Oporezivanje prema naplaćenim naknadama

Datum: 22.01.2015, Četvrtak
Klasa: 410-01/15-01/29
Davatelj: Porezna uprava

Gospodin „A“ novinar, obratio se u vezi izmjena Zakona o PDV-u od 1. siječnja 2015. te s tim u vezi oporezivanja prema naplaćenim naknadama. U upitu je navedeno da je portal „B“ primio informaciju od poreznog obveznika da kod oporezivanja prema naplaćenim naknadama porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) mora platiti nakon isteka dogovorene odgode plaćanja (valute plaćanja), a ne kada je račun naplatio, te da je taj porezni obveznik takvo tumačenje, kako je navedeno, dobio od službenika Porezne uprave. Postavljeno je pitanje kada je trenutak naplate na račun.
Prema odredbama čl. 125.i Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) porezni obveznik sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 3.000.000,00 kuna bez PDV-a, može obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada za obavljene isporuke.
Poreznom obvezniku koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama obveza obračuna PDV-a nastaje na dan primitka plaćanja. Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama ima pravo na odbitak pretporeza u trenutku kada je isporučitelju platio račun za isporučena dobra ili obavljene usluge.
Porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama u računu mora navesti „obračun prema naplaćenim naknadama“.
Prema odredbama čl. 193.d st. 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 157/14.) trenutkom naplate smatra se:
• kod doznaka u korist transakcijskog računa, trenutak naplate na račun,
• kod primljenih mjenica, trenutak naplate ili prijenosa (indosiranja) mjenice,
• kod čeka, trenutak primitka čeka,
• kod kreditnih kartica, trenutak naplate na račun,
• kod prijeboja, asignacija, cesija i preuzimanja duga, kada su se stekli propisani uvjeti odnosno trenutak potpisa odgovarajućih ugovora ili drugih isprava.
Sukladno navedenom, poreznom obvezniku koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama obveza obračuna PDV-a nastaje na dan primitka plaćanja. Nadalje, porezni obveznik pravo na odbitak pretporeza ostvaruje u trenutku kada je isporučitelju platio račun za isporučena dobra ili obavljene usluge.
 

Povratak na mišljenja