RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Oporezivanje građevinskog zemljišta – oporezivo PDV-om neovisno o tome je li istekao izdani akt o građenju i uplata jamčevine

Broj: 410-19/15-01/129 od 11.05.2015.

Podnositelj upita iz dostavnog popisa postavio nam je upit o oporezivanju građevinskog zemljišta porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). U upitu se navodi da je 2012. na natječaju za prodaju građevinskog zemljišta kao kupac ponudio najvišu cijenu i uplatio jamčevinu. Obzirom da je pristupni put na građevinsko zemljište bio sporan, navodi se da će kupoprodajni ugovor biti sklopljen u travnju 2015. Postavlja se pitanje smatra li se uplata jamčevine početkom isporuke zemljišta, te oporezuje li se u tom slučaju navedeno zemljište porezom na promet nekretnina, a ne PDV-om. Nadalje, postavljeno je pitanje ako je isporučitelj zemljišta obveznik plaćanja PDV-a plaća li se PDV u slučaju da je isteklo važenje akta o gradnji, da je akt o gradnji stavljen izvan snage ili poništen.
Predmet oporezivanja PDV-om je sukladno čl. 4. st. 1. t. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
Prema odredbama članka 7. stavka 1. Zakona isporuka dobara u smislu čl. 4. st. 1. t. 1. Zakona je prijenos prava raspolaganja materijalnom imovinom u svojstvu vlasnika.
Iz odredbi čl. 40. st. 6. Zakona proizlazi da se građevinskim zemljištem koje je oporezivo PDV-om smatra zemljište za koje je izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje.
Slijedom navedenog, uplata jamčevine ne smatra se isporukom zemljišta jer uplatom jamčevine ne dolazi do prijenosa prava raspolaganja zemljištem na uplatitelja. Do isporuke dolazi sklapanjem ugovora o kupoprodaji ili izdavanjem druge isprave o isporuci zemljišta.
Stoga, ukoliko porezni obveznik koji je upisan u registar obveznika PDV-a isporuči zemljište za koje je izdan izvršni akt kojim se odobrava građenje to zemljište se oporezuje PDV-om, neovisno o tome vrijedi li izdani akt kojim se građenje odobrava u trenutku isporuke.
 

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)