RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda

Narodne novine br.104/2017. od 25.10.2017.

 

      Pravilnikom se uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, strukturu, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih i polugodišnjih izvještaja za izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine kojima mirovinska društva izvještavaju Agenciju i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima dobrovoljnog mirovinskog fonda (dalje: fond), kontni plan fonda te druge izvještaje koje mirovinsko društvo sastavlja za potrebe Agencije.

      Mirovinsko društvo dužno je za fond kojim upravlja voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati godišnje i polugodišnje izvještaje sukladno Zakonu o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Nar. nov., 19/14.), propisima koji uređuju računovodstvo i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

      Danom početka primjene ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda (Nar. nov., br. 40/16. i 41/17.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 2. studenoga 2017., a prvi put se primjenjuje na polugodišnje izvještaje i druge izvještaje sa stanjem na dan 30. lipnja 2018., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)