RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Strana valuta u blagajničkom maksimumu po Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Broj: 410-01/13-01/70 od 02.03.2013.

 Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (dalje u tekstu: Zakon) objavljen je u Nar. nov., br. 133/12., a stupio na snagu 1. siječnja 2013.

 Jedan od ciljeva ovoga Zakona je propisati kada i pod kojim uvjetima obveznici fiskalizacije prikupljenu gotovinu moraju polagati na otvorene račune, pa je isto propisano člancima 28. i 29. Zakona, koji su u primjeni od 01. siječnja 2013. za sve obveznike fiskalizacije koji su obveznici izdavanja računa za isporuku dobra ili obavljene usluge.

      Člankom 28. Zakona je propisano da se gotovim novcem smatraju novčanice kune i kovani novac kune i lipe. Obveznik fiskalizacije je dužan gotov novac, iznad visine određenog blagajničkog maksimuma temeljem članka 29. Zakona, primljenog tijekom dana po bilo kojoj osnovi uplatiti na svoj račun otvoren kod banke istog dana, a najkasnije idućeg radnog dana.
     
      Na temelju članka 34. Zakona o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 96/03., 140/05., 132/06., 150/08., 92/09., 133/09., 153/09., 145/10.), Savjet Hrvatske narodne banke je donio Odluku o načinu na koji rezidenti podižu i polažu stranu gotovinu i čekove na račun otvoren u banci (Nar. nov., br. 48/10., dalje: Odluka HNB-a), kao i rokove u kojima su dužni stranu gotovinu položiti na račun otvoren u banci i uvjete pod kojima mogu držati stranu gotovinu i čekove koji glase na stranu valutu. Odlukom HNB-a propisana je i visina vrijednosti prosječnog dnevnog stanja strane gotovine i čekova koji se mogu držati u deviznoj blagajni.
     
      Rezidentima za potrebe Odluke HNB-a smatraju se:
1. pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osim njihovih podružnica u inozemstvu,
2. podružnice stranih trgovačkih društava i trgovaca pojedinaca upisane u registar koji se vodi kod nadležnog tijela državne vlasti ili uprave u Republici Hrvatskoj i
3. trgovci pojedinci, obrtnici i druge fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje samostalnim radom obavljaju gospodarsku djelatnost za koju su registrirani.

Rezidenti mogu:
1. za izdatke za službena putovanja u inozemstvo, imati stranu gotovinu i čekove u blagajni u vrijednosti do 1.500,00 eura,
2. radi vraćanja ostatka novca kupcu, imati stranu gotovinu i čekove u blagajni u vrijednosti do 3.000,00 eura.
      Hrvatska narodna banka može izdati odobrenje rezidentima za držanje iznosa strane gotovine i čekova u blagajni većeg od gore navedenog na rok od godine dana uz obrazloženje rezidenta za izdavanjem takvog odobrenja.
     
      Zakonom je određeno da se gotovim novcem smatraju novčanice kune i kovani novac kune i lipe, a obveznik fiskalizacije je dužan takav gotov novac iznad visine određenog blagajničkog maksimuma uplatiti na svoj račun otvoren kod banke.
      Svim rezidentima, koji imaju ovlast držati stranu gotovinu i čekove za izdatke za službena putovanja i radi vraćanja ostatka novca kupcu po Odluci HNB-a, kao i oni koji imaju izdano odobrenje Hrvatske narodne banke za držanje strane gotovine i čekova u blagajni većeg od propisanog Odlukom HNB-a, a smatraju se obveznicima fiskalizacije po Zakonu, na visinu blagajničkog maksimuma iz članka 29. Zakona neće utjecati iznos strane gotovine i čekova koje obveznici fiskalizacije drže u svojoj deviznoj blagajni prema i u skladu s Odlukom Hrvatske narodne banke.

Mišljenje dao: Porezna uprava
Izdanje: Pravo i poreziPovratak na mišljenja...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)