Obračun PDV-a na ugovorenu valutnu klauzulu u poslovima faktoringa

Poduzeće »R.« d.o.o., uputilo nam je pitanje treba li obračunati porez na dodanu vrijednost na svotu pozitivne odnosno negativne razlike u slučaju kada faktoring društvo otkupi potraživanje, a svoju tražbinu (plasman) definira uz primjenu valutne klauzule, odnosno može li se pri tome primijeniti porezno oslobođenje propisano člankom 11. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 76/07.).

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

Porez na dodanu vrijednost prema članku 11. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ne plaća se na promet zlatnih poluga koje obavlja Hrvatska narodna banka, domaćih i stranih sredstava plaćanja, novčanih potraživanja, vrijednosnica i udjela u poduzećima.

Prometom novčanih potraživanja smatra se prema članku 68. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 34/08.), ustupanje i prodaja potraživanja nastalog iz isporuka dobara i usluga što ih poduzetnik obavi primatelju potraživanja koji na sebe preuzima cjelokupni rizik naplate potraživanja.

U skladu s navedenim, isporučitelj koji prodaje odnosno ustupa potraživanje iz članka 68. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (pravi faktoring), kod kojeg je došlo do negativne odnosno pozitivne razlike zbog valutne klauzule, nije obvezan na svotu te razlike obračunati porez na dodanu vrijednost jer se radi o isporuci novčanih potraživanja što su u smislu članka 11. stavak 3. Zakona oslobođena plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

Člankom 68. stavak 3. Pravilnika propisano je ako poduzetnik potraživanje nastalo iz isporuke dobara i usluga ustupi drugom poduzetniku radi naplate, ali i dalje ostaje potraživateljem i snosi rizik naplate, ne smatra se da je došlo do isporuke novčanog potraživanja. Na naknadu za uslugu naplate potraživanja koju ostvari poduzetnik kome je potraživanje ustupljeno radi naplate, plaća se porez ako se radi o poduzetniku – poreznom obvezniku.

Prema tome, u slučaju iz članka 68. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (nepravi faktoring) kod kojeg je zbog valutne klauzule došlo do negativne odnosno pozitivne razlike, poduzetnik kome je potraživanje ustupljeno radi naplate obvezan je na ukupnu naknadu za svoju uslugu obračunati porez na dodanu vrijednost.

Povratak na mišljenja