Porezni tretman dohotka ostvarenog radom na projektima u Republici Hrvatskoj za koje sredstva osigurava Europska unija

KPMG Croatia d.o.o., Zagreb, postavio je nekoliko upita vezano uz porezni tretman dohotka ostvarenog radom na projektima u Republici Hrvatskoj za koje sredstva osigurava Europska unija.

1. Društvo iz Njemačke dio je međunarodnog konzorcija koji pruža usluge vezane za projekt ."Restrukturiranje i razvoj hrvatskog željezničkog sustava u okviru europskog zakonodavstva - tehnička pomoć" u sklopu programa Pologne et Hongrie - Aide â Restruction Economique (PHARE) 2006. Navedeno društvo zaključilo je Ugovor o pružanju usluga sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje (SAFU) za navedeni projekt, a za koji sredstva osigurava program PHARE 2006. Njemački državljanin i njemački rezident radit će na spomenutom projektu, a Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izdalo mu je potvrdu da je isti stručnjak u području nadgledanja i ocjenjivanja na navedenom projektu u sklopu programa PHARE 2006. Prema članku 10. navedenog Ugovora o pružanju usluga, Ugovor će biti izuzet plaćanja svih davanja i poreza, uključujući porez na dodanu vrijednost. Stoga podnositelj upita postavlja upit da li je navedeni njemački državljanin i njemački rezident izuzet od plaćanja poreza na dohodak u Hrvatskoj za dohodak ostvaren od rada u Hrvatskoj na projektu u sklopu PHARE programa za koje sredstva osigurava Europska unija.

Društvo iz Danske dio je međunarodnog konzorcija koji pruža usluge vezane za projekt „Razvoj sustava za gospodarenje opasnim otpadom - tehnička pomoć" u sklopu programa Pologne et Hongrie - Aide â Restriction Economique (PHARE) 2006. Navedeno društvo zaključilo je Ugovor o pružanju usluga sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje (SAFU) za navedeni projekt, a za koji sredstva osigurava program PHARE 2006. Danski državljanin ključni je stručnjak i voditelj navedenog projekta i kao takav odobren u navedenom Ugovoru. Prema članku 10. navedenog Ugovora o pružanju usluga, Ugovor će biti izuzeti plaćanja svih davanja i poreza, uključujući porez na dodanu vrijednost. Stoga podnositelj upita postavlja upit da li je navedeni danski rezident izuzet od plaćanja poreza na dohodak u Hrvatskoj za dohodak ostvaren od rada u Hrvatskoj na projektu u sklopu PHARE programa za koje sredstva osigurava Europska unija.

Temeljem navedenog, u nastavku odgovaramo.

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice (Nar. nov. – međ. ug., br. 8/02.) u članku 2. propisuje da će se svaka mjera koja se financira u okviru toga Sporazuma provoditi u skladu s Općim uvjetima sadržanim u Dodatku A Sporazuma, koji se smatra sastavnim dijelom svakog Sporazuma o financiranju. Sporazumom o financiranju mogu se mijenjati ili dopunjavati Opći uvjeti ukoliko je to potrebno za provedbu dotične mjere. Člankom 8. navedenog Zakona o potvrđivanju Okvirnog Sporazuma propisano je da se odredbe Sporazuma primjenjuju i na tehničku suradnju i druge poslove dogovorene između ugovornih stranaka, a koji po svojoj prirodi nisu pokriveni posebnim sporazumom koji se financira iz sredstava programa pomoći PHARE, OBNOVA ili CARDS na zahtjev Vlade Republike Hrvatske. Dodaci se smatraju sastavnim dijelom navedenog Sporazuma.

Člankom 13. točkom 5. Dodatka A navedenog Okvirnog sporazuma propisano je da fizičke i pravne osobe iz država članica Europske zajednice, uključujući osoblje privremeno nastanjeno izvan svoje zemlje, koje izvršavaju ugovore o tehničkoj suradnji financirane iz potpore EZ-a, bit će oslobođene poreza na poslovanje i poreza na dohodak u državi primatelja. Temeljem navedenih odredbi Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice, kao i odredbe članka 140. Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90. – 55/01. – ispr.) prema kojoj međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi Iznad Zakona, proizlazi da dohodak koji je fizičkoj osobi iz države članice Europske unije za rad na projektu u sklopu PHARE programa za koji sredstva osigurava Europska unija, ne podliježe obvezi obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj.

2. Društvo iz Danske dio je međunarodnog konzorcija koji pruža usluge vezane za projekt „Niz pripremljenih projekata za Instrument pretpristupne pomoći (IPA)/Strukturne fondove EU" u sklopu programa IPA/Strukturni fondovi EU, Pologne et Hongrie - Aide â Restriction Economique (PHARE) 2006. Navedeno društvo zaključilo je Ugovor o pružanju usluga sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje (SAFU) za navedeni projekt u sklopu programa IPA/Strukturni fondovi EU, PHARE 2006. SAFU je izdala ruskoj državljanki, danskoj rezidentici i zaposlenici navedenog društva potvrdu kojom se odobrava njezino izaslanje u Republiku Hrvatsku kao mlađe savjetnice. Prema članku 10. navedenog Ugovora o pružanju usluga, Ugovor će biti izuzeti plaćanja svih davanja i poreza, uključujući porez na dodanu vrijednost Stoga podnositelj upita postavlja upit da li je navedena ruska državljanka, danska rezidentica i zaposlenica navedenog društva izuzeta od plaćanja poreza na dohodak u Hrvatskoj za dohodak ostvaren od rada u Hrvatskoj na projektu u sklopu IPA programa za koje sredstva osigurava Europska unija. Temeljem navedenog, u nastavku odgovaramo.

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (Nar. nov. – međ. ug., br. 10/07.) u članku 26. uređuje pravila o porezima, carinskim pristojbama i ostalim fiskalnim troškovima, a stavkom 2. točkom c) navedenog Zakona propisano je da dobit i/ili dohodak nastao iz ugovora s EZ-om, oporezuje se u Republici Hrvatskoj u skladu s nacionalnim/lokalnim poreznim sustavom. No fizičke i pravne osobe, uključujući osoblje privremeno nastanjeno izvan svoje zemlje, iz država članica Europske unije ili drugih država prihvatljivih u okviru IPA-e, koje izvršavaju ugovore koji se financiraju sredstvima Zajednice, oslobođene su tih poreza u Republici Hrvatskoj.

Temeljem navedenih odredbi Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma Između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), kao i odredbi članka 140. Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov. br. 56/90 do 55/01 - ispravak) prema kojoj međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi iznad Zakona, proizlazi da dohodak koji je fizičkoj osobi iz države članice Europske unije koje izvršavaju ugovore koji se financiraju sredstvima Europske unije, ne podliježe obvezi obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj.

Povratak na mišljenja