Obveza obračuna i plaćanja zateznih kamata na obvezu doprinosa za obvezna osiguranja prema otpremnini i ostalim primitcima uz plaću naplaćenim u bruto iznosu temeljem pravomoćne sudske presude

 Zaprimili smo upit obveznice doprinosa o obvezi obračuna i plaćanja zateznih kamata na obvezu doprinosa za obvezna osiguranja obračunanim prema otpremnini koja je naplaćena u ovršnom postupku temeljem pravomoćne sudske presude.

 U svojem upitu obveznica doprinosa u bitnome navodi da je nadležni drugostupanjski sud presudio da je tuženik (bivši poslodavac) dužan tužiteljici (obveznici doprinosa – podnositeljici upita) isplatiti razliku neisplaćene otpremnine u bruto iznosu od 195.501,58 kn sa zakonskim zateznim kamatama i to od 27. veljače 2009. pa do konačne isplate. Kako tuženik nije dobrovoljno postupio po presudi tužiteljica je, temeljem rješenja o ovrsi, dana 18. svibnja 2012., ovršnim putem naplatila ukupan iznos od 240.155,20 kn (195.501,58 kn odnosi se na glavnicu – otpremninu, 3.162,00 kn odnosi se na naknade odnosno troškove postupka a ostatak od 41.491,62 kn odnosi se na zatezne kamate obračunane na ukupan primitak/otpremninu u bruto iznosu) te postavlja upit da li ima obvezu uplate dijela zateznih kamata obračunanih prema otpremnini u korist doprinosa za obvezna osiguranja.

 Člankom 22. st. 1. Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12. i 144/12. – dalje u tekstu: Zakon) propisano je da se osnovicom za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa smatraju i iznosi ostalih primitaka od nesamostalnog rada, oporezivih porezom na dohodak, a stavkom 3. istog članka propisano je da se ostalim primitcima smatraju osobito:

1. primitci po osnovi naknada, potpora, nagrada, darova, dnevnica, terenskog dodatka, pomorskog dodatka i otpremnine isplaćene iznad neoporezivih iznosa, sukladno propisima o porezu na dohodak,
2. primitci radi prekida radnog odnosa,
3. premije osiguranja što ih poslodavac na teret svojih sredstava a u korist radnika plaća za životno osiguranje s obilježjem štednje te za dopunsko i privatno zdravstveno osiguranje, dobrovoljno mirovinsko osiguranje ili za osiguranje imovine radnika,
4. ostali primitci što ih poslodavac isplaćuje ili daje radniku za obavljeni rad sukladno ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu a ti se primitci ne odnose na naknadu za rad u određenom mjesecu, kao što su: dodatna plaća (izvan redovitih mjesečnih plaća), bonus za postignute rezultate i ostali slični primitci od nesamostalnog rada.

      Člankom 25. st. 1. Zakona propisano je da se doprinosi prema ostalim primitcima obračunavaju zajedno s obračunom tih primitaka i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom ostalih primitaka i to, sukladno čl. 238. st. 1. Zakona, prema propisima važećima za razdoblje osiguranja na koje se obveza odnosi.
     
      Kako se otpremnina nem ože vezati uz niti jedno od razdoblja u osiguranju (danu, mjesecu ili godini) već se odnosi na više godina odnosno na više razdoblja provedenog u osiguranju, kod utvrđivanja osnovice temeljem obračunane i isplaćene otpremnine (kao i kod ostalih primitaka koji se isplaćuju uz plaću a koji se ne mogu pripisati određenom razdoblju u osiguranju) primjenjuju se odredbe čl. 220. st. 2. Zakona koje propisuju da se osnovica prema kojoj su obračunani doprinosi, koja nije neposredno vezana uz razdoblje u kojem je osiguranik proveo u osiguranju smatra osnovicom za godinu u kojoj su doprinosi obračunati prema toj osnovici i plaćeni.
     
      Sukladno gore navedenim odredbama Zakona, u konkretnom slučaju može se zaključiti:
- da je otpremnina stvarno isplaćena u 2012. te se, sukladno čl. 220. Zakona smatra osnovicom za tu godinu te je potrebno obračunati doprinose, sukladno čl. 238. st. 1. Zakona, prema propisima koji su važili u godini isplate (2012.),
- da su doprinosi prema isplaćenoj otpremnini dospjeli danom isplate odnosno 18. svibnja 2012. što znači da treba obračunati i platiti kamate samo za razdoblje od 18. svibnja 2012. pa do dana stvarne uplate obračunanog iznosa doprinosa.

      Vezano uz eventualna ostala pitanja o obvezama i postupku pri obračunu obveznih doprinosa, poreza i prireza iz plaće naplaćene u ovršnom psoutpku upućujemo vas na Uputu o postupanju, Klasa: 410-01/10-01/2197, Ur.br.: 513-07-21-01/10-1 od 24. studenog 2010. i Naputak o načinu plaćanja te utvrđivanja i evidentiranja obveza za doprinose i porez na dohodak i prirez prema plaći koja je naplaćena u ovršnom postupku, u bruto iznosu, Klasa: 410-01/10-01/2198, Ur.br.: 513-07-21-01/10-1 od 6. prosinca 2010.

Povratak na mišljenja