RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu

Narodne novine br.51/2018. od 04.06.2018.

 

      Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. (Nar. nov., br. 128/17.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 12. lipnja 2018., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)