RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novosti vezane uz gradnju i prostorno uređenje

Petak, 08.06.2007.

Jedna od *novosti* koje donosi Zakon o prostornom uređenju
i gradnji *jest decentralizacija izdavanja dozvola* odnosno akata
potrebnih za građenje i uporabu građevina te obavljanje drugih poslova s
tim u vezi na način da će ove poslove, umjesto ureda državne uprave,
obavljati upravna tijela velikih gradova (koji imaju više od 35.000
stanovnika) i gradova sjedišta županija Zakonom se ujedno povećava
*uloga i odgovornosti ovlaštenih arhitekata i inženjera* u postupcima
izdavanja dozvola i drugih akata potrebnih za građenje i uporabu građevina.

Uz postojeće subjekte prostotnog se uređenja Zakonom se uvode i dva nova
subjekta: *fond za gospodarenje nekretninama* te *zavod za prostorno
uređenje velikog grada*. Današnji Zavod za prostorno planiranje
preoblikuje se u *Hrvatski zavod za prostorni razvoj* koji je samostalan
i čija je svrha izrada propisanih dokumenata prostornog uređenja, te
priprema podataka, informacija i druge dokumentacije kojima se osigurava
prostorni razvoj RH i provode mjere zaštite prostora.

Umjesto današnje „dokumentacije prostora" uvodi se *informacijski sustav
prostornog uređenja*.

Značajnu novost čini propisivanje slučajeva u kojima je *obvezno
donošenje urbanističkog plana uređenja*. Tako se ovaj plan, osim za
zaštićeno područje mora kako je to danas propisano, obvezno donosi za
neizgrađene dijelove i dijelove planirane za obnovu građevinskog
područja naselja, te za izdvojena građevinska područja izvan naselja. Na
tim se područjima lokacijska dozvola, rješenje o uvjetima građenja i
rješenje o izvedenom stanju može izdati samo na temelju urbanističkog
plana uređenja.

*Lokacijska dozvola* - njena pravna priroda ostaje ista ali je postupak
izdavanja u potpunosti izmijenjen (racionaliziran i detaljnije uređen po
uzoru na današnji postupak izdavanja građevinske dozvole). Osim toga
uvodi se i jedan novi Instrument - *rješenje o uvjetima građenja* koje
je istodobno instrument provođenja dokumenata prostornog uređenja i akt
na temelju kojega se smije pristupiti građenju određenih građevina.

Lokacijska dozvola izdaje se za sve građevine *osim* za zgrade čija
građevinska (bruto) površina nije veća od *400 m2*, zgrade za obavljanje
isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina
nije veća od *600 m2* i jednostavne građevine čijem se građenju može
pristupiti bez akta kojim se odobrava građenje, a koje određuje ministar
zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva

Zakonom se ujedno uvodi i više *imovinskopravnih instrumenata* kao što su:

* zabrana građenja,obveza prodaje zemljišta,
* predaja zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave,
* pravo prvokupa,
* ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta i
* urbana komasacija.

*Idejni projekt* – njegova uloga novim je Zakonom promijenjena tako da on više nije sastavni dio načelne dozvole već lokacijske dozvole i rješenja o uvjetima građenja, a *glavni projekt*, preuzima i ulogu izvedbenog projekta za zgrade koje se grade na temelju rješenja o uvjetima građenja.

Prema novom Zakonu građenju građevina, ovisno o njihovoj vrsti, veličini
i drugim značajkama, može se pristupiti na jednom od slijedećih temelja:

* rješenju o uvjetima građenja,građevinskoj dozvoli,
* potvrđenom glavnom projektu.

Predloženi Zakon više ne omogućava upis u zemljišne knjige građevine izgrađene bez građevinske i uporabne dozvole odnosno drugog odgovarajućeg akta upravne vlasti kao što to omogućava važeći Zakon o gradnji. Prema predloženom Zakonu evidentiranje građevine u katastarskom operatu od strane područnog ureda Državne geodetske uprave provodi se ako je za građevinu izdana uporabna dozvola, završno izvješće nadzornog inženjera, potvrda o izvedenom stanju, odnosno potvrda nadležnog upravnog tijela da se za građevinu ne izdaje uporabna dozvola niti drugi navedeni akti. Osim toga, uvjet za evidentiranje u katastru je i da je formirana građevna (katastarska) čestica za građevinu koja se evidentira.
D.P.

Ostale vijesti:

Obrazac putnog naloga
Petak, 20.09.2019.
Provedba ovrhe na novim naknadama od 1. rujna 2019. godine
Utorak, 17.09.2019.
Novi broj PiP-a
Petak, 13.09.2019.
Pregled najavljenih promjena u oporezivanju od 1. siječnja 2020.
Srijeda, 11.09.2019.
Nova osnovica za obračun plaće u javnom sektoru
Utorak, 03.09.2019.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Ponedjeljak, 02.09.2019.
Novi neoporezivi primitci radnika
Četvrtak, 29.08.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 26.08.2019.
Predložene izmjene u oporezivanju plaća i neoporezivih primitaka radnika
Srijeda, 31.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.07.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Srijeda, 17.07.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 15.07.2019.
Boravak i rad državljana EGP-a u RH
Četvrtak, 11.07.2019.
Besplatna aplikacija za eRačune za male dobavljače
Četvrtak, 11.07.2019.
„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
Utorak, 09.07.2019.
Osnivanje trgovačkih društava na daljinu
Ponedjeljak, 08.07.2019.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2019.
Četvrtak, 04.07.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2019. godine
Četvrtak, 04.07.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Ponedjeljak, 01.07.2019.
eRačun
Ponedjeljak, 01.07.2019.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.06.2019.
E-računi – besplatni video seminar
Petak, 14.06.2019.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 13.06.2019.
Oznake na bočnim stranama vozila u javnom cestovnom prijevozu i cestovnom prijevozu za vlastite potrebe
Petak, 07.06.2019.
Popunjavanje naloga za plaćanje - SEPA
Petak, 31.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.05.2019.
Novi Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Petak, 24.05.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Proširena je primjena Kolektivnog ugovora ugostiteljstva
Ponedjeljak, 13.05.2019.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.
Izmijenjen je Zakon o trgovačkim društvima
Utorak, 23.04.2019.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad
Ponedjeljak, 15.04.2019.
Prijava konsolidacije financijskih izvješća
Četvrtak, 11.04.2019.
Novi broj PiP-a
Srijeda, 10.04.2019.
Primjena stope PDV-a na sjemenje
Utorak, 09.04.2019.
Uputa za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prva tri mjeseca 2019. godine
Utorak, 09.04.2019.
Bolovanje za dijete iznad 3 godine života
Utorak, 02.04.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 02.04.2019.
Promijenjen je Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Četvrtak, 28.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.03.2019.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Samoprocjena kod neprofitnih organizacija
Ponedjeljak, 25.03.2019.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 11.03.2019.
PD obrazac za 2018. godinu
Ponedjeljak, 04.03.2019.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 26.02.2019.
Konsolidacija financijskih izvještaja u sustavu proračunskog računovodstva
Utorak, 26.02.2019.
Predaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Rok za predaju godišnjih izvještaja neprofitnih organizacija za 2018. godinu
Utorak, 26.02.2019.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 20.02.2019.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.02.2019.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)