Primjena snižene stope poreza na dodanu vrijednost u ugostiteljstvu oporezivanje koktela

 Ministarstvo turizma, dostavilo je dopisom KLASA: 410-20/12-01/4, URBROJ: 529-06-12-02 upit o oporezivanju koktela što se pripremaju i uslužuju u ugostiteljskim objektima sniženom stopom poreza na dodanu vrijednosti, na koji odgovaramo u nastavku.

 Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 22/12.) propisano je da se od 1. siječnja 2013. porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 10% na usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti.

 Obzirom da se snižena stopa primjenjuje i na usluživanje vina i piva u ugostiteljskim objektima vinom i pivom smatraju se proizvodi koji su kao vino i pivo propisani odredbama Zakona o vinu (Nar. nov., br. 96/03., 25/09., 22/11. i 55/11.) te Pravilnika o pivu (Nar. nov., br. 142/11.) o čemu smo se očitovali odgovorom KLASA: 410-01/12-01/3420, URBROJ: 513-07-21-01/13-2 od 4. siječnja 2013.

 Također napominjemo da je Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 146/12.) propisano je da se uslugama pripremanja hrane i obavljanja usluga prehrane u ugostiteljskim objektima kao i pripremanjem i usluživanjem bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima u smislu članka 10.a stavka 2. točke b) Zakona ne smatra isporuka pripremljene ili nepripremljene hrane i/ili pića, ali bez ikakvih dodatnih usluga.

 Prema tome u vezi oporezivanja koktela koji se pripremaju i uslužuju u ugostiteljskim objektima napominjemo da se snižena stopa 10% može primijeniti na one koktele koji u sebi sadrže bezalkoholna pića i napitke te vino i pivo, dok kokteli koji uz navedeno sadrže i neka alkoholna pića podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 25%.

Povratak na mišljenja