Plaćanje doprinosa za osobu koja se prvi put zapošljava – puno i nepuno radno vrijeme

Od F. d.o.o. zaprimljen je upit kojim se traži tumačenje odredaba Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08., 152/08. i 94/09., dalje: Zakon). U bitnome traži se tumačenje o tome mogu li se odredbe Zakona koje uređuju obveze doprinosa za osobe koje se prvi put zapošljavaju primijeniti i na osiguranika kojemu je, aneksom ugovora o radu radni odnos s punim radnim vremenom promijenjen u radni odnos s nepunim radnim vremenom, temeljem čega je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje utvrdio prestanak osiguranja po osnovi radnog odnosa u punom radnom vremenu te početak osiguranja po osnovi radnog odnosa u nepunom radnom vremenu sa slijedećim danom, odgovaramo u nastavku.

Odredbom članka 7. točka 35. Zakona propisano je da se osobom koja se prvi put zapošljava smatra fizička osoba koju poslodavac, po osnovi ugovora o radu, odnosno volonterskog ugovora prijavljuje na obvezno mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje te do dana početka osiguranja po toj osnovi nema evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Kako se u navedenom slučaju radi o nastavku radnog odnosa kod istog poslodavca, odnosno o promjeni radnog odnosa s punim radnim vremenom u radni odnos s nepunim radnim vremenom, mišljenja smo da se osiguranik i nadalje može smatrati osobom koja se prvi put zapošljava sukladno odredbi članka 7. stavak 1. točka 35. Zakona o doprinosima, te se odredbe članka 20. stavak 2. i 3. Zakona primjenjuju pri obračunu doprinosa prema mjesečnim osnovicama za staž u mirovinskom osiguranju do isteka godine dana od dana prve prijave na obvezna osiguranja.

Povratak na mišljenja