Oporezivanje primitka u naravi

Od društva »H. – P.« d.o.o., primili smo upit koji se odnosi na oporezivanje primitaka u naravi koje društvo omogućava svojim radnicima davanjem na korištenje osobnih automobila za njihove privatne potrebe. Po toj osnovi društvo kao poslodavac obračunava radnicima mjesečni primitak u naravi u visini 20% mjesečne rate za operativni leasing, uvećane za porez na dodanu vrijednost te utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, od kojega obračunava i plaća predujam poreza na dohodak na propisani način. Društvo od radnika naknadno usteže iznos u visini obračunanih doprinosa iz plaće, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak koji se odnose na dio plaće u naravi ostvarene po toj osnovi. Postavljeno je pitanje može li društvo donijeti odluku da utvrđenu vrijednost primitka u naravi naplati obustavom iz neto plaće od radnika. Nastavno odgovaramo.

Odredbama članka 14. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04.) propisano je da se primicima u naravi smatraju korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti koje poslodavci i isplatitelji primitka odnosno plaće iz stavka 1. i 2. istog članka toga Zakona daju radnicima i drugim fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz stavka 1. i 2. istog članka toga Zakona.

Člankom 45. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava od porezne osnovice koju čini iznos svih primitaka od nesamostalnog rada prema članku 14. toga Zakona ostvarenih tijekom jednog mjeseca, umanjen za izdatke iz članka 16. toga Zakona koji su uplaćeni i umanjen za iznos mjesečnog osobnog odbitka iz članka 36. stavci 1. i 2. istoga Zakona.

U skladu s odredbama članka 11. stavak 1. točka 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06. i 68/07.) primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju se svi priljevi koji radniku u novcu ili u naravi pritječu po osnovi radnog odnosa, a prema članku 14. stavku 1. točki 1. i stavku 3. Zakona o porezu na dohodak.

Člancima 15. i 16. Pravilnika o porezu na dohodak propisane su odredbe o vrstama primitaka u naravi od kojih poslodavac utvrđuje radnicima dohodak od nesamostalnog rada i odredbe o utvrđivanju vrijednosti tih primitaka odnosno plaće po toj osnovi. Člankom 16. stavak 1. toga Pravilnika propisano je da se vrijednost primitaka u naravi utvrđuje prema njihovoj tržišnoj vrijednosti koja je važeća u mjestu davanja (s uključenim porezom na dodanu vrijednost), a pri korištenju prijevoznih sredstava vrijednost primitka utvrđuje se na jedan od načina propisanih u stavku 3. točka 5. istoga članka toga Pravilnika.

Člankom 16. stavak 4. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se radi obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak sukladno Zakonu o porezu na dohodak, pri obračunavanju i plaćanju predujma poreza na dohodak tržišna vrijednost odnosno vrijednost primitaka u naravi uvećava za doprinose za obvezna osiguranja iz primitka, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

U skladu sa navedenom odredbom Pravilnika o porezu na dohodak tržišna vrijednost primitaka u naravi (s uključenim porezom na dodanu vrijednost) smatra se uvijek neto primitkom radnika i druge fizičke osobe po osnovi nesamostalnog rada, kojega treba uvećati za porez na dohodak, prirez porezu na dohodak i doprinose za obvezna mirovinska osiguranja iz primitka.

Člankom 16. stavak 2. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da ako su primici u naravi odobreni radniku uz plaćanje naknade koja je niža od njihove tržišne vrijednosti, poslodavac i isplatitelj primitka iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak, mora utvrditi razliku između tržišne cijene i naknade koju je radnik platio i tako utvrđena razlika smatra se primitkom od nesamostalnog rada.

Zbog navedenog se primitak u naravi utvrđen u vrijednosti koja predstavlja razliku između njegove tržišne vrijednosti (uvećane za porez na dodanu vrijednost) i naknade koju je radnik platio poslodavcu po toj osnovi, uvećava za doprinose za obvezna osiguranja iz primitka, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, a u skladu s člankom 16. stavak 4. Pravilnika o porezu na dohodak.

U skladu s navedenom odredbom članka 16. stavak 2. Pravilnika o porezu na dohodak, primici u naravi koji su odobreni radniku uz naknadu koja odgovara iznosu njihove vrijednosti odnosno utvrđene tržišne naknade, radnik po toj osnovi ne ostvaruje primitak po osnovi nesamostalnog rada, jer nema ni razlike između tržišne vrijednosti i plaćene naknade koja bi predstavljala primitak od nesamostalnog rada.

Na pitanje koje se odnosi na namjeru poslodavca da iznos u visini vrijednosti ostvarenog primitka u naravi obustavi iz neto plaće radnika, skrećemo pozornost na odredbe članka 94. Zakona o radu (Nar. nov., br. 38/95. do 137/04. – proč. tekst i 68/05. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). Tim je odredbama propisano da poslodavac ne smije bez suglasnosti radnika svoje potraživanje prema radniku naplatiti uskratom isplate plaće ili nekoga njezinog dijela odnosno uskratom isplate naknade plaće ili dijela naknade plaće, a radnik tu suglasnost ne može dati prije nastanka potraživanja.

Povratak na mišljenja