RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o porezima Grada Malog Lošinja

Narodne novine br.132/2017. od 29.12.2017.

 

      Odlukom se određuju vrste lokalnih poreza koji predstavljaju prihod Grada Malog Lošinja, stope i visine poreza, porezni obveznici, porezna osnovica, način obračuna, razreza i praćenja poreza.

      Lokalni porezi su:

1. porez na potrošnju,

2. porez na kuće za odmor.

      Svi postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom gradskih poreza započeti do dana stupanja na snagu ove odluke dovršit će se prema odredbama Odluke o porezima Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ br. 53/09., 42/10.).

      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ br. 53/09., 42/10.).

      Ova Odluka stupa na snagu 23. prosinca 2017., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)