Oporezivanje plaće koju ostvaruju porezni obveznici u Veleposlanstvu SAD-a

Veleposlanstvo SAD-a, Z., dostavilo nam je predstavku u kojoj, vezano uz obvezu plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja i predujma poreza na dohodak te uz postupak utvrđivanja konačnog poreza na dohodak iz plaća fizičkih osoba koje su zaposlene u tom Veleposlanstvu, navodi da pojedine ispostave Područnih ureda Porezne uprave ne primjenjuju pozitivne propise Republike Hr-vatske odnosno pri konačnom obračunavanju poreza na dohodak te eventualno prireza porezu na dohodak na temelju podnesene prijave poreza na dohodak za određeno porezno razdoblje, ne provode postupak uračunavanja poreza plaćenog u inozemstvu u tuzemnu obvezu poreza na dohodak koji je propisan člankom 37. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04.) te da se podnesene žalbe na porezna rješenja ne rješavaju godinama. Podnesak Veleposlanstva SAD-a vam dostavljamo u privitku.

Opetovano skrećemo pozornost na odredbe članka 45. stavak 7. Zakona o porezu na dohodak, prema kojima je porezni obveznik koji je zaposlen u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu strane države, u međunarodnoj organizaciji ili u predstavništvu ili organizaciji koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet, kada je porezni obveznik po istom Zakonu, dužan sam obračunati predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada na način iz stavaka 1., 2., 4. i 5. istoga Zakona i uplatiti ga u roku od osam dana od dana isplate.

Člankom 37. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak propisano je da ako je rezident ostvario dohodak u inozemstvu (inozemni dohodak) i ako je taj dohodak oporezivan u inozemstvu porezom koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak, porez plaćen u inozemstvu uračunava se na propisani način u tuzemni porez na dohodak, a na temelju podnesene prijave poreza na dohodak za porezno razdoblje, koju je porezni obveznik u tim slučajevima obvezan podnijeti prema članku 39. stavak 2. istoga Zakona. Postupak uračunavanja inozemnog poreza propisan je člankom 82. Pravilnika o porezu na dohodak.

Navedene odredbe Zakona o porezu na dohodak treba primijeniti i pri utvrđivanju i oporezivanju dohotka od nesamostalnog rada fizičkih osoba koje nisu oslobođene plaćanja poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj prema članku 11. toga Zakona, a zaposlene su u Veleposlanstvu SAD-a.

Povratak na mišljenja