Obračun kamata na PDV – korištenje PDV-a plaćenog pri uvozu za podmirenje obveze

Društvo »T.«, uvoznik investicijske opreme, u studenom 2006. godine uvezlo je stroj za uređenje skijaških terena i bilo je obvezno uplatiti velik iznos poreza na dodanu vrijednost pri uvozu s dospijećem plaćanja 27. prosinca 2006. godine. Obzirom da je za obračunsko razdoblje za studeni 2006. godine društvo imalo obvezu za uplatu poreza na dodanu vrijednost obratilo se Poreznoj upravi, Ispostavi Trnje s prijedlogom da se njihova obveza naplati iz uplaćenog PDV-a pri uvozu u prosincu 2006. godine. U upitu se navodi da njihov prijedlog nije uvažen te da im se i nakon uplate poreznog duga obračunavaju kamate.

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

Prema odredbi članka 7. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 76/07.) porezna obveza pri uvozu nastaje danom nastanka carinskog duga. Porez obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak zajedno s obračunom i naplatom carinskog duga, prema propisima i obračunu o naplati carinskog duga.

Člankom 20. stavak 1. i 2. Zakona propisano je da je pretporez iznos poreza na dodanu vrijednost iskazan na računima za isporuke dobara i usluga koje su poreznom obvezniku obavili drugi poduzetnici te koji je obračunala i naplatila carinarnica pri uvozu.

Porezni obveznik je prema odredbama članka 18. stavak 1. Zakona obvezan sam utvrditi obvezu poreza na dodanu vrijednost za obračunsko razdoblje, iskazati je u prijavi poreza i predati mjerodavnoj ispostavi Porezne uprave do zadnjeg dana u tekućem mjesecu za prethodno obračunsko razdoblje.

Sukladno članku 19. stavak 1. Zakona, porezni obveznik mora platiti obračunati i prijavljeni porez na dodanu vrijednost za obračunsko razdoblje u rokovima koji su propisani za podnošenje prijave.

Obzirom da se u konkretnom slučaju radi o obvezama iz 2006. godine napominjemo da se, prema odredbama članka 116. stavak 1. i stavak 3. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 127/00., 86/01. i 150/02.), na iznos manje plaćenog poreza obračunavaju i plaćaju kamate u skladu sa Zakonom o kamatama (Nar. nov., br. 94/04.), Zakonom o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05.) te Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 41/08.). Kamate se obračunavaju od dana dospijeća porezne obveze.

U članku 90. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 34/08.) propisan je sadržaj obrasca PDV-a iz čega je razvidno da je pretporez pri uvozu ovisna stavka u obračunu poreza na dodanu vrijednost za određeno obračunsko razdoblje. Sukladno podacima iz informacijskog sustava Porezne uprave također je razvidno da je obveza za uplatu poreza nastala temeljem prijave poreza na dodanu vrijednost za mjesec studeni 2006. godine, dok je pretporez pri uvozu uplaćen i iskazan u obračunskom razdoblju za mjesec prosinac 2006. godine. Rok za podnošenje prijave i uplatu poreza na dodanu vrijednost za mjesec studeni 2006. godine bio je 31. prosinca 2006. godine te su od 01. siječnja 2007. godine obračunavane kamate na iznos nepodmirenog duga. Pretporez pri uvozu koji je odbijen u prijavi za mjesec prosinac 2006. godine umanjio je obvezu za uplatu tek s datumom predaje obrasca za mjesec prosinac odnosno 31. siječnja 2007. godine. Ministarstvo financija nema ovlasti mimo zakonskih odredbi poništavati obračunate kamate.

Povratak na mišljenja