RRiF-ova trgovina - Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi, VII. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Više o RRiF-ovim e-izdanjima (kako ih kupiti, preuzeti i čitati) možete vidjeti ovdje.

Porez na dodanu vrijednost - primjena u praksi

VII. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Osnovni podaci o knjizi

     
Biblioteka:   Biblioteka porezi
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   VII. naklada, 2015.
Autori:   Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Redakcija:   Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Broj stranica:   1333
Jezik:   hrvatski
     

 

Predgovor VII. izdanju

Sedmo izdanje ovog Priručnika nastalo je kao posljedica dvaju događaja. Početkom 2015. stupile su na snagu nove odredbe Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, a drugo – šesta naklada je rasprodana, što za nakladnika znači da je Priručnik svojom građom i objašnjenjima prihvaćen od stručne prakse. To su bili dovoljni razlozi da autori i nakladnik ponude novo, značajno dopunjeno i izmijenjeno izdanje.

Nastale promjene u sustavu PDV-a početkom 2015. stavile su pred autore dodatne zahtjeve u smislu ažuriranja (usklađivanja) pisane građe sa zakonskim određenjima, ali i dopune te građe s obzirom na dvogodišnje iskustvo koje smo stekli otkako je Hrvatska u Europskoj uniji, odnosno otkako u potpunosti primjenjujemo sustav EU PDV.

Priručnik je sadržajno strukturiran prema vrstama poslovnih događaja u prometu dobara i obavljanju usluga kako to proizlazi iz Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Pravilnika o porezu na na dodanu vrijednost. Pred autore je stavljen zahtjev da objasne često vrlo složene porezno-poslovne događaje i situacije. Pritom nam je namjera u tim tumačenjima izraziti zakonsku intenciju (svrhu i smisao norme), što sada temeljimo na našim iskustvima i praksi iz EU-a, poglavito presuda Europskog suda iz Luxembourga, odnosno tumačenjima naše Porezne uprave.

Dakle, u razradbi izložene građe konzultirali smo se i s propisima Europske unije - Direktivom vijeća 2006/112/EZ iz 2006., njezinim izmjenama i dopunama i provedbenom Uredbom Vijeća br. 282/2011. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost. U slučaju poreznog spora, stranke ga mogu rješavati i na sudu Europske unije u Luxembourgu. To je nova komponenta koju sada moraju uzeti u obzir i naša porezna tijela, s obzirom na to da smo dio jedinstvenoga poreznog sustava u EU-u. To je, zapravo, jedini porez koji se gotovo jednako primjenjuje u svim članicama EU-a. Različite su samo porezne stope u pojedinim zemljama te neke druge manje razlike. Stoga je poznavanje ovoga poreznog sustava iznimno bitno u sve većim razmjerima prekograničnog poslovanja.

Ova je knjiga priručnik za svakodnevnu praksu. Građa je raspoređena prema logičkim cjelinama kako je uređuje Zakon o PDV-u: od predmeta i obveznika PDV-a do poreznih evidencija, događaja koji su uzrokom oporezivanja PDV-om, prijenosa porezne obveze, oslobođenja, sastavljanja prijava PDV-a i dr. Uz primjere obračuna PDV-a, dana su i knjigovodstvena rješenja te primjeri poreznih evidencija, kako već nalažu porezni propisi. U drugom dijelu Priručnika tiskani su pročišćeni tekstovi propisa, sve ažurirano s danom izlaska iz tiska (1. lipnja 2015.).

Ovaj je Priručnik ponajprije namijenjen praktičarima i računovođama u trgovačkim društvima, obrtima, ustanovama, neprofitnim udrugama, financijskim institucijama i dr. te pravnim i fizičkim osobama koje obračunavaju PDV ili pak osobama koje kontroliraju ispravnost obračuna ovoga poreza. Namijenjena je i studentima visokih škola i fakulteta koji imaju predmet Porezi ili Javne financije.

U ime nakladnika zahvaljujem svim autorima koji su uložili golemi napor da se realizira ovo izdanje. Zahvaljujem i čitateljima koji su omogućili da se objavi ovo VII. prošireno izdanje.

Posebno zahvaljujem urednici ovog izdanja dr. sc. Ljerki Markota koja je brižno kontrolirala naše rukopise, davala nam smjernice i naputke za određene dopune i promjene u tekstovima i koja je nadzirala jesu li u grafičkoj pripremi uneseni svi zahtjevi kako bismo imali konačni tekst za objavu.

Vama, poštovani čitatelji, želim lako razumijevanje izložene građe i što manje poreznih problema u svakodnevnoj primjeni te u slučaju poreznog nadzora. Izneseni primjeri i tumačenja mogu Vam biti od pomoći u dvojbenim situacijama. Naime, publicirana strukovna praksa ima svoju težinu i značenje u dokaznim postupcima jer izražava stupanj dosegnute razine razumijevanja i primjene u praksi. Naše je geslo pri tumačenju poreznog sustava u načelu: Plaćamo porez točno onoliko koliko i kako to zakoni nalažu. To je univerzalno načelo koje vrijedi u vladavini prava u EU-u.

