RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o lokalnim porezima Općine Šodolovci

Narodne novine br.87/2017. od 31.08.2017.

 

      Odlukom se utvrđuju vrste, stope, visina, porezni obveznici te način obračuna i plaćanja lokalnih poreza Općine Šodolovci.

      U Općini Šodolovci uvode se sljedeći porezi:

1. Porez na potrošnju

2. Porez na kuće za odmor

3. Porez na korištenje javnih površina

4. Porez na nekretnine.

      Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Šodolovci ( od 18. 2. 2002.).

      Ova Odluka stupa na snagu 29. srpnja 2017., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)