Oporezivanje nekretnina prema ugovoru o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju

Primili smo upit Odvjetničkog društva „M“ iz Zagreba, vezano za primjenu zakonom propisanog oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina za stjecanje nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju i na stjecanje na temelju sklopljenog ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.

Zakon o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 26/00. – Odluka USRH, 153/02.) nije sadržavao izravne odredbe o ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju, već su se propisane odredbe o ugovoru o doživotnom uzdržavanju s prijenosom vlasništva za vrijeme života primatelja uzdržavanja, primjenjivale na ugovor o dosmrtnom uzdržavanju.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 22/11.) sve zakonske odredbe usklađene su s razlikovanjem ugovora o doživotnom i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju (čl. 8., 11. t. 7. i čl. 16.).

 Člankom 11. t. 7. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 26/00. – Odluka USRH, 153/02. i 22/11.) propisano je da porez na promet nekretnina ne plaćaju bračni drug, potomci i preci te posvojenici i posvojitelji koji u odnosu na primatelja uzdržavanja stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju.

Sukladno citiranim odredbama Zakona, iako ugovor o doživotnom uzdržavanju predstavlja naplatni pravni posao, od plaćanja poreza na promet nekretnina oslobađaju se osobe koje su i inače oslobođene od plaćanja poreza na promet nekretnina kod nasljeđivanja, darovanja i drugog stjecanja bez naknade, dok se za ostale osobe davatelje doživotnog uzdržavanja primjenjuju odredbe o priznavanju olakšice od 5% za svaku godinu uzdržavanja proteklu od trenutka sklapanja ugovora do smrti primatelja uzdržavanja.

Slijedom navedenog, odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina nisu predviđene oslobođenja ni olakšice od plaćanja poreza na promet nekretnina u slučaju stjecanja nekretnine temeljem ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, niti se na predmetni ugovor primjenjuju zakonske odredbe propisane za ugovor o doživotnom uzdržavanju.

Ministarstvo financija – Porezna uprava ne može propisati oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina mimo postojećih zakonskih odredbi.

Povratak na mišljenja