Porez na dobitak po odbitku, usluge poslovnog savjetovanja

Datum: 30.03.2009, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/09-01/160
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik M. iz Z., obratio nam se upitom koji se odnosi na obvezu plaćanja poreza po odbitku na naknade inozemnim osobama, poduzetnicima koje nisu fizičke osobe za izvršene usluge poslovnog savjetovanja. Prema navodima iz upita djelatnost poreznog obveznika je savjetovanje u vezi s poslovanjem ili upravljanjem, te djelatnosti povezane sa savjetovanjem u vezi s poslovanjem i upravljanjem što uključuje istraživanje novih prilika, izrada strategija razvoja s ciljem poboljšanja poslovanja i sl. Nadalje, prema navodima iz upita u određenim slučajevima ovisno o potrebi klijenta usluge poslovnog savjetovanja obavija povezano inozemno društvo koje je član M. grupe, stoga što ima više znanja ili iskustava u određenom segmentu. Za izvršene usluge poslovnog savjetovanja ili druge usluge povezane sa savjetovanjem i upravljanjem, inozemni članovi M. grupe sastavljaju pisane podloge, radne materijale ili iste prezentiraju na radionici. U upitu je postavljeno pitanje, da li je porezni obveznik obvezan obračunati porez po odbitku na naknade inozemnim osobama članicama M. grupe za tako izvršene usluge poslovnog savjetovanja ili se smatraju iznimkama u smislu članka 49. stavka 5. Pravilnika o porezu na dobit. U nastavku odgovaramo na postavljeno pitanje.

Sukladno članku 31. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 90/05. i 57/06.) porez po odbitku je porez kojim se oporezuje dobit koju ostvari nerezident u Republici Hrvatskoj. Prema stavku 6. toga članka Zakona porez po odbitku plaća se i na usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja i revizorske usluge, plaćene inozemnim osobama.

Sukladno članku 49. stavku 2. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05., 133/07. i 156/08.) usluga istraživanja tržišta iz članka 31. stavak 6. Zakona o porezu na dobit podrazumijeva način prikupljanja tržišnih informacija, određivanje obilježja tržišta, mjerenje potencijala tržišta, analizu udjela u tržištu, analizu prodaje, istraživanje trendova poslovanja, kratkoročna i dugoročna predviđanja, ispitivanje ponuda konkurencije, istraživanje cijena, testiranje novih i postojećih proizvoda na tržištu. U usluge istraživanja tržišta ne spadaju usluge promidžbe i reklame.

Prema članku 49. stavku 4. Pravilnika o porezu na dobit uslugama poslovnog savjetovanja smatra se svaki oblik poslovnog savjetovanja ili konzultacije.

Članak 49. stavak 5. Pravilnika o porezu na dobit propisuje da se iznimno od članka 49. stavka 4. istoga Pravilnika ne smatra uslugama poslovnog savjetovanja održavanje tečajeva, seminara, radionica i sličnih metoda poučavanja, zatim usluge inženjera, arhitekata i slične usluge koje za rezultat imaju pisane podloge o postupanju (idejni i izvedbeni projekti, nacrti, upute i druge isprave o postupanju). Nadalje, ne smatraju se uslugama poslovnog savjetovanja usluge koje se zaračunavaju kao usluge posredovanja i zastupanja u nekom poslu, usluge koje se oporezuju prema članku 14. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dohodak te usluge korištenja raznih baza podataka.

