RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o porezima Grada Ogulina

Narodne novine br.132/2017. od 29.12.2017.

 

      Odlukom se utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Ogulinu, obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16. i 101/17.).

      Porezi Grada Ogulina su:

1. Prirez porezu na dohodak,

2. Porez na potrošnju,

3. Porez na kuće za odmor,

4. Porez na korištenje javnih površina.

      Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 35/01.) i Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Ogulina (Nar. nov., br. 147/14.).

      Svi započeti postupci utvrđivanja i naplate gradskih poreza koji nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po odredbama Odluke o porezima Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 35/01.).

      Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)