RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Primjena stope poreza na dodanu vrijednost pri fakturiranju usluga obavljenih do 31. srpnja 2009.

Broj: 410-19/09-01/144 od 24.09.2009.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, na temelju dopisa tvrtke »M.« d.o.o. postavio je upit u kojem se navodi da je ta tvrtka Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje 03. 08. 2009. izdala fakturu za usluge održavanja programskih produkata obavljene u mjesecu srpnju 2009. godine s porezom na dodanu vrijednost 23%. Zamolili su tumačenje o postupanju u svezi s plaćanjem faktura za usluge koje tvrtka »M.« d.o.o. obavlja temeljem ugovora u kojem je ugovorena sveukupna cijena s porezom na dodanu vrijednost 22% kao stalna, te se ne može promijeniti tijekom izvršenja ugovora ni pod kojim uvjetima.

Prema odredbi članka 10. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00., 127/00., 48/04., 82/04., 90/05., 76/07. i 94/09.) od 01. kolovoza 2009. godine porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi od 23% što znači da se na isporuke dobara i usluga koje su se oporezivale porezom na dodanu vrijednost po stopi od 22% od 01. kolovoza 2009. porez na dodanu vrijednost obračunava i plaća po stopi 23% neovisno o ugovorenim uvjetima.

Odredbom članka 57. stavak 7. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., od br. 60/96. do 97/09.) propisano je da se porez na dodanu vrijednost obračunava po stopi koja je na snazi kad su dobra isporučena ili usluge obavljene.

Prema odredbi članka 8. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost poreznu osnovicu za obračun poreza na dodanu vrijednost čini naknada za obavljenu isporuku, a naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra ili usluge, osim poreza na dodanu vrijednost. Obzirom da je u konkretnom slučaju ugovorena sveukupna cijena s porezom na dodanu vrijednost kao stalna, te ako se ne može promijeniti ni pod kojim uvjetima, za usluge obavljene od 01. kolovoza 2009. nadalje porezna obveza obračunati će se primjenom preračunane stope od 18,6992%, prema odredbi članka 57. stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, a usluge obavljene do 31. srpnja 2009. oporezive su po stopi poreza na dodanu vrijednost od 22%.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)