RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit

Ponedjeljak, 08.11.2010.

Najvažnije izmjene i dopune Pravilnika odnose se na sljedeće:

Porezno priznatim troškovima u vezi sa sredstvima za osobni prijevoz sada se smatraju i naknade i pristojbe koje se obvezno prema posebnim propisima plaćaju pri registraciji (npr. naknada za ceste i posebna naknada za okoliš).

Isplata predujma dobitka tijekom godine obavlja se na žiro-račun udjeličara tj. dioničara sukladno propisima o porezu na dohodak. Iz ovoga proizlazi da se predujmom dobitka ne mogu „proglašavati“ privatni troškovi „vlasnika“ podmireni sa žiro-računa tvrtke.

Sukladno odredbama novog Pravilnika poduzetnici su obvezni voditi nove - posebne evidencije:

a) Evidenciju o troškovima učinjenim za privatne potrebe fizičkih osoba (izuzimanja i povlastice) koja sadrži podatke o nadnevku nastalih troškova, ime i prezime, adresu i OIB osobe kojoj su takvi troškovi podmireni, vrstu i svotu troška.

b) Evidenciju o isplaćenim i podmirenim predujmovima dobitka: ime i prezime, adresa i OIB osobe kojoj je predujam isplaćen, nadnevak i svota isplaćenog predujma te nadnevak i svota podmirenog predujma. Smatramo da se pod svotom podmirenog predujma dobitka razumijeva svota „pokrivenog“ predujma ostvarenim dobitkom (poslije oporezivanja) tekuće godine (2010.) ili vraćenog preplaćenog predujma uplatom na žiro-račun ili „pretvaranjem“ preplaćenog predujma u dohodak pri čemu trebaju biti plaćeni porez na dohodak, prirez i doprinosi. Ova će se evidencija dostaviti PU uz prijavu poreza na dobitak za 2010.

Poduzetnici koji u dugotrajnoj imovini imaju plovila, zrakoplove, apartmane i kuće za odmor sukladno čl. 12., st. 16. Zakona o porezu na dobit, obvezni su sastaviti pregled podataka za pojedino sredstvo odnosno imovinu, u kojemu se navodi: vrsta sredstva / imovine, nabavna vrijednost, ostvareni prihod po osnovi korištenja sredstva / imovine u poreznom razdoblju, amortizacija u poreznom razdoblju te pripadajući troškovi koji su nastali u vezi s korištenjem ove imovine u poreznom razdoblju prema vrsti troška (npr. gorivo, popravci, osiguranje i dr.). Ovaj pregled prilaže se uz prijavu poreza na dobitak za 2010.

U vezi s čl. 12., st. 16. Zakona, u Pravilniku se navodi kako se u prvoj godini nabave plovila, zrakoplova, apartmana ili kuće za odmor te u godini u kojoj su oni otuđeni (npr. prodani), prihodi po osnovi korištenja ove imovine u visini od najmanje 7 % odnosno 5 % nabavne vrijednosti, utvrđuju razmjerno broju mjeseci korištenja imovine u toj godini.

U vezi s ukidanjem prava na prijenos poreznog gubitka pravnom slijedniku, ako se tijekom dva porezna razdoblja od nastanka statusne promjene bitno promijeni djelatnost pravnog prednika (čl. 17., st. 5., toč. 2. Zakona), Pravilnik pod „bitnom“ promjenom djelatnosti smatra promjenu odjeljka ili skupne Nacionalne kvalifikacije djelatnosti ali odmah u sljedećoj rečenici navodi se kako „bitna promjena djelatnosti može nastati i neovisno o promjenama prema NKD-u“! Za pretpostaviti je kako će se u praksi ovo drugo ustanoviti u poreznom nadzoru.

Pravni slijednik ima pravo na prijenos poreznog gubitka ako promjeni djelatnost pravnog prednika zbog očuvanja radnih mjesta ili sanacije poslovanja (čl. 17., st. 8. Zakona). Pravilnik pod očuvanjem radnih mjesta razumijeva očuvanje postojećih radnih mjesta u cijelosti kao i očuvanje najvećeg broja radnih mjesta u opravdanim slučajevima te očuvanje radnih mjesta dokvalifikacijom odnosno prekvalifikacijom postojećih zaposlenika i novih zaposlenika. Pod sanacijom se smatra i ostvarivanje prava na državnu potporu za sanaciju i restrukturiranje sukladno posebnim propisima.

