RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

PDV-AKTUALNA PITANJA

Zagreb, 6. studenog 2019. seminar "PDV-aktualna pitanja u prometu dobara i usluga u tuzemstvu, unutar EU-a i trećim zemljama" - II. skupina


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2916. listopada 2019. (srijeda) POPUNJENO!
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 296. studenog 2019. (srijeda)

Cilj je ovog seminara dati odgovore na brojna pitanja u primjeni propisa o PDV-u u 2019. godini koja se odnose na promete dobara i usluga u tuzemstvu, nove uvjete za ulazak u sustav PDV-a tijekom poslovne godine te nova pravila vezana uz obračun PDV-a stranih poreznih obveznika za isporuke u RH. Uz to, na seminaru će se objasniti uvijek aktualna pitanja u oporezivanju prometa nekretnina u RH. Nadalje, obrazložiti će se porezni položaj isporuka dobara unutar EU-a, stjecanja dobara iz EU-a, uvoza dobara u RH, izvoza dobara iz RH, trostranih poslova, „lažnih“ trostranih poslova i aktualna pitanja iz područja oporezivanja inozemnih usluga. Sve navedeno razmatrati će se na konkretnim primjerima iz poslovne prakse i presudama Suda Europske unije koje su vezane uz navedene teme.

Program seminara:

1. Novi uvjeti za ulazak u sustav PDV-a tijekom 2019. i u 2020. godini

 • obveza ulaska u sustav PDV-a ako se tijekom godine prijeđe prag isporuka u svoti većoj od
  300.000,00 kn (koji prometi ulaze u prag isporuka, predujmovi, poticaji i dr.)
 • naknadno pravo priznavanja pretporeza na zalihe, dugotrajnu imovinu
 • posebnosti za „paušaliste“

2. Obračun PDV-a kod isporuka dobara u RH

 • nastanak porezne obveze, priznavanje pretporeza, elementi računa prema PDV-u, OPZ-u itd.

3. Novosti vezane za isporuke dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH u 2019. godini

 •  treba li se strani porezni obveznik registrirati za potrebe PDV-a, kako se i kada primjenjuje
  čl. 75. st. 2. Zakona o PDV-u, obveza preuzimanja porezne obveze od stranoga poreznog
  obveznika samo ako nije registriran za potrebe PDV-a u RH, nastanak porezne obveze i
  porezne evidencije

4. Porezni položaj prodaje nekretnina u RH

 • prodaja nekretnina na koje se obračunava PDV, prodaja nekretnina uz tuzemni prijenos
  porezne obveze, prodaja nekretnina na koje se plaća porez na promet nekretnina

5. Isporuka dobara unutar EU-a

 • uvjeti za oslobođenu isporuku, značenje PDV ID broja, određivanje mjesta oporezivanja
  – s prijevozom / bez prijevoza i dr.

6. Obračun PDV-a na stjecanje dobara iz EU-a

 • nastanak porezne obveze, priznavanje pretporeza, porezne evidencije i propisani obrasci

7. Posebnosti u prometu osobnih automobila

 • priznavanje pretporeza pri nabavi osobnih automobila neovisno na nabavnu vrijednost
  (do ili više od 400.000,00 kn)
 • primjer stjecanja osobnih automobila iz EU-a za vlastite potrebe društva
 • uvoz osobnog automobila za vlastite potrebe društva
 • prodaja osobnih automobila u tuzemstvu

8. Troškovi osobnih automobila

 • priznavanje pretporeza, troškovi s motrišta poreza na dobitak (gorivo, mazivo, amortizacija
  – nabavna vrijednost do ili više od 400.000,00 kn), posebnosti u oporezivanju ako se za
  uporabu osobnih automobila obračunava primitak u naravi

9. Uvoz dobara u RH s motrišta PDV-a

 • što ulazi u poreznu osnovicu, nastanak porezne obveze, priznavanje pretporeza, izravni uvoz,
  uvoz posredstvom špeditera

 10. Izvoz dobara iz RH

 • uvjeti za oslobođenu isporuku, prijevozne usluge pri izvozu – (nove presude Suda EU)

11. Aktualna pitanja iz područja oporezivanja inozemnih usluga

 • usluge koje se oporezuju prema temeljnom načelu, usluge povezane s nekretninama, prijevozne usluge i sl.

Predavači na seminaru su RRIF-ovi savjetnici.

Trajanje seminara je od 9:30 do 14:30 sati.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, zato molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF plus d.o.o. Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 6. studenog 2019. seminar "PDV-aktualna pitanja u prometu dobara i usluga u tuzemstvu, unutar EU-a i trećim zemljama" - II. skupina


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
CETIAPretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)