RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Prijenos poreznog gubitka

Broj: 423-01/11-01/413 od 07.11.2011.

Naprijed navedenim dopisom zatražili ste mišljenje u svezi priznavanja prenesenog poreznog gubitka iskazanog u prijavi poreza na dobit za 2009. godinu, kod poreznog obveznika „A“ promet d.d. u stečaju. Naime, u dopisu je navedeno da je porezni obveznik u prijavi poreza na dobit za razdoblje od 1. siječnja 2009. godine do otvaranja stečajnog postupka 9. veljače 2009. godine iskazao porezni gubitak za prijenos u iznosu od 41.244.849,39 kuna, stoga se u upitu postavlja pitanje, da li se preneseni porezni gubitak može iskazati u prijavi poreza na dobit društva u stečaju za razdoblje od otvaranja stečajnog postupka do kraja poreznog razdoblja. Temeljem navedenoga u nastavku dostavljamo odgovor.

Sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08. i 80/10., dalje u tekstu: Zakon) porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama toga Zakona.

Prema članku 17. stavcima 1. i 2. Zakona ako se u postupku utvrđivanja porezne osnovice utvrdi negativna osnovica, porezni obveznik ima porezni gubitak. Porezni gubitak prenosi se i nadoknađuje umanjivanjem porezne osnovice u sljedećih pet godina, ako taj Zakon ne određuje drukčije.

Nadalje, članak 18. Zakona propisuje da ako se porezni obveznik preoblikuje (mijenja pravni oblik), pri čemu se nastavljaju knjigovodstvene vrijednosti imovine i obveza, promjena ne utječe na oporezivanje. Ako se u slučaju iz stavka 1. navedenog članka ne nastavljaju knjigovodstvene vrijednosti, razlika kapitala koja iz promjene proizlazi smatra se oporezivom dobiti. Ako se porezni obveznik likvidira, dobit ili gubitak utvrđuje se u razdoblju likvidacije koje se nastavlja na posljednje porezno razdoblje. Početna bilanca za razdoblje likvidacije istovjetna je bilanci na kraju prethodnoga poreznog razdoblja. Ako takva konačna bilanca ne postoji, vrijednost imovine i obveze utvrđuje se procjenom. Završna bilanca razdoblja likvidacije pokazuje imovinu koja će se raspodijeliti, na likvidacijsku dobit ili likvidacijski gubitak. Imovina se na kraju razdoblja likvidacije procjenjuje po tržišnoj vrijednosti. Ako se pri promjeni pravnog oblika ili likvidaciji iz imovine izuzimaju stvari i prava ili se ta imovina koristi za ulaganja, primjenjuju se odredbe članka 7. navedenog Zakona. Sukladno članku 18. stavku 6. Zakona u slučaju stečaja, primjenjuju se odredbe stavaka od 1. do 5. navedenoga članka 18. Zakona.

Sukladno članku 38. stavku 1. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05., 133/07., 156/08., 146/09. i 123/10.) pravo na smanjenje porezne osnovice prema članku 17. stavak 2. Zakona, može se prenijeti i nadoknaditi tijekom pet godina nakon godine u kojoj je gubitak utvrđen, a u slučaju statusnih promjena iz članka 19. Zakona, neiskorišteno pravo do pet godina prenosi se na pravnog slijednika.

Prema navedenom, pravo na prijenos poreznog gubitka iskazanog u prijavama poreza na dobit u prethodnim poreznim razdobljima ne prestaje zbog otvaranja stečajnog postupka nad poreznim obveznikom, međutim u konkretnom slučaju ne možemo dati relevantan odgovor stoga što nemamo saznanja da li je porezni obveznik u prethodnim poreznim razdobljima, utvrdio poreznu osnovicu sukladno Zakonu i Pravilniku o porezu na dobit.

Naime, porezni gubitak za prijenos tijekom više poreznih razdoblja nastaje kumuliranjem negativne porezne osnovice, međutim takva porezna osnovica treba biti utvrđena sukladno članku 5. Zakona. Stoga u postupku utvrđivanja prava na umanjenje porezne osnovice temeljem prenesenih poreznih gubitaka, polazna osnovica treba biti činjenica da je u prethodnim poreznim razdobljima, porezni gubitak utvrđen sukladno Zakonu, a tek potom se može naknadno utvrditi pravo na prijenos poreznog gubitka sukladno članku 17. Zakona.

Uvidom u informacijski sustav Porezne uprave, aplikacija – prijave poreza na dobit utvrđeno je kako je porezni obveznik u prijavi poreza na dobit za 2007. godinu iskazao porezni gubitak u iznosu od 16.885.892,36 kuna, a u prijavi poreza na dobit za 2008. u iznosu od 5.588.481,56 kuna, u prijavi poreza na dobit za razdoblje od 1. siječnja do 2. veljače 2009. godine u iznosu od 18.770.474,47 kuna. Stoga je prilikom utvrđivanja prava na prijenos poreznog gubitka u iznosu od 41.244.848,39 kuna koji je nastao kumuliranjem negativne porezne osnovice u navedenim razdobljima potrebno utvrditi da li je porezna osnovica u tim razdobljima utvrđena sukladno Zakonu i Pravilniku o porezu na dobit.

Slijedom navedenoga ako je u prethodnim poreznim razdobljima utvrđena negativna porezna osnovica sukladno odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dobit i ako preneseni porezni gubici nisu stariji od pet godina tada se isti mogu iskazati u prijavi poreza na dobit društva u stečaju.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)