RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o porezima Grada Crikvenice

Narodne novine br.121/2017. od 06.12.2017.

 

       Odlukom se utvrđuje:

1. vrste lokalnih poreza koji se uvode za područje Grada Crikvenice

2. visina stope prireza porezu na dohodak,

3. visina stope poreza na potrošnju,

4. prijenos ovlasti za utvrđivanje i naplatu pojedinih lokalnih poreza na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

       Gradski porezi jesu:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor.

      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Crikvenice objavljena u Nar. nov., br. 2/03., 57/07., 147/10. i Službenim novinama Primorsko-goranske županije br. 19/07. i 50/10.

       Svi postupci u svezi s utvrđivanjem i naplate gradskih poreza započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluka o porezima Grada Crikvenice (Nar. nov., br. 2/03., 57/07., 147/10. i Službene novine Primorsko-goranske županije br. 19/07. i 50/10.).

       Ova Odluka stupa na snagu 14. prosinca 2017., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)