RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

PDV AKTUALNOSTI

Zagreb, 14. svibnja 2019. (utorak) seminar "Aktualnosti u primjeri propisa o porezu na dodanu vrijednosti"


Mjesto Vrijeme održavanja
ZAGREB, RRiF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 2914. svibnja 2019. (utorak)

Cilj je ovog seminara dati odgovore na aktualna pitanja u primjeni propisa o PDV-u u 2019. godini koja se odnose na nove uvjete za ulazak u sustav PDV-a tijekom poslovne godine, nova pravila vezana uz obračun PDV-a stranih poreznih obveznika za isporuke u RH, porezno motrište vrijednosnih kupona i dr. Uz to, na seminaru će se obrazložiti posebnosti u oporezivanju građevinskih usluga u tuzemstvu, s osvrtom na nova mišljenja Ministarstva financija, porezni položaj prodaje nekretnina u RH te porezni položaj prodaje dobara izvan RH (trostrani poslovi, „lažni“ trostrani poslovi i sl.). Navedeno će se objasniti na konkretnim primjerima iz poslovne prakse. Uz to, na seminaru će se obrazložiti i najnovije presude Suda Europske unije.

Program seminara:

1 . Novi uvjeti za ulazak u sustav PDV-a u 2019. godini – obveza ulaska u sustav PDV-a ako se
     tijekom godine prijeđe prag isporuka u svoti većoj od 300.000,00 kn

2. Novosti vezane za isporuke dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH u 2019. godini
   – 
obveza preuzimanja porezne obveze od stranoga poreznog obveznika samo ako nije registriran
   za potrebe PDV-a u RH

3. Porezno motrište prodaje jednonamjenskih i višenamjenskih vrijednosnih kupona 
– 
izdavanje računa, nastanak obveze za obračun PDV-a, računovodstveno evidentiranje i sl.

4. Posebnosti u oporezivanju građevinskih usluga u tuzemstvu – usluge za koje se primjenjuje
    tuzemni prijenos porezne obveze, nastanak porezne obveze, postupanje s predujmovima i
    isporuke betonskog čelika i željeza te proizvoda od betonskog čelika i željeza (armatura) za
    koje se primjenjuje prijenos porezne obveze – NOVO

5. Porezni položaj prodaje nekretnina u RH – prodaja nekretnina na koje se obračunava PDV,
    prodaja nekretnina uz tuzemni prijenos porezne obveze, prodaja nekretnina na koje se plaća porez
    na promet nekretnina

6. Porezni položaj prodaje dobara izvan RH – trostrani poslovni, lažni trostrani poslovi –
    izvoz iz drugih zemalja i sl. (nove presude Suda EU)

7. Uvoz dobara u RH s motrišta PDV-a – što ulazi u poreznu osnovicu, nastanak porezne obveze,
    novosti za nabave opreme iznad 1.000.000,00 kn

8. Izvoz dobara iz RH – uvjeti za oslobođenu isporuku, prijevozne usluge pri izvozu
   – (nove presude Suda EU)

9. Isporuke dobara s montažom u druge zemlje članice EU-a – što se smatra isporukom dobara
    s montažom te porezni položaj takvih isporuka u druge zemlje članice EU-a

10. Aktualna pitanja iz područja oporezivanja inozemnih usluga – usluge koje se oporezuju prema
     temeljnom načelu, usluge povezane s nekretninama, prijevozne usluge i sl.

Trajanje seminara je od 9:30 do 14:00 sati.

Predavači su RRIF-ovi savjetnici.

Seminar se planira za točno određeni broj polaznika, zato molimo vašu prijavu.

Cijena seminara je 875,00 kn (700,00 kn + PDV 175,00 kn), a uključuje pisani materijal (prezentacije predavača), radni pribor, obrok i napitak.

Naknada za drugoga i svakoga sljedećeg sudionika iz istog društva (obrta, ustanove...) je 750,00 kn (600,00 kn + PDV 150,00 kn).

Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ponudi koju ćemo poslati svim prijavljenima po popunjenju skupine.

U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.

Sve ostale obavijesti možete dobiti na našoj adresi: RRiF plus d.o.o. Vlaška 68, 10 000 Zagreb, tel.: 01/4699-760, faks: 01/4699-766, e-pošta: rrif@rrif.hr
e-pošta: rrif@rrif.hr

PRIJAVNICA
za sudjelovanje na seminaru

faks 01/4699-766

Zagreb, 14. svibnja 2019. (utorak) seminar "Aktualnosti u primjeri propisa o porezu na dodanu vrijednosti"


Naziv tvrtke, ustanove, obrta:

Ulica i broj

Pošt. broj i mjesto
e-pošta

OIB
Telefon

Faks
Ime i prezime polaznika

1.

2.
3.

4.
Napomena:


Želim primati novosti i obavijesti od RRiF-a

Sigurnosna provjera:
Upišite slovo koje nedostaje. (Naziv rijeke ili planine)
DNARAPretplatnik
Obračun putnih troškova i ostalih nadoknada (1)