Glavni urednik dr. sc. Vlado Brkanić, prof. visoke škole, ovl. rač. i ovl. rev.


Sadržaj

Uvod u primjenu novog sustava PDV-a 1
1. Područje primjene zakona o PDV-u, Novi prometi i novi termini u PDV-u 4
2. Predmet oporezivanja 5
3. Tko se smatra obveznikom PDV-a u RH, a tko se treba registrirati za potrebe PDV-a 8
4. Mjesto oporezivanja kod isporuke dobara 9
5. Oporezivanje usluga – mjesto obavljanja usluge 10
6. Nastanak oporezivog događaja i obveza obračuna PDV-a 11
7. Porezna osnovica 11
8. Stope PDV-a 12
9. Oslobođenja od PDV-a 13
10. Odbitak pretporeza – pravo i uvjeti 16
11. Povrat PDV-a 17
12. Obveza izdavanja i elementi računa 18
13. Razdoblje oporezivanja, obračunavanje PDV-a i podnošenje prijave PDV-a 18
14. Posebni postupci oporezivanja 19
15. Posebnosti u poslovanju obrtnika „dohodaša“ u sustavu PDV-a 20
I. Porezni obveznik, registracija za potrebe PDV-a i porezni zastupnik 21
1. Tko su obveznici PDV-a i tko se treba registrirati za potrebe PDV-a 21
2. Tko (ni)je redovni porezni obveznik koji se treba prijaviti u registar obveznika PDV-a 24
3. Porezni obveznici koji utvrđuju obvezu PDV-a prema naplaćenim naknadama 38
4. Tko se i kada treba registrirati za potrebe PDV-a – dodjela PDV identifikacijskog broja 41
5. Kako se treba prijaviti u registar obveznika PDV-a i dobiti PDV identifikacijski broj 51
6. Kriteriji za izlazak iz sustava PDV-a 53
7. Obveza registracije za PDV u drugim zemljama članicama EU-a 60
8. Imenovanje poreznog zastupnika u RH 63
II. Predmet oporezivanja 66
1. Isporuke dobara u tuzemstvu 66
2. Obavljanje usluga u tuzemstvu 73
3. Isporuke dobara unutar Europske unije 74
4. Stjecanje dobara unutar Europske unije 89
5. Uvoz dobara u Europsku uniju, odnosno RH, s motrišta PDV-a 113
6. Porezni položaj trostranih poslova 128
7. Premještanje dobara unutar EU-a 138
8. Posebni slučajevi isporuke dobara i usluga 165
9. Prodaja dobara na sajmovima u EU-u 172
10. Carinski postupak 42 186
III. Mjesto oporezivanja 203
1. Mjesto isporuke dobara 203
2. Mjesto obavljanja usluga – oporezivanje „inozemnih usluga“ 229
3. Posebnosti u oporezivanju prijevoznih usluga PDV-om 265
IV. Nastanak porezne obveze i porezna osnovica 292
1. Nastanak porezne obveze 292
2. Porezna osnovica pri isporuci dobara i obavljanju usluga 308
3. Porezna osnovica pri isporukama bez naknade i tržišna vrijednost kao osnovica za PDV 313
V. Računi obveznika PDV-a 319
1. Zakoni koji uređuju obvezu izdavanja računa 319
2. Obvezni sadržaj računa 323
3. Načini izdavanja računa 335
4. Primjeri računa poreznog obveznika 340
5. Računi malog poreznog obveznika 346
6. Računi obveznika PDV-a koji plaća PDV prema naplaćenim naknadama 347
7. Računi obveznika poreza na dohodak u sustavu PDV-a 348
8. Računi za gotovinski promet 349
9. Računi koji se izdaju fizičkim osobama 351
10. Provjera ispravnosti računa 352
11. Čuvanje primljenih i izdanih računa 352
12. Ispravljanje računa 353
VI. Stope PDV-a u prometu dobara i usluga 354
1. Oporezivanje dobara i usluga po stopi od 5 % 354
2. Oporezivanje dobara i usluga po stopi od 13 % 359
3. Oporezivanje dobara i usluga po stopi od 25 % 364
4. Primjena stope PDV-a na računima i preračunana stopa PDV-a 364
VII. Oslobođenja u sustavu PDV-a 373
1. Oslobođenja za određene djelatnosti od javnog interesa 374
2. Oslobođenja za ostale djelatnosti 377
3. Oslobođenja za transakcije unutar EU-a 383
4. Oslobođenja pri uvozu 385
5. Oslobođenja pri izvozu 387
6. Oslobođenja kod obavljanja usluga na pokretnoj imovini 392
7. Oslobođenja u vezi s međunarodnim prijevozom 392
8. Oslobođenja za isporuke koje su izjednačene s izvozom 397
9. Oslobođenja za usluge posredovanja 403
10. Oslobođenja za transakcije koje se odnose na međunarodnu trgovinu 405
11. Oslobođenja u vezi s poreznim skladištima 406
VIII. Pravo i uvjeti za priznavanje pretporeza – ispravak i podjela pretporeza 409
1. Temeljna načela oporezivanja PDV-om i uvjeti za priznavanje pretporeza 410
2. Uvjeti za priznavanje pretporeza 414
3. Primjeri evidentiranja pretporeza u knjigovodstvenim i poreznim evidencijama 425
4. Podjela pretporeza 449
5. Ispravak odbitka pretporeza za gospodarska dobra 450
