RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Obračun PDV-a u računima upravitelja zgrade

Broj: 410-19/14-01/328 od 17.07.2014.

Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o obračunu poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u računima upravitelja zgrade. U upitu se navodi da je porezni obveznik unajmio apartman te temeljem ugovora o dugoročnom najmu preuzeo sve troškove održavanja, opremanja, komunalnih usluga i pričuve. Nadalje, navodi se da troškove za radove na zgradi koji se ne financiraju iz sredstava pričuve obavljene od strane poreznih obveznika koji su u sustavu PDV-a, upravitelj zgrade ne želi prefakturirati suvlasnicima s obračunanim PDV-om. Obzirom na mišljenje, KLASA: 410-19/02-01/103, URBROJ: 513-07/02-3 od 10. svibnja 2002. godine, postavljeno je pitanje o statusu troškova čije financiranje nije predviđeno iz sredstava pričuve, a odnose se na radove na zgradi obavljene od strane poreznih obveznika koji su u sustavu PDV-a.
 
      Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno čl. 4. st. 1. t. 1. i 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. - Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. - Rješenje USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
 
      Sredstva zajedničke pričuve koja vlasnici zgrade uplaćuju temeljem odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12.) u smislu odredbi Zakona ne predstavljaju naknadu za isporuku dobara i obavljanje usluga. Do isporuke koja je predmet oporezivanja PDV-om dolazi kada porezni obveznik obavi isporuku vezanu za zgradu po nalogu upravitelja, a ta se isporuka ne plaća iz sredstava zajedničke pričuve. U tom slučaju, upravitelj zgrade koji je upisan u registar obveznika PDV-a ima pravo odbitka pretporeza uz ispunjenje uvjeta za odbitak pretporeza iz članka 60. Zakona, te kao izvršitelj radova prema obvezno-pravnom odnosu koji postoji između njega i suvlasnika ugrade izdaje račun s obračunanim PDV-om.
 
      Suvlasnik koji je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a ima pravo odbitka pretporeza sadržanog u računu upravitelja zgrade u slučaju kada prima uslugu koja mu je obavljena u poduzetničke svrhe te ako su ispunjeni uvjeti za odbitak pretporeza propisani odredbom čl.60. Zakona. Suvlasnik koji nije porezni obveznik nema pravo na odbitak pretporeza te snosi trošak PDV-a kao krajnji korisnik.
 
      Napominjemo da je porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a kada obavlja građevinske usluge poreznom obvezniku koji je upisan u registar obveznika PDV-a, obvezan primijeniti prijenos porezne obveze sukladno odredbama čl. 75. st. 3. t. a) Zakona i čl. 151. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13. i 35/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik).
 
      Za obavljene građevinske usluge na zgradi, porezni obveznik - isporučitelj usluge obvezan je izdati račun s navedenim osobnim identifikacijskim brojem upravitelja zgrade. Ukoliko je upravitelj zgrade porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a, isporučitelj građevinske usluge koji je upisan u registar obveznika PDV-a obvezan je primijeniti prijenos porezne obveze sukladno odredbama čl. 75. st. 3. t. a) Zakona i čl. 151. Pravilnika te na računu navesti „prijenos porezne obveze“. Slijedom navedenog, upravitelj zgrade je obvezan za primljenu građevinsku uslugu obračunati i platiti PDV.
 
      U tom slučaju upravitelj zgrade - porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a kao isporučitelj usluge prema obvezno-pravnom odnosu koji postoji između njega i suvlasnika zgrade, izdaje račun s obračunanim PDV-om za obavljene građevinske usluge suvlasnicima koji nisu porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a. Isti nemaju pravo na odbitak pretporeza i u tom smislu su krajnji potrošači koji snose trošak PDV-a za obavljene radove na zgradi.
 
      Ukoliko je suvlasnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a, isti upravitelj zgrade je kao isporučitelj građevinske usluge obvezan primijeniti prijenos porezne obveze sukladno odredbama čl. 75. st. 3. t. a) Zakona i čl. 151. Pravilnika te na računu navesti „prijenos porezne obveze“. Slijedom navedenog, suvlasnik je obvezan za primljenu građevinsku uslugu obračunati i platiti PDV.
 
      Ističemo da porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a u slučaju kada prima uslugu koja mu je obavljena u poduzetničke svrhe na koju se primjenjuje prijenos porezne obveze te ako su ispunjeni uvjeti za odbitak pretporeza propisani odredbom čl. 60. Zakona, odbitak pretporeza iskazuje u istoj prijavi PDV-a u kojoj iskazuje obvezu PDV-a, te je za njega prijenos porezne obveze neutralan.
       
     

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)