Iako se u Pravilniku navodi da se Bilanca i Račun dobitka i gubitka dostavljani FINA-i smatraju dostavljanima uz prijavu poreza na dobitak - što bi značilo da ih se ne trebaju još posebno dostavljati Poreznoj upravi pri predaji prijave poreza na dobitak (uz obrazac PD), odmah u nastavku čl. 46., st. 5. Pravilnika navodi se kako Porezna uprava može zatražiti dostavu ovih financijskih izvještaja.

U Pravilniku je objavljen novi Obrazac PD koji će se podnositi kod prijave poreza na dobitak za 2010. godinu. Obrazac je usklađen s izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit.

O tome više u članku u vezi s prijavom poreza na dobitak u RRiF-u br. 1/2011.


Đ.J.Ostale vijesti:

Računovodstveni servisi mogu izdavati propusnice u ime svojih klijenata
Nedjelja, 05.04.2020.
Rok za dodjelu potpore od 3.250,00/4.000,00 kn produljen je na 10.4. 2020. do ponoći
Subota, 04.04.2020.
[VIDEO] Novosti kod izdavanja propusnica za radnike - ePropusnice
Petak, 03.04.2020.
[VIDEO] Rad stranaca u RH - pitanja koja se javljaju za vrijeme proglašene epidemije
Petak, 03.04.2020.
Novosti u izdavanju propusnica radnicima
Četvrtak, 02.04.2020.
Potpora koju poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa ne smatra se plaćom
Četvrtak, 02.04.2020.
[VIDEO] Članovi uprave smanjenje troška plaće
Utorak, 31.03.2020.
Pružatelji ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu ili na OPG-u djelomično su oslobođeni plaćanja turističke pristojbe
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Ponedjeljak, 30.03.2020.
Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK i HOK
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta - NOVOSTI
Petak, 27.03.2020.
Odgađa se plaćanje naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Obveze poslodavca i radnika-COVID 19
Petak, 27.03.2020.
[VIDEO] Rad od kuće
Petak, 27.03.2020.
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.
Promjena roka predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Aneks ugovora o radu
Četvrtak, 26.03.2020.
[VIDEO] Plaćeni i neplaćeni dopust
Četvrtak, 26.03.2020.
Novi uvjeti za dobivanje potpore od 3.250,00 kn
Četvrtak, 26.03.2020.
Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti
Srijeda, 25.03.2020.
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 25.03.2020.
Podnošenje zahtjeva za odgodu poreza
Utorak, 24.03.2020.
[VIDEO] Propusnice koje izdaju poslodavci svojim radnicima
Utorak, 24.03.2020.
Radno vrijeme trgovina
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Apel udruge Hrvatski računovođa
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Privremeni brojevi telefona odjela prodaje, pretplate i informatike u RRIF-u
Ponedjeljak, 23.03.2020.
[VIDEO] Potpore za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka dopušteno je samo uz propusnicu
Ponedjeljak, 23.03.2020.
Obračun i isplata plaće za vrijeme primanja potpore od 3.250,00 kn
Nedjelja, 22.03.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine
Subota, 21.03.2020.
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Petak, 20.03.2020.
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)
Petak, 20.03.2020.
Prijava u Hrvatski zavod za zapošljavanje
Četvrtak, 19.03.2020.
Ograničavanje društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja
Četvrtak, 19.03.2020.
Dostava hrane, pića i napitaka
Četvrtak, 19.03.2020.
Ogledni primjeri odluka poslodavaca
Srijeda, 18.03.2020.
Prijava podataka o privremenom zatvaranju poslovnog prostora ili promjeni radnog vremena
Srijeda, 18.03.2020.
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu
Utorak, 17.03.2020.
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.
Ograničenje visine cijena za određene proizvode
Ponedjeljak, 16.03.2020.
Postupak predavanja zahtjeva za naknadu plaće osiguranika koji se nalaze u izolaciji
Petak, 13.03.2020.
Novi broj PiP-a
Četvrtak, 12.03.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Utorak, 10.03.2020.
Dokazivanje oslobođenja od PDV-a za isporuke dobara unutar Europske unije
Petak, 06.03.2020.
Godišnje izvješće o izvršenju projekta ulaganja
Petak, 06.03.2020.
Novi uvjeti za primjenu oslobođenja na isporuke dobara unutar EU
Petak, 06.03.2020.
Približava se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja
Petak, 28.02.2020.
Prava osiguranika na privremenu nesposobnost za rad zbog pojave koronavirusa
Četvrtak, 27.02.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.02.2020.
Predaja obračuna članarine turističkim zajednicama za 2019. godinu
Srijeda, 19.02.2020.

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)