IX. Povrat PDV-a kupcima iz trećih zemalja i poreznim obveznicima iz trećih zemalja, iz EU-a i RH 461
1. Povrat PDV-a iz RH kupcima iz trećih zemalja u okviru putničkog prometa 461
2. Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima koji nemaju sjedište na području EU-a 469
3. Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a 473
4. Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz trećih zemalja 478
5. Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima u drugim državama članicama EU-a 489
X. Porezno i računovodstveno postupanje s predujmovima u sustavu PDV-a 517
1. Obveze s primljenim predujmovima 517
2. Postupci s danim predujmovima 529
3. Obveze s primljenim predujmovima za graditeljske usluge koje se obavljaju uz tuzemni prijenos porezne obveze 537
4. Postupci s danim predujmovima za graditeljske usluge koje se obavljaju uz tuzemni prijenos porezne obveze 542
XI. Tuzemni prijenos porezne obveze 546
1. Građevinske usluge - posebnost u sustavu PDV-a 546
2. Prijenos porezne obveze pri isporukama rabljenog materijala i otpada 570
XII. Obračunavanje i plaćanje PDV-a i porezne evidencije 594
1. Porezne evidencije 594
2. Praktični primjer utvrđivanja obveze PDV-a za „dobitaše“ prema izdanim računima 643
3. Plaćanje PDV-a kod poreznih obveznika „dobitaša“ koji utvrđuju obvezu prema naplaćenim naknadama 671
4. Posebnosti sastavljanja obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine 699
XIII. Posebni postupci oporezivanja 726
1. Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija, oporezivanje usluge smještaja i ugostiteljske usluge 726
2. Posebni postupak oporezivanja marže za rabljena dobra, umjetnička djela i kolekcionarske ili antikne predmete 773
3. Posebni postupak za prodaju putem javne dražbe 788
4. Posebni postupak oporezivanja investicijskog zlata 793
5. Posebni postupak oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge 801
XIV. Posebnosti korištenja osobnim automobilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz 823
1. Nabava osobnih automobila 823
2. Prodaja osobnih automobila 861
3. Rabljeni osobni automobili u posebnom postupku oporezivanja marže 879
4. Oporezivanje prometa autobusa, teretnih automobila i radnih strojeva 896
5. Primitak u naravi s osnove uporabe poslovnih osobnih vozila za privatne potrebe 921
XV. Proračunske i neprofitne pravne osobe u sustavu Poreza na dodanu vrijednost 932
1. Neprofitne organizacije i proračunski korisnici u sustavu PDV-a 932
2. Sastavljanje obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine za neprofitne i proračunske porezne obveznike 959
XVI. Posebnosti u poslovanju obrtnika – obveznika poreza na dohodak („dohodaš“) 984
1. Porezni obveznik u sustavu poreza na dohodak – obveznik PDV-a 984
2. Obračun PDV-a kod obrtnika obveznika poreza na dohodak 986
3. Slučajevi kada se kod „dohodaša“ pri utvrđivanju obveze za PDV ne primjenjuje obračun prema naplaćenoj naknadi 988
4. Računi obveznika poreza na dohodak u sustavu PDV-a 989
5. Evidentiranje obveze za PDV 993
XVII. Oporezivanje isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta 1007
1. Temeljne odredbe u vezi s oporezivanjem prometa nekretnina 1007
2. Oporezivanje prometa nekretnina do 31. prosinca 2014. 1008
3. Porezni položaj isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se nalaze prema propisima o PDV-u od 1. siječnja 2015. 1012
4. Porezni položaj prometa nekretnina prema propisima o porezu na promet nekretnina od 1. siječnja 2015. 1025
5. Oporezivanje nekretnina u postupku ovrhe 1028
XVIII. Propisi 1032
Zakon o porezu na dodanu vrijednost 1032
Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost 1113
Pravilnik o oslobođenju od poreza na dodanu vrijednost i trošarine za robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kao mala pošiljka nekomercijalnog značaja 1250
Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. o utvrđivanju provedbenih mjera za direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost(preinaka) (L 077, 23.3.2011, P.1) 1256
Prilozi 1289


Pročišćeni tekstovi povezanih zakona

Pretplatnik
Računovodstvo poduzetnika (1)
RRiFov letak