Prema članku 50. Pravilnika o porezu na dobit, poreznim obveznikom u smislu članka 31. Zakona o porezu na dobit smatra se svaki tuzemni isplatitelj koji plaća naknade inozemnim osobama, poduzetnicima koje nisu fizičke osobe. Ako tuzemna poslovna jedinica inozemnog poduzetnika plaća poduzetniku osnivaču u inozemstvo naknade iz članka 31. Zakona o porezu na dobit, plaća se porez po odbitku. Porez po odbitku plaća se i ako se obveza rješava na način koji nije plaćanje. Tuzemni isplatitelj naknada obvezan je nerezidentima pri svakoj isplati naknada, sukladno članku 31. Zakona o porezu na dobit obračunati, obustaviti i uplatiti porez po odbitku u skladu s odredbama Zakona, ako ti nerezidenti imaju sjedište u državama s kojima Republika Hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Prema navodima iz upita usluge poslovnog savjetovanja i druge usluge povezane sa savjetovanjem zaračunavaju se između povezanih osoba rezidenta i nerezidenta stoga napominjemo da je prilikom utvrđivanja naknade potrebno postupiti sukladno članku 13. Zakona o porezu na dobit koji navodi da, ako se između povezanih osoba u njihovim poslovnim odnosima ugovore takve cijene ili drugi uvjeti koji se razlikuju od cijena ili drugih uvjeta koji bi se ugovorili između nepovezanih osoba, tada se sva dobit u svoti u kojoj bi bila ostvarena, kad bi se radilo o odnosima između nepovezanih osoba, uključuje u poreznu osnovicu povezanih osoba.

Kako je uvodno navedeno, djelatnost poreznog obveznika je savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, te djelatnosti povezane sa savjetovanjem i poslovnim upravljanjem, koje sukladno navedenim odredbama članka 31. Zakona o porezu na dobit i članka 49. stavka 4. Pravilnika o porezu na dobit podliježu obvezi plaćanja poreza po odbitku. Mišljenja smo da se usluga poslovnog savjetovanja klijenta, obavljena prema narudžbi i koja je prema navodima iz upita i strogo povjerljiva ne može smatrati iznimkom, odnosno metodom poučavanja u smislu članka 49. stavka 5. Pravilnika o porezu na dobit samo stoga što je klijentu prezentirana putem radionice, a posebno iz razloga što je razvidno da je djelatnost poreznog obveznika savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, te djelatnosti povezane sa savjetovanjem i poslovnim upravljanjem.

Uvidom u dostavljeni radni materijal sačinjen u obliku slajdova za prezentaciju (izrađen u prosincu 2003. godine) mišljenja smo da je nastao na temelju detaljnog i ciljanog istraživanja tržišta, ispitivanja potencijala i mogućnosti klijenta na temelju kojega je moguće pružiti uslugu poslovnog savjetovanja vezanu za strategiju razvoja klijenta. Obzirom na navedenu djelatnost poreznog obveznika, te navode iz upita o obavljenim uslugama poslovnog savjetovanja, smatramo da se kao usluge slične uslugama inženjera i arhitekata ne mogu smatrati usluge poslovnog savjetovanja ili usluge povezane sa poslovnim savjetovanjem i upravljanjem samo stoga što se o istima sastavljaju pisane podloge. U konkretnom slučaju, za utvrđivanje obveze plaćanja poreza po odbitku potrebno je utvrditi koja je usluga obavljena, pri čemu nije bitno kako je interpretirana klijentu. Slijedom navedenog, mišljenja smo da postupak poslovnog savjetovanja koji se izvršava na način opisan u upitu podliježe obvezi plaćanja poreza po odbitku.

Nadalje, samo temeljem uvida u dostavljeni radni materijal sačinjen u obliku slajdova za prezentaciju, ne možemo sa sigurnošću utvrditi sve činjenice bitne za oporezivanje, naime razvidno je da sadrži elemente istraživanja tržišta, ispitivanja mogućnosti klijenta, ispitivanja svjetskih trendova na temelju kojega je moguće obaviti uslugu poslovnog savjetovanja vezanu za strategiju razvoja klijenta. Prema navodima iz upita porezni obveznik ovisno o potrebama klijenta koristi usluge inozemnih članova M. grupe zbog toga što imaju više znanja i iskustva u određenim segmentima kako bi klijentu pružili kvalitetniju uslugu, stoga vezano za dostavljeni materijal ne možemo sa sigurnošću utvrditi da li je isti nastao kao rezultat zajedničkog rada povezanih osoba ili je u cijelosti rad inozemne pravne osobe. Nadalje, nepoznato je što je sve prezentirano klijentu, obzirom da je radni materijal sastavljen u obliku slajdova kao sažetak. Navedene elemente kao i činjenično stanje može, se na temelju cjelokupne dokumentacije o poslovanju poreznog obveznika, utvrditi u postupku poreznog nadzora.

Povratak na mišljenja