Primjena porezne stope za dobra isporučena u 7. mjesecu, a fakturirana u 8. mjesecu 2009.

Datum: 09.10.2009, Petak
Klasa: 410-01/2009-001/2326
Davatelj: Porezna uprava

Na Vaše pitanje o primjeni porezne stope pri oporezivanju porezom na dodanu vrijednost za dobra isporučena do 31. srpnja 2009. godine (potrošnja vode za razdoblje od 14. do 31. srpnja 2009. godine), fakturirana 03. kolovoza 2009. godine, u nastavku odgovaramo.

Odredbama članka 7. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., od br. 47/95. do 94/09.) propisano je da pri obračunu poreza na dodanu vrijednost prema izdanim računima (članak 17. stavak 1.) porezna obveza nastaje za isporuke dobara i za usluge istekom obračunskog razdoblja, iz članka 16. stavka 2. Zakona, u kojem su obavljene. Navedeno vrijedi i za usluge koje su obavljene djelomično i zasebno obračunane.

Zakonom o izmjeni zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 94/09.) propisano je da se porezna stopa od 22% mijenja i od 01. kolovoza 2009. godine primjenjuje stopa od 23%. Odredbama članka 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 97/09.) članku 57. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost dodaje se stavak 7. koji propisuje da se porez na dodanu vrijednost obračunava po stopi koja je na snazi kad su dobra isporučena ili usluge obavljene.

Odredbama članka 104. stavaka 1. i 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 60/96. do 97/09.) propisano je da poduzetnici koji obavljaju oporezive isporuke dobara i usluga imaju pravo na odbitak pretporeza ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da računi za primljena dobra ili obavljene usluge sadrže sve podatke propisane člankom 15. stavkom 3. Zakona,

2. da je isporuka dobara ili usluga primljena od drugog obveznika poreza na dodanu vrijednost,

3. da za primljene isporuke prema članku 20. Zakona nije isključeno pravo na odbitak pretporeza,

4. da je isporuka obavljena poduzetniku u poduzetničke svrhe.

Ako su dobra ili usluge primljene u jednom, a račun u drugom obračunskom razdoblju, odbitak pretporeza može se izvršiti u obračunskom razdoblju kad su ispunjena oba uvjeta.

Odredbama članka 3. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dodanu vrijednost propisana je izmjena članka 90. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, koji u stavku 2. propisuje da se u PDV obrascu pod točkom III 2. iskazuju podaci o obračunanom pretporezu u primljenim isporukama dobara i usluga po stopi od 22% u primljenim računima od drugih poreznih obveznika za koje su isporučitelji ispostavili račune prema članku 15. stavak 3. Zakona, po kojima se može odbiti pretporez. Podaci se upisuju iz stupaca 8 (osnovica) i stupca 14 (pretporez) knjiga primljenih (ulaznih) računa za redovne isporuke, za predujmove i vlastitu potrošnju za pojedino obračunsko razdoblje. U slučaju kad porezni obveznik dijeli ulazni pretporez na dio koji može odbiti i dio koji ne može odbiti, tada u obrascu PDV iskazuje pripadajući dio porezne osnovice iz stupca 8. Ovdje se upisuju podaci o naknadim ispravcima koji se odnose na razdoblje u kojem se primjenjivala stopa poreza od 22%

Shodno navedenom, mišljenja smo da je porezni obveznik ispravno postupio obračunavši porez na dodanu vrijednost primjenom porezne stope od 22% kod ispostavljanja računa za dobra isporučena do 31.07.2009. godine. Porezna obveza kod izdavatelja računa nastupa istekom obračunskog razdoblja od 01.07. do 31.07.2009. godine sukladno odredbama članka 7. stavka 1. Zakona, a primatelj računa uz ispunjenje uvjeta iz članka 104. stavka 1. Pravilnika odbija pretporez u obračunskom razdoblju u kojem je primio račun i iskazuje ga pod rednim brojem III 2. PDV obrasca.

Povratak na mišljenja