Otpremnina i povrat doprinosa plaćenih iznad najviše godišnje osnovice

Povodom vašeg dopisa broj 01-161/2009 od 19. veljače 2009. kojim tražite tumačenje odredaba Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08. i 152/08.) a vezano uz obvezu doprinosa prema isplaćenoj otpremnini i prava na povrat doprinosa plaćenih iznad najviše godišnje osnovice, dajemo tumačenje u nastavku.

Zakon o doprinosima (dalje u tekstu: Zakon) primjenjuje se s početkom od 1. siječnja 2009. a to znači da se odredbe Zakona odnose na primitke na plaću ostale primitke što ih poslodavci isplaćuju radnicima (osiguranicima po osnovi radnog odnosa) za njihov rad (i staž u osiguranju) od 1. siječnja 2009.

Kada je riječ o osiguraniku po osnovi radnog odnosa, osnovica za obračun doprinosa propisana je člankom 21. Zakona (plaća) i člankom 22. Zakona (ostali primici što ih poslodavac, pored plaće, isplaćuje radniku a oporezivi su porezom na dohodak). Ostalim primicima, između ostalih, smatra se i otpremnina, u dijelu iznad neoporezivog iznosa (članak 22. stavak 2. Zakona).

Prema odredbi članka 5. stavak 1. Zakona, obveza doprinosa vezana je uz razdoblje provedeno u osiguranju a prema odredbi članka 220. stavak 1. Zakona, razdoblje u osiguranju mogu biti: dani (od – do, unutar određenog mjeseca), mjeseci (puni) i godina (puna).

Obveza poslodavcima odnosno pravo radnika na otpremninu propisano je Zakonom o radu (Nar. nov., br. 137/04. – pročišćeni tekst) te je uvjetovano i ovisno je (iznos) o ukupnom radnom stažu što ga je radnik stekao kod istog poslodavca. Radi navedenog, u tom se slučaju primjenjuje odredba članka 220. stavak 2. Zakona da se osnovica prema kojoj su obračunani doprinosi, a koja nije neposredno vezana uz razdoblje u kojemu je osiguranik proveo u osiguranju sukladno članku 220. stavak 1. Zakona (određeni dani ili mjesec ili određena puna godina), smatra osnovicom za godinu u kojoj su doprinosi obračunani prema toj osnovici i uplaćeni.

Navedeno znači da kada poslodavac isplaćuje otpremninu tijekom 2009. godine te kada iznos otpremnine prelazi propisani neoporezivi iznos, tada dio otpremnine iznad neoporezivog iznosa podliježe obvezi doprinosa te se tako utvrđena osnovica i doprinosi obračunani prema toj osnovici smatraju se osnovicom i doprinosima za 2009. godinu.

Člankom 206. stavak 1. Zakona propisano je da je za osiguranika, pojedinca, i za određenu godinu u mirovinskom osiguranju obveza obračunavanja i plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti samo do iznosa najviše godišnje osnovice propisane za tu godinu, bez obzira na broj dana provedenih u osiguranju iste godine. Najvišu godišnju osnovicu za pojedinog osiguranika utvrđuje Porezna uprava, godišnjim obračunom samo iznimno, prema odredbi članka 206. stavak 3. točka 1. Zakona, najvišu godišnju osnovicu mogu primijeniti i poslodavci i to na način kako je to propisano člankom 207. Zakona.

Najviša godišnja osnovica obračunava se kao umnožak iznosa prosječne plaće, koeficijenta 6,0 i brojke 12 (članak 208. Zakona) i za 2009. iznosi 537.120,00 kuna, sukladno članku 5. Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2009. godinu (Nar. nov., br. 2/09.).

Povratak na mišljenja