Porezni položaj subvencionirane kamate po osnovi povlaštenih kredita studentima Zagrebačke županije

Datum: 01.02.2008, Petak
Klasa: 400-01/07-01/6
Davatelj: Porezna uprava

Od Zagrebačke županije, Upravnog odjela za financije, primili smo upit koji se odnosi na porezni tretman razlike kamata koje će ta Županija eventualno plaćati po povlaštenim kreditima koje će Zagrebačka banka Zagreb odobriti redovnim studentima sa svojega područja, a u slučaju ako se poveća kamatna stopa iznad 5% godišnje.

Uz dostavljeni upit priložen je nacrt Odluke o povlaštenim kreditima za studente s područja Zagrebačke županije, koju će donijeti Županijska skupština Zagrebačke županije. Odlukom se uređuju uvjeti i postupak za dodjelu povlaštenih kredita studentima s prebivalištem na području Zagrebačke županije i to za školovanje na višim, visokim i drugim znanstvenim ustanovama i institucijama na području Zagrebačke županije, Republike Hrvatske i u inozemstvu, a sa svrhom i ciljem poticanja, motivacije i omogućavanja što većeg broja mladih ljudi s područja te Županije studiranja u zemlji i u inozemstvu. Člancima 3. i 4. nacrta Odluke utvrđeno je da su povlašteni studentski krediti namjenski krediti za pokrivanje osnovnih troškova studiranja redovnih studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija s područja Zagrebačke županije. Na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka za dodjelu povlaštenih kredita, Županijsko poglavarstvo će odlučivati o dodjeli povlaštenih kredita. Na temelju odluke Županijskog poglavarstva o dodjeli povlaštenih studentskih kredita, studenti će sklopiti pojedinačne ugovore o povlaštenom kreditu sa bankom, koji moraju sadržavati tom Odlukom propisane uvjete. Zagrebačka županija i banka odabrana za dodjelu povlaštenih studentskih kredita regulirat će međusobna prava i obveze posebnim ugovorom.

Uz dostavljeni upit priložen je i nacrt ugovora između Zagrebačke županije i Zagrebačke banke Zagreb, kao banke ovlaštene za odobravanje povlaštenih studentskih kredita. Prema tome nacrtu ugovora povlašteni studentski kredit je namjenski kredit za pokrivanje osnovnih troškova studiranja redovnih studenata s područja Zagrebačke županije, odobravat će se studentima uz valutnu klauzulu, uz rok otplate koji je jednak roku studiranja (ne može biti duži od 7 godina), a do propisanih iznosa koji ovise o stupnju i području studiranja. Kredit se u ugovorenim iznosima isplaćuje mjesečno, na tekući račun korisnika kredita koji je otvoren u Zagrebačkoj banci, za vrijeme trajanja roka korištenja. Rok otplate kredita student kao korisnik kredita ugovara s Bankom, uz možebitni poček u otplati u razdoblju do 6 mjeseci. Za vrijeme korištenja kredita i počeka kredita, Banka obračunava kamate po redovnoj kamatnoj stopi, koja u vrijeme sklapanja toga ugovora iznosi 4,99% godišnje. Student kao krajnji korisnik plaća kamatnu stopu do uključivo 5%, a Zagrebačka županija se obvezuje mjesečno plaćati Banci razliku u kamati iznad 5% po isplaćenim kreditima, sve do trenutka otplate kredita. Za te svrhe Banka će Zagrebačkoj županiji ispostavljati jedinstvenu fakturu za plaćanje razlike u kamati po svim kreditima, uz specifikaciju koja će sadržavati podatke o imenu i prezimenu i adresi studenta te iznosu kamate.

Iz navedenih odredbi nacrta odluke Županijske skupštine Zagrebačke županije i ugovora sa Zagrebačkom bankom Zagreb, proizlazi da će Zagrebačka županija subvencionirati razliku kamata iznad kamate obračune po stopi od 5% po povlaštenim kreditima koje će Zagrebačka banka odobriti redovnim studentima, sve na temelju odluke Županijskog poglavarstva.

Člancima 9. i 10. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04.) i člancima 6. i 7. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06. i 68/07.) propisane su odredbe o primicima fizičkih osoba koji se ne smatraju dohotkom, pa ni ne podliježu oporezivanju te odredbe o primicima fizičkih osoba na koje se ne plaća porez na dohodak (u jednom dijelu pod propisanim uvjetima i do propisanih iznosa). Tim odredbama poreznih propisa nije izričito propisana mogućnost da pravne i fizičke osobe te drugi isplatitelji neoporezivo plaćaju odnosno subvencioniraju kamate po povlaštenim kreditima koji su odobreni studentima.

Zbog navedenog bi iznos kamata koje će Zagrebačka županija plaćati Banci po svakom povlaštenom kreditu odobrenom studentu, trebalo smatrati primitkom od kojega se u skladu s člankom 32. stavak 1. i stavak 3. točka 11. Zakona o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak koji podliježe oporezivanju na način propisan člankom 48. istoga Zakona.

Odredbama članka 10. točka 12. Zakona o porezu na dohodak i članka 7. stavak 7. Pravilnika o porezu na dohodak propisano da se porez na dohodak ne plaća na stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima, ukupno do propisanog iznosa iz članka 45. stavak 1. točka 3. istoga Pravilnika odnosno do visine 1.600,00 kuna mjesečno ukupno kod jednog ili više isplatitelja stipendije.

Ako se troškovi studiranja redovnih studenata pokrivaju iz iznosa dodijeljene stipendije te na temelju sklopljenog posebnog ugovora u pisanom obliku ili izdanog rješenja kojim se utvrđuje pravo na stipendiju sa svakim studentom, iznos do 1.600,00 kuna mjesečno, pod uvjetima i na način propisanim Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak, smatra se neoporezivim primitkom studenta.

Povratak na mišljenja