RRiF-ova trgovina

Više o RRiF-ovim e-izdanjima (kako ih kupiti, preuzeti i čitati) možete vidjeti ovdje.

RRIF-ov računski plan za poduzetnike

XXII. izdanje

Osnovni podaci o knjizi

     
Biblioteka:   Biblioteka računovodstvo
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, veljača 2018.
Broj stranica:   165
Jezik:   hrvatski
     

 

Predgovor XXII. izdanju

Novo XXII. izdanje obuhvaća dopune i razradu analitičkih računa koji su u prvom redu proizišli iz zahtjeva poreznih propisa. Riječ je o posebnom obuhvaćanju nepriznatog PDV-a kod nabave i uporabe osobnih automobila i drugih sredstava prijevoza poduzetnika, o troškovima napitaka tijekom rada zaposlenika, o troškovima prehrane za određene radnike te o drugim usklađenjima i ažuriranjima analitičkih računa (konta). Otvoreni su i novi analitički računi u vezi s financijskom imovinom prema MSFI-ju 9, u vezi s lizingom prema MSF-ju 16, koji od 2019. godine i operativni lizing klasificira kao dugotrajnu imovinu i obveze, te druga usklađenja prema potrebama poslovne prakse. Kako se nije mijenjala struktura financijskih izvještaja, nema promjene u skupinama ni u sintetičkim računima (kontima) u odnosu na prethodno izdanje.

U Hrvatskoj nije propisan računski plan nego je ostavljena sloboda u njegovu oblikovanju  koja je samo  relativna, uvjetna. Ako se polazi od toga što sadržavaju financijski izvještaji, a to se mora uzeti u obzir, tada je potrebno predvidjeti račune (konta) za osiguranje podataka za te izvještaje, a s kojih će se preuzimati podatci kod sastavljanja financijskih izvještaja. Zato i analitički računi moraju biti u funkciji sadržaja i naziva pojedine pozicije u financijskim izvještajima. Baš su ta načela zastupljena u našem računskom planu za poduzetnike, koji se temelji na tradicionalnom rasporedu  računa u 10 razreda.

Zadaća je računskog plana omogućiti u glavnoj knjizi prihvaćanje podataka o nastalim poslovnim događajima i njihovim vrijednostima prema imovinskim pojavnim oblicima i vijeku trajanja. Glede izvora financiranja, treba ih klasificirati prema vrstama, vjerovnicima i roku dospijeća kad je riječ o dugovima – obvezama. Trajne izvore financiranja – kapital, treba klasificirati prema vlasnicima udjela, odnosno prema obliku i nazivu pojedinih dijelova kapitala. Troškovne i prihodne stavke pak klasificiramo prema prirodnim vrstama, a sve u skladu s Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja.

Zahtjeve za menadžerskim izvješćivanjem ovaj računski plan neće u potpunosti zadovoljiti, osobito kad je u pitanju način prikazivanja troškova i prihoda, praćenje kupaca prema danima zakašnjenja u plaćanju, učincima pojedinih segmenata poduzetnika i dr. No imali smo dva ograničenja koja proizlaze iz propisane sheme računa dobitka i gubitka te MRS-a 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja (t. 102. – 105.) koji nalaže raščlanjivanje prema metodi naravi rashoda ili prema metodi funkcije rashoda ili troškova prodanih proizvoda, od kojih je u nas prva metoda sadržana u propisanom obliku izvještaja o računu dobitka i gubitka.

Ovaj je izvorni RRiF-ov računski (kontni) plan namijenjen pravnim osobama – poduzetnicima u trgovačkim društvima (d.o.o., d.d., k.d., j.t.d. i j.d.o.o.) svih djelatnosti jer je primijenjeno načelo univerzalnosti računa, tj. mogu ga primijeniti trgovačka, uslužna i proizvodna društva. Zadruge i privatne profitne ustanove također trebaju voditi računovodstvo prema ovom poduzetničkom računskom planu. Podružnice inozemnih osnivača i poslovne jedinice nerezidenata vode računovodstvo kao i trgovačka društva u RH. Namijenjen je i poduzetnicima – fizičkim osobama (obrtnicima, javnim bilježnicima, odvjetnicima i dr.) koji su odlučili umjesto poreza na dohodak plaćati porez na dobitak ili pak kada su postali obveznicima vođenja dvostavnog knjigovodstva i sastavljanja financijskih izvještaja po sili Zakona o porezu na dobit. U uporabi je i na ekonomskim fakultetima, visokim školama koje izvode nastavu prema bolonjskom modelu, ekonomskim školama i obrazovnim ustanovama pri izvođenju nastave i vježbi za studente iz nastavnog programa RAČUNOVODSTVO ili sličnog naziva.

Naš je računski plan najprihvaćeniji u praksi i u obrazovnom sustavu zato što najbolje obuhvaća evidentiranje stvarnih poslovnih događaja koji se bilježe u glavnoj knjizi, a na kraju izvještajnog razdoblja prenose u bilancu i račun dobitka i gubitka te u druge financijske i porezne izvještaje. Prihvaćenost ovoga (kao jednog od mogućih oblika) računskog plana za poduzetnike koji vode svoje poslovne knjige prema načelu dvostavnog knjigovodstva stavila je pred autore dodatnu zadaću da pripreme ovo dopunjeno izdanje za primjenu u 2018. godini kao i godine koje slijede.AutoriZagreb, veljača 2018. godine


Pretplatnik
ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU (1)
RRiFov letak