RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Oslobođenja od plaćanja PDV-a u okviru Programa unije

Broj: 410-19/14-01/477 od 06.11.2014.


Obratili ste se upitom u vezi oslobođenja od plaćanja PDV-a u okviru Programa unije. U upitu se navodi da je Ministarstvo turizma u svojstvu projektnog partnera 2011. sklopilo ugovor s ECOTRANS-om, kao koordinatorom projekta FAST-LAIN, a kojeg je Europska komisija u okviru programa CIP (Okvirni program za konkurentnost i inovacije) sklopila s Ministarstvo turizma te u kojeg je bilo uključeno još šest partnera iz različitih država. U upitu se navodi da je dio projekta Ministarstva turizma bio uspostavljenje mrežnog portala za informacije o održivom turizmu te da je službeno projekt završen 31. kolovoza 2012. Nadalje, u dopisu se navodi da Ministarstvo turizma namjerava produžiti dio ugovora koji se odnosi na održavanje mrežnoga portala na pet godina te se postavlja pitanje može li Ministarstvo turizma i dalje naručivati usluge bez naplate PDV-a, s obzirom da je ugovor sklopljen u proljeće 2011.
Prema odredbama čl. 198. st. 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13. i 160/13. i 35/14. u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) isporuke dobara i usluga te stjecanje dobara koja se financiraju iz pretpristupnih programa i Programa Unije sklopljenima prije 1. srpnja 2013. oslobođene su plaćanja PDV-a. Oslobođenje od plaćanja PDV-a za projekte iz komponenata IPA II. Prekogranična suradnja programi sa Slovenijom i Mađarskom, IPA lll. - Regionalni razvoj te IPA IV. - Razvoj ljudskih potencijala primjenjuje se na sve postupke nabave koje je provedbeno tijelo (provedbena agencija) pokrenulo do 30. lipnja 2013. te na sve postupke nabave koje provodi korisnik projekta temeljem glavnog ugovora sklopljenog sa provedbenim tijelom.
Odredbama čl. 198. st. 2. Pravilnika propisan je postupak ostvarivanja oslobođenja od plaćanja PDV-a temeljem Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice za projekte koji se financiraju iz potpore Europske zajednice (Nar. nov. – Međunarodni ugovori, br. 8/02. i 11/02.), Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (Nar. nov. – Međunarodni ugovori, br. 10/07.) i drugih programa koji se financiraju iz sredstava Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj.
Državno tijelo nadležno za projekt obvezno je korisniku projekta dati jedan primjerak ovjerenog preslika stranica ugovora iz kojih se vide podaci o potpisniku ugovora, naziv projekta, broj ugovora, iznos i namjena potpore – financijske pomoći.
Korisnik projekta preslik tih ovjerenih stranica ugovora ovjerava svojim pečatom i daje isporučitelju pri nabavi dobara i usluga. Navedeni ovjereni preslik će isporučitelju biti dokaz da ima pravo ne zaračunati PDV pri isporuci dobara i usluga u skladu s odredbom čl. 13. t. 4. Dodatka A Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice za projekte koji se financiraju iz potpore Europske zajednice i odredbom čl. 26. st. 2. t. b) Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), te u skladu s odredbama o poreznom oslobođenju drugih programa koji se financiraju iz sredstava Europske zajednice u svezi financijske pomoći Republici Hrvatskoj.
Korisnik projekta obvezan je voditi evidenciju o ostvarenim oslobođenjima pri nabavi robe i usluga u tuzemstvu po isporučiteljima dobara i usluga koja mora sadržavati podatke o nazivu projekta, broj ugovora i podatke o isporučiteljima (naziv, adresu, osobni identifikacijski broj), broj računa i iznos naknade za isporučena dobra i obavljene usluge.
U skladu s navedenim, ako će se u konkretnom slučaju nabava dobara ili usluga, uključujući i stjecanje dobara unutar Europske unije i dalje financirati iz sredstava Okvirnog program za konkurentnost i inovacije – CIP koji je jedan od Programa Unije i sklopljen je prije 1. srpnja 2013. godine, tada je moguće primijeniti oslobođenje iz čl. 198. st. 1. Pravilnika o PDV-u.
 

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)