Postupak za dobivanje porezne olakšice za djelatnost na potpomognutim područjima 2014.

Datum: 19.02.2015, Četvrtak
Autor: Š.G.

Zahtjev za ostvarivanje prava na poreznu olakšicu na potpomognutim područjima i Gradu Vukovaru dostavlja se na obrascu POOD-PPGV u mjerodavna ministarstva najkasnije do

  • 25. ožujka za obveznike poreza na dobitak.

 

Šire

Trgovačka društva i obrti - obveznici poreza na dobitak, kada ispune uvjete propisane čl. 28.a Zakona o porezu na dobit (Nar. nov. br. 177/04. do 143/14.) mogu podnijeti zahtjev za odobrenje olakšica za porez na dobitka »Porezna olakšica za obavljanje djelatnosti na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara – Obrazac POOD-PPGV« koji je dostupan na internetskim stranicama toga ministarstva:

- Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, 10000 Zagreb, Račkoga 6 ili

- Ministarstvo poljoprivrede (www.mps.hr), 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 78 – za korisnike potpore koji obavljaju djelatnost poljoprivrede, ribarstva i akvakulture.

Prijavu za korištenje prava na poreznu olakšicu, obveznici poreza na dobitak, podnose navedenim ministarstvima.

Obveznici porez na dobitak koji žele koristiti olakšicu za poslovanje na potpomognutim područjima i Gradu Vukovaru, prijavu za korištenje prava na poreznu olakšicu trebaju dostaviti mjerodavnom ministarstvu najkasnije do 15. ožujka tekuće godine.

Porezni obveznici koji žele koristiti porezne olakšice u 2014. za poslovanje na potpomognutim područjima i Gradu Vukovaru ministarstvu dostavljaju dokumentaciju:

1. Podatke o poreznom obvezniku: tvrtka/naziv, OIB/MBO, adresa sjedišta, datum početka obavljanja djelatnosti, kontakt podaci,

2. Popis djelatnosti razvrstanih prema odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti iz članka 2. stavka 3. Pravilnika o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području grada Vukovara i na potpomognutim područjima, koje obveznik poreza na dobit obavlja na području Grada Vukovara i/ili na području jedinica I. i/ili području jedinica II. skupine,

3. Svota potpore male vrijednosti za svaku djelatnost za koju su dodijeljene te potpore u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dvije fiskalne godine te naziv davatelja potpore male vrijednosti,

4. Podatke o broju zaposlenih na neodređeno vrijeme, njihovom mjestu prebivališta i boravišta te razdoblju od kada su zaposleni kod korisnika potpore,

5. Izjavu korisnika potpore, danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, o iznosu primljenih potpora male vrijednosti tijekom tekuće fiskalne godine i tijekom prethodne dvije fiskalne godine od svih davatelja potpora male vrijednosti uzimajući u obzir uvjete propisane za »jednog poduzetnika« i uzimajući u obzir svotu potpore male vrijednosti, koji se za isto porezno razdoblje ostvaruje i iskazuje u godišnjoj poreznoj prijavi, za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta ili po osnovi obavljanja djelatnosti u slobodnim zonama,

6. Svotu dobitka utvrđenog temeljem obavljanja djelatnosti na području Grada Vukovara i/ili na području jedinica I. i/ili na području jedinica II. skupine, razvrstano prema djelatnostima te utvrđeni iznos porezne olakšice, odnosno potpore male vrijednosti prema članku 6. stavku 1. odnosno članku 6. stavku 2. ovoga Pravilnika,

7. Druge vjerodostojne isprave koje smatraju bitnima za dokazivanje opravdanosti primitka potpore.

Više o tome pročitajte u RRiF-u br. 3/15 koji izlazi iz tiska krajem ovoga mjeseca.

Povratak na vijesti