijska dozvola izdaje se za sve građevine *osim* za zgrade čija
građevinska (bruto) površina nije veća od *400 m2*, zgrade za obavljanje
isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina
nije veća od *600 m2* i jednostavne građevine čijem se građenju može
pristupiti bez akta kojim se odobrava građenje, a koje određuje ministar
zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva

Zakonom se ujedno uvodi i više *imovinskopravnih instrumenata* kao što su:

* zabrana građenja,obveza prodaje zemljišta,
* predaja zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave,
* pravo prvokupa,
* ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta i
* urbana komasacija.

*Idejni projekt* – njegova uloga novim je Zakonom promijenjena tako da on više nije sastavni dio načelne dozvole već lokacijske dozvole i rješenja o uvjetima građenja, a *glavni projekt*, preuzima i ulogu izvedbenog projekta za zgrade koje se grade na temelju rješenja o uvjetima građenja.

Prema novom Zakonu građenju građevina, ovisno o njihovoj vrsti, veličini
i drugim značajkama, može se pristupiti na jednom od slijedećih temelja:

* rješenju o uvjetima građenja,građevinskoj dozvoli,
* potvrđenom glavnom projektu.

Predloženi Zakon više ne omogućava upis u zemljišne knjige građevine izgrađene bez građevinske i uporabne dozvole odnosno drugog odgovarajućeg akta upravne vlasti kao što to omogućava važeći Zakon o gradnji. Prema predloženom Zakonu evidentiranje građevine u katastarskom operatu od strane područnog ureda Državne geodetske uprave provodi se ako je za građevinu izdana uporabna dozvola, završno izvješće nadzornog inženjera, potvrda o izvedenom stanju, odnosno potvrda nadležnog upravnog tijela da se za građevinu ne izdaje uporabna dozvola niti drugi navedeni akti. Osim toga, uvjet za evidentiranje u katastru je i da je formirana građevna (katastarska) čestica za građevinu koja se evidentira.
D.P.Ostale vijesti:

Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn produljen je na 10.4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 14.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)