Plaćanje doprinosa za osobu koja se prvi put zapošljava

Od »M.« d.o.o., zaprimljen je podnesak kojim se traži tumačenje odredaba Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08. i 152/08. – u nastavku Zakon). U bitnome, traži se tumačenje o tome može li se osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu s poslodavcem ima evidentiran staž od pet dana u mirovinskom osiguranju smatrati osobom koja se prvi put zapošljava. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Odredbom članka 20. stavak 2. Zakona propisano je da poslodavac za osiguranika koji se prvi put zapošljava obračunava i plaća doprinose iz osnovice (doprinos za mirovinsko osiguranje i doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje), a prema odredbi članka 20. stavak 3. Zakona, obveza doprinosa propisana stavkom 2. istoga članka obračunava se prema mjesečnim osnovicama koje se odnose na razdoblje u osiguranju u trajanju do jedne godine.

Člankom 7. točka 35. Zakona propisano je da osoba koja se prvi put zapošljava jest »fizička osoba koju poslodavac, po osnovi ugovora o radu, odnosno volonterskog ugovora prijavljuje na obvezno mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje te do dana početka osiguranja po toj osnovi nema evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.«

Sukladno navedenom, osoba koju poslodavac, po osnovi ugovora o radu prijavljuje na obvezno mirovinsko osiguranje, a prethodno ima evidentirani staž u mirovinskom osiguranju ne smatra se osobom koja se prvi put zapošljava, te poslodavac za tu osobu ne može koristiti povlasticu propisanu člankom 20. stavak 2. Zakona.

Povratak na mišljenja