RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Porezni položaj nepovratnih poticajnih sredstava koji ne predstavljaju naknadu – ne PDV

Broj: 410-01/08-01/636 od 18.07.2008.

Hrvatska agencija za telekomunikacije je u skladu sa Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za dodjelu poticajnih sredstava za razvoj širokopojasne infrastrukture na područjima gdje ne postoji dostatan interes za razvoj i ulaganje u infrastrukturu širokopojasnog pristupa internetu (Nar. nov., br. 51/07. i 69/07.; u daljnjem tekstu: Odluka), provela natječaj za dodjelu poticajnih sredstava za razvoj širokopojasne infrastrukture na područjima gdje ne postoji dostatan interes za razvoj i ulaganje u infrastrukturu širokopojasnog pristupa internetu, te je 12. svibnja 2008. godine donijela odluku kojom je odabrano deset ponuda, odnosno korisnika općih poticajnih sredstava. Korisnici općih poticajnih sredstava obvezni su s Agencijom sklopiti ugovor o isplati poticajnih sredstava, kojim će se regulirati uvjeti stjecanja prava na isplatu općih poticajnih sredstava, te druga prava i obveze između ugovornih strana. Točkom VII. Odluke propisano je da se poticajna sredstva dodjeljuju za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu uz jamstvo ispunjavanja uvjeta osiguranja prava pristupa izgrađenoj infrastrukturi svim drugim davateljima telekomunikacijskih usluga na veleprodajnoj troškovnoj osnovi na ciljanim geografskim područjima. Informacijska i telekomunikacijska infrastruktura izgrađena ovim poticajima u vlasništvu je trgovačkih društava koja dobiju poticajna sredstva. Poticajna sredstva prema točki VII. Odluke isplaćivati će Agencija jednokratno za svakog novopriključenog korisnika na infrastrukturu širokopojasnog pristupa internetu na ciljanim geografskim područjima. Iznos poticajnih sredstava za svakog novopriključenog korisnika kao i način određivanja broja novopriključenih korisnika bit će definirani natječajnim postupkom iz točke V. ove Odluke. Predviđena sredstva namijenjena su izgradnji telekomunikacijske infrastrukture, pripadajućoj telekomunikacijskoj opremi po priključku na mjestu operatora i korisnika, priključenju korisnika i radovima vezanim uz raspolaganje i priključenje te opreme. Poticajna sredstva se dodjeljuju svim trgovačkim društvima koja su odabrana u postupku natječaja iz točke V. ove Odluke. Sredstva su nepovratna i dodjeljuju se jednokratno po izvršenju preuzetih obveza.

Obzirom da će korisnici poticajnih sredstava Agenciji ispostavljati račune za poticajna sredstva, koji je Agencija obvezna platiti u ugovorenom roku, postavljeno je pitanje jesu li korisnici poticajnih sredstava obvezni u računu koji izdaju Agenciji obračunati i porez na dodanu vrijednost, odnosno postoji li obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost na primljena poticajna sredstva.

Porez na dodanu vrijednost plaća se prema odredbi članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 76/07.), na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

Odredbama članka 8. stavak 1. Zakona propisano je da je osnovica poreza na dodanu vrijednost naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra ili obavljene usluge osim poreza na dodanu vrijednost. U poreznu osnovicu ulazi i sve ono što neka druga osoba, a ne primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti poduzetniku za isporučena dobra ili obavljene usluge. U poreznu osnovicu ne ulaze iznosi koje poduzetnik zaračuna, primi ili izda u ime i za račun druge osobe.

Dotacije (subvencije) koje su izravno povezane s obavljenom isporukom dobra ili usluge, načelno se prema odredbi članka 8. stavak 1. Zakona smatraju naknadom plaćenom od strane osobe koja nije primatelj dobara ili usluga. Međutim, prema odredbi članka 51. stavak 13. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 34/08.), ako se radi o sredstvima iz proračuna (premije, regresi i druga poticajna sredstva iz proračuna), ta sredstva ne ulaze u naknadu.

Prema tome, ako između primatelja i davatelja poticajnih sredstava ne postoji isporuka dobara ili usluga već je riječ o bespovratnim sredstvima iz državnog proračuna bez protučinidbe, tada primatelji sredstava nisu obvezni obračunati porez na dodanu vrijednost na primljena sredstva.

Stoga, poticajna sredstava koja temeljem Odluke dodjeljuje Agencija korisnicima za razvoj širokopojasne infrastrukture na područjima gdje ne postoji dostatan interes za razvoj i ulaganje u infrastrukturu širokopojasnog pristupa internetu koja su nepovratna i nisu vezana za konkretne isporuke dobara i usluga ne predstavljaju naknadu za određenu isporuku, te ne potpadaju pod oporezivanje porezom na dodanu vrijednost, pa korisnik u računu što ga izdaje Agenciji za dodjelu poticajnih sredstava ne mora obračunati porez na dodanu vrijednost.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)